PL / DE

W doniesieniach medialnych z dnia 3 października 2023 r. kandydaci na posłów z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski i Robert Bąkiewicz zapowiedzieli w Radomiu inicjatywy na rzecz zniesienia przywileju wyborczego dla mniejszości narodowych i etnicznych zapisanego w kodeksie wyborczym. Politycy wskazywali przy tym, że powodem takich działań z ich strony jest w ich opinii ryzyko, jakie może grozić państwu, jeśli kilku posłów mniejszości ukraińskiej czy niemieckiej „miałoby decydować o polskim bezpieczeństwie”. Politycy w swych wypowiedziach wskazywali wprost jakoby posłowie wybrani z list mniejszości narodowych i etnicznych byli nielojalni i stanowili zagrożenia dla państwa polskiego.

Członkowie Mniejszości Niemieckiej są zaniepokojeni takimi wypowiedziami, są wręcz pełni obaw o bezpieczeństwo i o to czy nie dojdzie do kolejnych rozwiązań systemowych dyskryminujących mniejszości. W tym tygodniu Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, przesłał w tej sprawie pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

W piśmie czytamy: “Ze względu na przeszłość polityczną obu panów, gdzie już zdarzało się, że ich przekonania a może i fobie względem mniejszości narodowych i etnicznych przekuwały się w rozwiązania systemowe prowadzące do dyskryminacji konkretnej grupy społecznej pragniemy wyrazić nasze obawy płynące z aktualnych zapowiedzi. Działania posła Kowalskiego w przeszłości doprowadziły już do sytuacji, w której aktualnie ok. 55 tyś dzieci mniejszości niemieckiej doświadcza dyskryminacji. Kolejne jego wypowiedzi, które w tym przypadku zostały wsparte przez Pana Roberta Bąkiewicza znanego z publicznie głoszonego skrajnego nacjonalizmu i przynależności do Obozu Narodowo-Radykalnego budzą w naszym środowisku poważne obawy o niebezpieczeństwo przerodzenia się tych wypowiedzi polityków na kolejne rozwiązania systemowe „szufladkujące” obywateli państwa polskiego należących do mniejszości narodowych i etnicznych jako z zasady nielojalnych i w konsekwencji stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego.” 

Młodzież Mniejszości Niemieckiej mówi jasno o zaprzestaniu prowadzenia polityki nienawiści. “Politycy wykorzystują Niemców do szerzenia nienawiści i podziałów wśród społeczeństwa. Jako młodzi obywatele boimy się mówić o swojej tożsamości, boimy się, dokąd doprowadzi nas ta polityka nienawiści” i dalej: “Nie chcę obudzić się w Państwie, w którym zabronione będzie posługiwanie się językiem regionalnym i ojczystym, nie chcę rezygnować z dziedzictwa moich przodków”. 

 

Medienberichten vom 3. Oktober 2023 zufolge kündigten die Parlamentskandidaten für Recht und Gerechtigkeit, Janusz Kowalski und Robert Bąkiewicz, in Radom Initiativen zur Abschaffung des im Wahlgesetz verankerten Wahlprivilegs für nationale und ethnische Minderheiten an. Dabei begründeten die Politiker ihr Vorgehen mit der Gefahr für den Staat, wenn einige wenige Angehörige der ukrainischen oder deutschen Minderheit „über die polnische Sicherheit entscheiden” würden. In ihren Erklärungen haben die Politiker ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Abgeordnete, die über Listen nationaler und ethnischer Minderheiten gewählt wurden, illoyal sind und eine Gefahr für den polnischen Staat darstellen.

Angehörige der deutschen Minderheit sind über solche Äußerungen beunruhigt und machen sich sogar Sorgen um die Sicherheit und die Frage, ob es weitere systemische Lösungen zur Diskriminierung von Minderheiten geben wird. In dieser Woche hat der Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen einen Brief in dieser Angelegenheit an den Bürgerbeauftragten und die Internationale Helsinki-Föderation für Menschenrechte geschickt.

Im Brief lesen wir: „Aufgrund der politischen Vergangenheit der beiden Herren, in der es bereits vorgekommen ist, dass ihre Überzeugungen oder vielleicht Phobien gegenüber nationalen und ethnischen Minderheiten in systemische Lösungen umgewandelt wurden, die zur Diskriminierung einer bestimmten sozialen Gruppe führten, möchten wir unsere Bedenken gegenüber den aktuellen Ankündigungen zum Ausdruck bringen. Das Handeln von Herrn Kowalski in der Vergangenheit hat bereits dazu geführt, dass derzeit rund 55.000 Kinder der deutschen Minderheit diskriminiert werden. Seine nachfolgenden Äußerungen, die in diesem Fall von Herrn Robert Bąkiewicz unterstützt wurden, der für seinen öffentlich verkündeten extremen Nationalismus und seine Mitgliedschaft im nationalradikalen Lager bekannt ist, wecken in unserem Umfeld ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Gefahr, dass diese Äußerungen von Politikern in weitere systemische Lösungen umgewandelt werden könnten, die Bürger des polnischen Staates, die nationalen und ethnischen Minderheiten angehören, als prinzipiell illoyal und folglich als Bedrohung für die innere Sicherheit 'einpferchen’.”

Die Jugend der deutschen Minderheit spricht sich klar für ein Ende der Politik des Hasses aus. „Die Politik benutzt die Deutschen, um Hass und Spaltung in der Gesellschaft zu verbreiten. Als junge Bürger haben wir Angst, über unsere Identität zu sprechen, wir haben Angst davor, wohin uns diese Politik des Hasses führen wird” und weiter: „Ich möchte nicht in einem Staat aufwachen, in dem der Gebrauch von Regional- und Muttersprachen verboten wird, ich möchte das Erbe meiner Vorfahren nicht aufgeben.”