Jak głosować?

By zagłosować potrzebujemy posiadać czynne prawo wyborcze. Posiadamy je w przypadku, kiedy najpóźniej w dniu wyborów ukończyliśmy 18 lat oraz nie zostaliśmy ani ubezwłasnowolnienia ani pozbawieni praw publicznych.

Okręg wyborczy w którym w wyborach do Sejmu RP startuje KWW MN, to okręg 21 obejmujący swoim zasięgiem całe województwo opolskie. W wyborach do Senatu RP nasz kandydat startuje w okręgu nr 52 obejmującym miasto Opole i powiat opolski.

Wniosek o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania

Najłatwiejszym sposobem by zagłosować poza miejscem, w którym przebywamy, mieszkamy czy też mamy zameldowanie, jest złożenie wniosku o uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Uprawnia ono do głosowania w dowolnym miejscu, gdzie będziemy przebywać w dniu wyborów; w kraju, zagranicą a nawet na statku morskim. By uzyskać zaświadczenie, musimy złożyć wniosek między 44 dniem poprzedzającym wybory(1września) a 3 dniem przed wyborami (12 października). We wniosku tym należy podać; imię(imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, wybory, których dotyczy nasz wniosek np. wybory do Sejmu i Senatu. Wniosek składamy w postaci papierowej, podpisany własnoręcznie, który składamy do dowolnej gminy. Możemy je odebrać osobiście lub przez upoważniona przez nas osobę. W przypadku, gdy upoważniamy do odbioru naszego zaświadczenia inną osobę, wówczas należy jednocześnie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia sporządzić upoważnienie do jego odbioru, w którym należy wskazać nasze imię, nazwisko, PESEL oraz dane osoby, którą upoważniamy. Należy przygotować również dowód tożsamości jak dowód osobisty, e-dowód lub paszport. Dodatkowo należy dokładnie sprawdzić, czy zaświadczenie o prawie głosowania wydane nam przez wójta zawiera; imię i nazwisko, numer PESEL, wskazanie, w jakich wyborach wyborca jesteśmy uprawnieni do głosowania. Jest to bardzo ważne, ponieważ wszystkie elementy zaświadczenia są istotne, wydanie nam wadliwego zaświadczenia w wyniku pomyłki pracownika może pozbawić nas prawa do głosowania według Sądu Najwyższego w dniu wyborów (postanowienie SN z 31.7.2020 r., I NSW 3669/20), ponieważ wówczas komisja wyborcza u której się stawimy w dniu wyborów odmówi nam wtedy wzięcia udziału w wyborach. Jeśli otrzymaliśmy zaświadczenie o prawie głosowania, to jesteśmy skreślani ze spisu wyborców w swoim obwodzie głosowanie oraz nieujęci w żadnym spisie wyborców. Wpisuje się nas do spisu wyborców w okręgu, gdzie zdecydujemy się zagłosować, w tym celu zaświadczenie o prawie do głosowania należy okazać komisji wyborczej, ponieważ musi ona przed dopuszczeniem nas do głosowania wpisać nas do spisu wyborców. Zaświadczenie o prawie do głosowania przysługuje tylko raz, utrata nawet z powodu niezależnego od nas powoduje brak możliwości otrzymania kolejnego zaświadczenia o prawie głosowania ani możliwości wzięcia udziału w obwodzie, gdzie stale zamieszkujemy.

Pobierz wzór wniosku tutaj

 

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Drugim sposobem głosowania poza miejscem zamieszkania jest wniosek o zmianę miejsca głosowania, który powoduje, że zostajemy dopisani do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania, jaki podaliśmy w wniosku oraz skreśleniem z spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym stale zamieszkujemy (nie będziemy mogli tam zagłosować). Wniosek ten składamy pomiędzy 44 dniem (1 wrzesień) poprzedzającym wybory a 3 dniem przed wyborami (12 październik). Możemy zagłosować tym sposobem wyłącznie w miejscu, gdzie czasowo będziemy przebywać w dniu wyborów podanym w wniosku a nie w dowolnym miejscu w kraju. By złożyć wniosek potrzebujemy posiadać czynne prawo wyborcze. Składa się go albo papierowo z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla stałego obwodu głosowania, na obszarze gminy, w której będziemy przebyć w dniu wyborów albo elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub z podpisem osobistym. Jeśli składamy wniosek w formie elektronicznej, to robimy to wówczas przy użyciu usługi elektronicznej Ministra Informatyzacji (Wybór loginu (epuap.gov.pl)) na którą logujemy się za pomocą mObywatela, profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Wzór wniosku powinien zawierać; imię i nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL, adres przebywania w dniu wyborów. Należy również przygotować dokument tożsamości.

Wzór wniosku pobierz tutaj

 

Głosowanie osób niepełnosprawnych lub osób, które ukończyły 60 lat w dniu wyborów

Osobną kwestią jest możliwość głosowania przez pełnomocnika, do którego są uprawnieni niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osoba, która w dniu głosowania ukończy 60 lat. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca czynne prawo wyborcze. Można przyjąć pełnomocnictwo do głosowania w imieniu jedynie jednej osoby. Pełnomocnictwo w imieniu dwóch osób można przyjąć, kiedy jedną z tych osób jest babcia, dziadek, prababcia itp., matka, ojciec, dzieci, wnuki, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnikiem nie może być; członek obwodowej komisji wyborczej właściwej dla osoby, która udziela pełnomocnictwa, mężowie zaufania, kandydaci w danych wyborach. Pełnomocnictwa należy udzielić przed wójtem lub innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym do przyjęcia takiego pełnomocnictwa. Składamy w tym celu wniosek do wójta gminy w naszym obwodzie głosowania najpóźniej w 9 dniu przed wyborami. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania osoby, której udzielamy pełnomocnictwa do głosowania, oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo. Dodatkowo opcjonalnie możemy zamieścić adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego. Wniosek powinien być złożony w formie ustnej, papierowej z własnoręcznym podpisem, elektronicznie z podpisem zaufanym, osobistym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do wniosku należy dołączyć kopię naszego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (jeśli jesteśmy niepełnosprawni), pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, która zawiera: nasze imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa. Następnie urząd gminy sporządza nam akt pełnomocnictwa do głosowania w trzech egzemplarzach dla; udzielającego pełnomocnictwo(nas), pełnomocnika, który ma w naszym imieniu zagłosować, natomiast trzeci egzemplarz pozostaje w urzędzie gminy. Pełnomocnik by zagłosować w naszym imieniu powinien okazać komisji wyborczej dokument tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnictwo nie pozbawia nas prawa do głosowania. Jeśli zagłosujemy mimo udzielonego pełnomocnictwa do głosowania innej osobie, przed tą osobą, to pełnomocnictwo wygasa a nasz własny głos jest ważny. Pełnomocnik nie może od nas pobierać żadnych opłat za głosowanie w naszym imieniu w wyborach oraz otrzymywać przez nas samych jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą. Nie można głosować przez pełnomocnika, jeśli zgłosimy chęć głosowania korespondencyjnie lub w obwodach utworzonych za granicą lub w obwodach odrębnych głosowania

Te same osoby (niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby, które ukończyły 60 lat) mają również możliwość głosowania korespondencyjnie. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, papierowo z własnoręcznym podpisem, elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym. W celu złożenia zgłoszenia papierowo, należy przygotować dokument tożsamości oraz zgłoszenie, że chcemy głosować korespondencyjnie. W zgłoszeniu należy podać; imię i nazwisko oraz numer PESEL, wybory, których dotyczy zgłoszenie, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Dodatkowo musimy podobnie jak w przypadku głosowania przez pełnomocnika dołączyć do zgłoszenia kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu, który ustalił stopień niepełnosprawności. Nie można głosować korespondencyjnie, jeżeli głosujemy w obwodach utworzonych za granicą lub w obwodach odrębnych głosowania. Następnie wybieramy z listy komisarza wyborczego (Państwowa Komisja Wyborcza (pkw.gov.pl)) i adres jego siedziby a następnie składamy do niego wniosek osobiście lub pocztą. Natomiast jeśli chodzi o formę elektroniczną dokonania zgłoszenia o chęci głosowania korespondencyjnego, to musimy przygotować; login i hasło do profilu zaufanego, telefon komórkowy lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany, na przykład e-dowód, skan lub zdjęcie aktualnego orzeczenia organu, który ustalił stopień twojej niepełnosprawności (jeżeli jesteśmy osoba niepełnosprawną). Zgłoszenia należy dokonać do 13 dnia przed dniem wyborów. Jeżeli zgłosiliśmy zamiar głosowania korespondencyjnie i otrzymaliśmy pakiet głosowania, to nie możemy złożyć wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie głosowania (1 sposób) dopóki nie zwrócimy pakietu wyborczego w stanie nienaruszonym.

Wzory:

Wniosek o głosowanie korespondencyjne TUTAJ

Wzór wniosku na sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa w głosowaniu