🇵🇱 „Ja namawiam do pójścia na wybory każdego – to święto demokracji, ale też nasz obowiązek. Zwracam jednocześnie uwagę, na fakt, że nie trzeba wybierać tzw. pragmatyzmu politycznego i łamać własnego sumienia. Macie Państwo dobrą i sprawdzoną alternatywę we mnie. Stabilnym i poznanym przez 25 lat staroście, mężu jednej żony i człowieku, który nie musi ulegać naciskom partyjnym! Myślę, że jestem realną alternatywą dla centroprawicowego wyborcy bez łamania własnych przekonań.”
15 października głosuj na Mniejszość Niemiecką. Głosuj na Henryka Lakwę.
🇩🇪 Ich fordere alle auf, zur Wahl zu gehen – es ist ein Fest der Demokratie, aber auch unsere Pflicht. Gleichzeitig mache ich Sie darauf aufmerksam, dass Sie sich nicht für den so genannten politischen Pragmatismus entscheiden und Ihr eigenes Gewissen verletzen müssen. Sie haben mit mir eine gute und bewährte Alternative. Ein stabiler und vertrauter Landrat seit 25 Jahren, ein Ehemann einer Frau und ein Mann, der sich nicht dem Druck der Parteien beugen muss! Ich denke, ich bin eine brauchbare Alternative für den Mitte-Rechts-Wähler, ohne meine eigenen Überzeugungen zu verletzen.”
Stimmen Sie am 15. Oktober für die deutsche Minderheit. Stimmen Sie für Henryk Lakwa
🇵🇱 Zuzanna Donath-Kasiura: „Mam głębokie przekonanie, oparte na własnym doświadczeniu, że ludzie doskonale czują potrzebę czynienia dobra – szczególnie MY KOBIETY – mamy wiele do zaproponowania – widzimy to obecnie w polityce – stąd taka właśnie mocna kobieca reprezentacja nas Pań na listach MN. Potrzeba realizacji dobra i przyszłości dla naszych dzieci burzy wszelkie mury i wtedy bogactwo różnych kultur, polskiej, niemieckiej, romskiej, czeskiej, kresowej , czy obecnie ukraińskiej daje tak wielki potencjał, że można myśleć o pięknych i dużych projektach. Wtedy nie przeszkadza, ani różnorodność, ani inny język. (…) Powtórzę się, szczęśliwie mamy jeszcze możliwość decydowania kogo chcemy wybrać, aby był naszą reprezentacją! Nie sterowalną i regionalną. Zapraszam do głosowania na kandydatów MN!”
15 października głosuj na Mniejszość Niemiecką.
🇩🇪 Zusanna Donath-Kasiura: „Ich bin zutiefst davon überzeugt, basierend auf meiner eigenen Erfahrung, dass die Menschen sehr wohl das Bedürfnis verspüren, Gutes zu tun – besonders WIR FRAUEN – wir haben viel vorzuschlagen – das sehen wir heute in der Politik – daher eine so starke weibliche Vertretung von uns Damen auf der Liste der Deutschen Minderheit. Das Bedürfnis, das Gute und die Zukunft für unsere Kinder zu verwirklichen, reißt alle Mauern nieder, und der Reichtum der verschiedenen Kulturen – der polnischen, der deutschen, der Roma-, der tschechischen, der Grenzland- oder jetzt der ukrainischen – bietet ein so großes Potenzial, dass wir uns schöne und große Projekte ausdenken können. Dann hat man nichts gegen Vielfalt oder eine andere Sprache. (…) Um es noch einmal zu sagen: Zum Glück haben wir noch die Möglichkeit zu entscheiden, wen wir zu unserer Vertretung wählen wollen! Nicht kontrollierbar und regional. Ich lade Sie ein, für die Kandidaten der Deutschen Minderheit zu stimmen!”
Stimmen Sie am 15. Oktober für die deutsche Minderheit.
Rafał Bartek kandydat nr 2 w wyborach do sejmu z listy nr 11, Mniejszość Niemiecka.
🇵🇱 „Jesteśmy w regionie, gdzie nic w rzeczywistości powojennej nie było oczywiste. I znaleźliśmy wszyscy wspólny język i skutecznie realizujemy wizję otwartego, europejskiego i dobrego miejsca do życia. Przykro patrzeć, jak ostatnio intensywnie politycy tacy jak Kowalski próbują negować pracę jaką wykonało tysiące ludzi i burzy wiarę w normalność, podkopując podstawowe wartości o których mówi od lat choćby bp Nossol. Nie dajmy tej pracy w REGIONIE DIALOGU zmarnować i zagłosujmy za realną bezpartyjną parlamentarną siłę dla regionu.”
Region mamy wpisany w serce i to właśnie dla naszego regionu: by dbać o jego interesy w na poziomie parlamentu, pracować, tak jak pracujemy od lat, rozwijać go i stwarzać jak najlepsze szanse dla Was, mieszkańców tego regionu, KWW Mniejszość Niemiecka startuje w wyborach do Sejmu i Senatu.
Na naszej liście znajdziecie ludzi dialogu, ludzi pracowitych i zaangażowanych. To najlepszy wybór w najbliższych wyborach parlamentarnych.
15 października głosuj na Mniejszość Niemiecką.
🇩🇪 „Wir befinden uns in einer Region, in der in der Nachkriegsrealität nichts selbstverständlich war. Und wir haben alle eine gemeinsame Basis gefunden und verfolgen erfolgreich die Vision eines offenen, europäischen und guten Ortes zum Leben. Es ist traurig zu sehen, wie intensiv Politiker wie Kowalski in letzter Zeit versuchen, die Arbeit, die Tausende von Menschen geleistet haben, zu negieren und den Glauben an die Normalität zu erschüttern, indem sie die Grundwerte untergraben, von denen zum Beispiel Bischof Nossol seit Jahren spricht. Lassen wir diese Arbeit in der REGION des DIALOG nicht umsonst gewesen sein und wählen wir eine tragfähige überparteiliche parlamentarische Kraft für die Region.”
Uns liegt die Region am Herzen, und für unsere Region: um ihre Interessen auf parlamentarischer Ebene zu vertreten, um sie, wie wir es seit Jahren tun, weiterzuentwickeln und Ihnen, den Bewohnern der Region, die bestmöglichen Chancen zu eröffnen, kandidiert die Deutsche Minderheit bei den Wahlen zum Sejm und Senat.
Auf unserer Liste finden Sie Menschen des Dialogs, fleißige und engagierte Menschen. Sie sind die beste Wahl bei den bevorstehenden Parlamentswahlen.
Stimmen Sie am 15. Oktober für die deutsche Minderheit.
s
GALLA Ryszard kandydat nr 1 w wyborach do sejmu z listy nr 11, Mniejszość Niemiecka.
🇵🇱 „na trudne czasy potrzeba sprawdzonych ludzi. Tak się składa, że to ja mam największe doświadczenie parlamentarne w MN i jedno z większych w regionie. I korzystam z niego dla dobra WSZYSTKICH – nie tylko samej mniejszości. Ten region potrzebuje mądrości i stabilności. Młodość jest oczywiście dobra i potrzebna, ale to doświadczenie pozwala uniknąć błędów. Dlatego potrzebujemy co najmniej dwóch posłów – Tego młodszego i tego bardziej doświadczonego!”
15 października głosuj na Mniejszość Niemiecką. Lista nr 11! Podaj dalej!
Region mamy wpisany w serce i to właśnie dla naszego regionu: by dbać o jego interesy w na poziomie parlamentu, pracować, tak jak pracujemy od lat, rozwijać go i stwarzać jak najlepsze szanse dla Was, mieszkańców tego regionu, KWW Mniejszość Niemiecka startuje w wyborach do Sejmu i Senatu.
Na naszej liście znajdziecie ludzi dialogu, ludzi pracowitych i zaangażowanych. To najlepszy wybór w najbliższych wyborach parlamentarnych.
🇩🇪 „Für schwierige Zeiten braucht man bewährte Leute. Ich bin zufällig derjenige mit der größten parlamentarischen Erfahrung in der Deutschen Minderheit und einer der größten in der Region. Und ich nutze sie zum Wohle ALLER – nicht nur der Minderheit selbst. Diese Region braucht Weisheit und Stabilität. Jugend ist natürlich gut und notwendig, aber es ist die Erfahrung, die Fehler vermeidet. Deshalb brauchen wir mindestens zwei Abgeordnete – den jüngeren und den erfahreneren!”
Uns liegt die Region am Herzen, und für unsere Region: um ihre Interessen auf parlamentarischer Ebene zu vertreten, um sie, wie wir es seit Jahren tun, weiterzuentwickeln und Ihnen, den Bewohnern der Region, die bestmöglichen Chancen zu eröffnen, kandidiert die Deutsche Minderheit bei den Wahlen zum Sejm und Senat.