PL / DE

Edukacja, język niemiecki to tematy, z którymi najbardziej są kojarzeni nasi kandydaci i nasz Komitet. Szczególnie w ostatnim czasie, kiedy ograniczono naszym dzieciom dostęp do nauki, a nasza społeczność mniejszości niemieckiej jest wprost dyskryminowana. Tymczasem my wiemy, ale wie to też większość mieszkańców naszego regionu, że dla nas edukacja językowa, obcowanie z kulturą i językiem niemieckim to nie tylko kwestia kultywowania języka przodków i pielęgnacji naszej śląskiej tożsamości. Te działania mają bowiem w naszej regionalnej rzeczywistości wymiar mocno praktyczny. Im większa grupa osób w regionie zna język niemiecki, tym mocniejsza jest pozycja negocjacyjna województwa w relacjach z inwestorami z obszarów niemieckojęzycznych. Ich obecność w regionie to nie tylko korzyść dla nas czy Opolskiego, to również korzyść dla Polski! Dlatego też wszelkie ataki na język, na prawo dzieci do edukacji są koniec końca irracjonalnymi atakami na nasz region i na Polskę.

My chcemy ten region dalej rozwijać, dalej budować jego potencjał i dlatego obiecujemy, że jeżeli będziemy mieć swoich reprezentantów w parlamencie to będziemy zabiegać o powstawanie kolejnych placówek dwujęzycznych na terenie województwa! Jako cel postawiliśmy sobie 10 takich placówek edukacyjnych z nauczaniem w dwóch językach w gminach województwa opolskiego, a także Regionalnego Centrum Edukacji Mniejszości Niemieckiej, czyli zespołu szkół dwujęzycznych nauczającego na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Edukacja językowa dzieci z naszego regionu, niezależnie od ich pochodzenia jest dla nas priorytetem, bo my wiemy, że prawdziwy dialog jest możliwy tylko przy zrozumieniu języków i kultur! Nie dajmy sobie tego atutu odebrać, bo Opolskie to Region Dialogu!

Ale pamiętajmy, że w tej grze wyborczej nie chodzi tylko o kwestie językowe! Tutaj gra toczy się o nasze śląskie wartości w ogóle! Naszego głosu nie może zabraknąć w parlamencie, bo jak jego zabraknie to nie będzie dialogu tylko narzucanie nam rzeczy, które są nam obce. Bo jeżeli dla nas wartością jest rodzina, są tradycje, znajomość języków i kultur to nie może być naszej zgody na politykę tych, którzy to w sposób systemowy chcą niszczyć! To my jesteśmy tym regionem, w którym dzięki zaangażowaniu mieszkańców i samorządowców jest inaczej. Regionem, w którym wielokulturowość i otwartość, w którym dialog dzieje się naprawdę! Jeżeli my tutaj dzisiaj siedzący w to uwierzymy! Uwierzymy w fakt, że bez nas, bez naszego zaangażowania te wartości są zagrożone. Wiem, że my te wybory wygramy a nasza reprezentacja w polskim Parlamencie będzie jeszcze silniejsza! Jeżeli wiemy, że nasze tradycje, nasza kultura i nasze języki były dobre i cenne dla nas to nie bądźmy samolubni- zadbajmy wspólnie o to aby je przekazać kolejnym pokoleniom!

***

Rede von R. Bartek während der Wahlkonvention des Wählerwahlkomitees der deutschen Minderheit (KWWMN)

Bildung und die deutsche Sprache sind die Themen, mit denen unsere Kandidaten und unser Komitee am meisten verbunden sind. Insbesondere in der letzten Zeit, in der der Zugang unserer Kinder zur Bildung eingeschränkt wurde und unsere deutsche Minderheitsgemeinschaft direkt diskriminiert wird. Inzwischen wissen wir, aber auch die meisten Menschen in unserer Region, dass für uns die sprachliche Bildung, der Kontakt mit der deutschen Kultur und Sprache nicht nur eine Frage der Pflege der Sprache unserer Vorfahren und der Pflege unserer schlesischen Identität ist. Denn diese Aktivitäten haben in unserer regionalen Realität eine stark praktische Dimension. Je größer die Gruppe der deutschsprachigen Bevölkerung in der Region ist, desto stärker ist die Verhandlungsposition der Woiwodschaft gegenüber Investoren aus dem deutschsprachigen Raum. Ihre Anwesenheit in der Region ist nicht nur ein Gewinn für uns oder für Oppeln, sie ist auch ein Gewinn für Polen! Deshalb sind alle Angriffe auf die Sprache, auf das Recht der Kinder auf Bildung, letztlich irrationale Angriffe auf unsere Region und auf Polen.

Wir wollen die Region weiterentwickeln, ihr Potenzial ausbauen, und deshalb versprechen wir, dass wir uns, wenn wir im Parlament vertreten sind, für die Schaffung weiterer zweisprachiger Einrichtungen in der Woiwodschaft einsetzen werden! Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 10 solcher Bildungseinrichtungen mit zweisprachigem Unterricht in den Gemeinden der Woiwodschaft Oppeln sowie das Regionale Zentrum für Bildung der deutschen Minderheit, einen zweisprachigen Schulkomplex für den Unterricht in der Primar- und Sekundarstufe, zu errichten.

Die sprachliche Bildung der Kinder in unserer Region, unabhängig von ihrer Herkunft, ist für uns eine Priorität, denn wir wissen, dass ein echter Dialog nur mit einem Verständnis der Sprachen und Kulturen möglich ist! Wir lassen uns diesen Vorteil nicht wegnehmen, denn Oppeln ist eine Region des Dialogs!

Aber vergessen wir nicht, dass es bei diesem Wahlspiel nicht nur um die Sprache geht! In diesem Spiel geht es um unsere schlesischen Werte im Allgemeinen! Unsere Stimme darf im Parlament nicht fehlen, denn wenn sie fehlt, wird es keinen Dialog geben, sondern nur das Aufzwingen von Dingen, die uns fremd sind. Denn wenn die Familie, die Traditionen, die Kenntnisse der Sprachen und die Kulturen für uns einen Wert darstellen, dann können wir nicht der Politik derjenigen zustimmen, die das systematisch zerstören wollen! Wir sind die Region, in der dank des Engagements der Einwohner und der lokalen Regierung die Dinge anders sind. Die Region, in der Multikulturalität und Offenheit, in der der Dialog wirklich stattfindet! Wenn wir, die wir heute hier sitzen, daran glauben! Wir werden daran glauben, dass diese Werte ohne uns, ohne unser Engagement, in Gefahr sind. Ich weiß, dass wir diese Wahlen gewinnen werden und dass unsere Vertretung im polnischen Parlament noch stärker sein wird! Wenn wir wissen, dass unsere Traditionen, unsere Kultur und unsere Sprachen gut und wertvoll für uns waren, dann lasst uns nicht egoistisch sein – lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass sie an die kommenden Generationen weitergegeben werden!