Jak głosować?

Jak głosować?

Czynne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu i do Senatu posiada obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Okręg wyborczy, w którym w wyborach do Sejmu RP startuje KWW MN, to okręg nr 21, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo opolskie. W wyborach do Senatu RP nasi kandydaci startują w okręgu nr 52 obejmującym miasto Opole i powiat opolski oraz okręgu nr 53 obejmującym powiat głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, strzelecki oraz miasto Kędzierzyn-Koźle.

 

Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Najłatwiejszym sposobem na głosowanie poza miejscem zamieszkania jest pobranie zaświadczenia w swoim urzędzie gminy. Zaświadczenie to jest wydawane na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL. Zaświadczenie jest zazwyczaj wydawane od ręki w urzędzie gminy. Można także upoważnić inną osobę do jego odbioru. Uprawnia ono do głosowania na terenie całego kraju, a gdyby wyjazd poza miejsce zamieszkania nie doszedłby do skutku, to przy pomocy tego zaświadczenia można zagłosować także w komisji wyborczej swojego miejsca zamieszkania.

Drugim sposobem głosowania poza miejscem zamieszkania jest złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w dowolnej gminie. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne, jeśli przez dłuższy okres czasu planujemy przebywać poza miejscem zamieszkania. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się: 1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy; 2) pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt, w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku. Decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się wnioskodawcy. Nie należy zwlekać z wnioskiem o wpisanie do spisu wyborców do ostatnich dni, gdyż w takim przypadku organ może przed wyborami nie zdążyć rozpatrzyć naszego wniosku.

Odrębną kwestią jest głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych. Zgodnie z kodeksem wyborczym wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej „pełnomocnictwem do głosowania”. Dotyczy to też wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.