PL / DE

Szanowni Państwo,

za nami miesiące przygotowań do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Dzisiejsze wydarzenie to niejako koniec, jak i początek pewnych etapów. To koniec fazy przygotowawczej, konsultacji, rozmów, analiz, a początek czasu wytężonej pracy i mobilizacji. Bo tylko dzięki wzajemnej motywacji możemy sprawić, że osiągniemy sukces. To tylko od nas zależy!

Ścisły sztab wyborczy przygotowuje się do jesiennych wyborów już od początku roku. To dlatego, że wiemy, iż 15 października zdecyduje się los i przyszłość mniejszości niemieckiej nie tylko jako organizacji, ale także jako całej społeczności – w tym losy przyszłych pokoleń.

Dlatego zleciliśmy badania politologiczne naszych wyborców, a na ich podstawie opracowaliśmy program wyborczy, w którego budowę mieli także ogromny wkład lokalni liderzy mniejszości niemieckiej m.in. ze świata biznesu, kultury czy oświaty.

Następnie opracowaliśmy listę najlepszych kandydatów oraz ich strategiczne rozmieszczenie terytorialne.

I to właśnie dlatego dziś przed Państwem mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że mamy najlepszy program wyborczy i listę Mniejszości Niemieckiej na obecne czasy i współczesne wyzwania.

Dziennikarze dopytują mnie o powód, skąd u mnie wiara w dwa mandaty do Sejmu.

Szanowni Państwo to nie jeden a 24 powody. To nasi kandydaci i kandydatki. 12 kobiet i 12 mężczyzn.

Średnia wieku naszych kandydatów to 48 lat, a najmłodsza kandydatka ma 28 lat (Justyna Wenzel).

To dowód na to, że łączymy wieloletnie doświadczenie organizacyjne ze świeżym spojrzeniem na nasz region. To nasza recepta na sukces wyborczy. Po prostu, mamy się kim chwalić!

To prawdziwa duma i zaszczyt, że mogę być po raz kolejny liderem listy. Dlatego w imieniu wszystkich kandydatów chciałbym podziękować wszystkim tu zgromadzonym koordynatorom, pełnomocnikom, wolontariuszom, bez których nasze wysiłki miałyby bardzo ograniczony efekt. To dzięki Wam zebraliśmy 2 tys. podpisów pod rejestracją komitetu w dwa dni.

Proszę mi wierzyć, nikt tak nie zbiera podpisów jak Mniejszość Niemiecka. Serce rośnie, gdy widzę, jak spływają liczne listy poparcia dla naszych kandydatów do mojego biura poselskiego. To pokazuje siłę i jedność naszego Komitetu. Dziękuję Wam za to z całego serca! Nasze struktury oraz nasi ludzie nie mają sobie równych. I na to też liczymy aż do ciszy wyborczej, na mobilizację, energię – wzajemną pomoc dla wspólnej sprawy – tylko wtedy wygramy!

No właśnie, ale o co konkretnie walczymy?

Nikt już chyba drodzy Państwo nie ma wątpliwości, że nadal musimy walczyć o swoje podstawowe prawa. Nasi przeciwnicy, którzy próbują je nam odebrać, rzucając kompletnie absurdalne oskarżenia, często zapominają, że Mniejszość Niemiecka miała ogromny wpływ w rozwój naszego regionu. To m.in.  wsparcie budowy szkół czy wyposażenia szpitali, budowa dróg, infrastruktury, urzędów, a także pomoc wielu lokalnym firmom, podmiotom gospodarczym czy rolnikom. Wam, moi drodzy, nie trzeba przypominać, że Mniejszość Niemiecka to także ogromna ilość inicjatyw kulturalnych, które nasze organizacje przygotowują na co dzień.

To jest to, z czego możemy być dumni, to ludzie mają w sercach i tego nikt nam nie odbierze!

To wszystko sprawia, że jesteśmy realną regionalną alternatywą dla partii ogólnokrajowych, realną trzecią siłą regionu. Jesteśmy sprawdzeni w działaniu i przygotowani na współczesne wyzwania.

Lecz nie miejmy złudzeń, jeśli sami nie zadbamy o nasz Heimat, nikt tego za nas nie zrobi. Musimy wziąć swoje sprawy we własne ręce. Jeśli sami się nie zmobilizujemy-centrala w Warszawie nie będą miały litości dla naszego regionu. Dlatego tylko my jesteśmy gwarancją dobrego rozwoju województwa, bo to Wy jesteście naszą centralą!

Gdy zaczynałem swoją przygodę z działalnością polityczną, publiczną mniejszość niemiecka była pomostem między młodym państwem świeżo po upadku komunizmu, a między światem zachodu. Następnie tym pomostem stała się UE, której to przeciwnicy dziś negują sens jej istnienia. Otóż trzeba powiedzieć temu zdecydowanie NIE. Nasz region, nasz Heimat, nasi ludzie, są częścią społeczności zachodu, wspólnej Europy. O tym marzyliśmy od pokoleń. Dlatego walka o j. niemiecki jako ojczysty jak i walka o demokratyczną Polskę, a w tym przecież nasz ukochany Śląsk w Unii Europejskiej to nasz priorytet, to nasz obowiązek nie tylko wobec nas samych, ale także przyszłych pokoleń.

Szanowni Państwo,

nie chcemy dyskryminacji, izolacji w Europie, słabego gospodarczo regionu oraz centralistycznie sterowanego samorządu. Walka o te kwestie to nasz program wyborczy i proszę Was o pomoc w jego realizacji.

15 października zadbajmy o nasz Heimat, powalczmy o Opolskie, które było, jest i dzięki nam pozostanie wielokulturowym Regionem Dialogu.

***

Rede des Abgeordneten R. Galla während der Wahlkonvention des Wählerwahlkomitees der deutschen Minderheit (KWWMN)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die monatelangen Vorbereitungen für die bevorstehenden Parlamentswahlen liegen hinter uns. Die heutige Veranstaltung markiert sowohl das Ende als auch den Beginn bestimmter Etappen. Es ist das Ende der Vorbereitungsphase, Konsultationen, Diskussionen, Analysen und der Beginn einer Zeit harter Arbeit und Mobilisierung. Denn nur durch gegenseitige Motivation können wir einen Erfolg erzielen. Das alles liegt nur an uns!

Der enge Wahlstab bereitet sich seit Anfang des Jahres auf die Wahlen im Herbst vor. Denn wir wissen, dass sich am 15. Oktober das Schicksal und die Zukunft der deutschen Minderheit nicht nur als Organisation, sondern als ganzes Gemeinschaftswesen – und damit auch das Schicksal künftiger Generationen – entscheiden wird.

Aus diesem Grund haben wir eine politikwissenschaftliche Untersuchung unter unseren Wählern in Auftrag gegeben und auf dieser Grundlage ein Wahlprogramm entwickelt, an dessen Gestaltung auch die lokalen Führer der deutschen Minderheit, u.a. aus Wirtschaft, Kultur und Bildung, großen Anteil hatten.

Anschließend erstellten wir eine Liste der besten Kandidaten und deren strategische territoriale Aufstellung.

Und genau aus diesem Grund kann ich heute mit voller Verantwortung vor Ihnen sagen, dass wir das beste Wahlprogramm und die beste Liste der deutschen Minderheit für die heutige Zeit und die heutigen Herausforderungen haben.

Die Journalisten fragen mich, warum ich an zwei Mandate im Sejm glaube.

Sehr geehrte Damen und Herren, es handelt sich nicht um einen, sondern um 24 Gründe. Das sind unsere Kandidaten. 12 Frauen und 12 Männer.

Das Durchschnittsalter unserer Kandidaten liegt bei 48 Jahren, die jüngste Kandidatin ist 28 (Justyna Wenzel).

Das ist ein Beweis dafür, dass wir langjährige organisatorische Erfahrung mit einer neuen Perspektive für unsere Region verbinden. Das ist unser Erfolgsrezept für die Wahlen. Ganz einfach: Wir haben jemanden, mit dem wir uns rühmen können!

Es ist eine große Ehre und ein echter Stolz, wieder einmal die Liste anzuführen. Daher möchte ich im Namen aller Kandidaten allen Koordinatoren, Bevollmächtigten und Freiwilligen hier danken, ohne die unsere Bemühungen nur eine sehr begrenzte Wirkung gehabt hätten. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir in zwei Tagen 2.000 Unterschriften für die Registrierung des Komitees gesammelt haben.

Glauben Sie mir, niemand sammelt so viele Unterschriften wie die deutsche Minderheit. Mir geht das Herz auf, wenn ich die zahlreichen Unterstützungsschreiben für unsere Kandidaten sehe, die im Abgeordnetenbüro eingehen. Das zeigt die Stärke und die Einheit unseres Komitees. Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen! Unsere Strukturen und unsere Leute sind unübertroffen. Und darauf setzen wir auch bis zur Wahlkampfstille, auf Mobilisierung, Energie – gegenseitige Hilfe für eine gemeinsame Sache – nur dann werden wir gewinnen!

Ja, genau, aber wofür kämpfen wir eigentlich?

Es gibt wohl keinen Zweifel mehr daran, dass wir weiter für unsere Grundrechte kämpfen müssen. Unsere Gegner, die versuchen, sie uns durch völlig absurde Anschuldigungen zu entziehen, vergessen oft, dass die deutsche Minderheit einen großen Einfluss auf die Entwicklung unserer Region hatte. Dazu gehören die Unterstützung des Baus von Schulen oder Krankenhausausstattung, der Bau von Straßen, Infrastrukturen und Büros sowie die Unterstützung vieler lokaler Unternehmen, Betriebe oder Landwirte. Sie, meine Lieben, müssen nicht daran erinnert werden, dass die deutsche Minderheit auch für die große Zahl kultureller Initiativen steht, die unsere Organisationen täglich vorbereiten.

Das ist es, worauf wir stolz sein können, das ist es, was die Menschen in ihren Herzen tragen, und das kann uns niemand nehmen!

All dies macht uns zu einer realen regionalen Alternative zu den nationalen Parteien, zu einer realen dritten Kraft in der Region. Wir haben uns im Einsatz bewährt und sind auf die heutigen Herausforderungen vorbereitet.

Aber machen wir uns keine Illusionen: Wenn wir uns nicht selbst um unsere Heimat kümmern, wird das niemand für uns tun. Wir müssen unsere eigenen Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen. Wenn wir uns nicht selbst mobilisieren, wird die Zentrale in Warschau kein Erbarmen mit unserer Region haben. Deshalb sind wir allein die Garantie für die gute Entwicklung der Woiwodschaft, denn Sie sind unsere Zentrale!

Als ich mein Abenteuer der politischen Tätigkeit begann, war die deutsche Minderheit eine Brücke zwischen dem jungen Land, das gerade den Zusammenbruch des Kommunismus hinter sich hatte, und der westlichen Welt. Aus dieser Brücke wurde dann die EU, deren Gegner heute den Sinn ihrer Existenz bestreiten. Nun, dazu sollten wir ein klares NEIN sagen. Unsere Region, unsere Heimat, unsere Menschen, sind Teil einer westlichen Gemeinschaft, eines gemeinsamen Europas. Davon haben wir seit Generationen geträumt. Deshalb ist der Kampf für Deutsch als Muttersprache sowie der Kampf für ein demokratisches Polen, zu dem schließlich auch unser geliebtes Schlesien in der Europäischen Union gehört, unsere Priorität; es ist unsere Pflicht nicht nur gegenüber uns selbst, sondern auch gegenüber künftigen Generationen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir wollen keine Diskriminierung, keine Isolation in Europa, keine wirtschaftlich schwache Region und keine zentralistisch gesteuerte Kommunalverwaltung. Für diese Themen zu kämpfen, ist unser Wahlprogramm, und ich bitte Sie um Ihre Hilfe bei seiner Umsetzung.

Am 15. Oktober kümmern wir uns um unsere Heimat, kämpfen wir für Oppeln, das eine multikulturelle Region des Dialogs war, ist und dank uns auch bleiben wird.