Program

Program Wyborczy KWW Mniejszość Niemiecka © 2023

Opolskie Region Dialogu

Troska o człowieka – jego godność i dobre funkcjonowanie w społeczeństwie oraz państwie, dbałość o systematyczny rozwój i wielokulturowość regionu, poszanowanie niezbywalnych praw ludzkich oraz wielowiekowych tradycji śląskich, zapewnienie bezpieczeństwa i dobrobytu rodzin, budowanie dobrych relacji międzynarodowych oraz silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej – to nadrzędne cele, jakie stawia sobie Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka (KWW MN) w swojej działalności. 

KWW Mniejszość Niemiecka utworzony został przez członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, istniejącego od 1990 r. To organizacja, która na trwałe wpisała się w krajobraz społeczno-polityczno-kulturalny województwa opolskiego.

Czerpiemy z wiary, chrześcijańskich tradycji i wartości, europejskiej kultury oraz wielokulturowego bogactwa historycznego Śląska. Jego istotnym elementem jest zamieszkująca ten region ludność mająca śląską czy śląsko- niemiecką tożsamość narodowo-regionalną. Jesteśmy przywiązani do śląskich tradycji i otwarci na każdego, kto szanuje ludzką godność i wolność. Z szacunkiem odnosimy się do społecznej różnorodności, praw jednostki i idei wspólnoty.

Pracujemy nie tylko dla dobra naszego Heimatu – naszej małej ojczyzny, lokalnej i regionalnej społeczności, ale również na rzecz państwa polskiego, którego jesteśmy lojalnymi obywatelami, oraz europejskiej wspólnoty, której czujemy się integralną częścią.

Wierzymy, że różne punkty widzenia, wynikające z różnych doświadczeń, zetknięte ze sobą w procesie dialogu prowadzonym we wzajemnym poszanowaniu, pozwalają wypracować najlepsze rozwiązania i drogi kształtujące teraźniejszość i przyszłość.

Uważamy, że poszanowanie prawa i wolności oraz umiejętność dochodzenia do konsensusu są gwarancją dobrego rządzenia i funkcjonowania państwa.

Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach politycznych, czerpiąc z bogatego porządku demokratycznego, a także w poczuciu odpowiedzialności za region, od ponad trzydziestu lat czynnie uczestniczymy w życiu politycznym. Wierzymy, że nasi przedstawiciele, aktywnie działając w strukturach władzy na poziomie krajowym, wnoszą do nich unikatowy zestaw kompetencji, wielokulturowy punkt widzenia i bogate doświadczenie oparte na ponadnarodowych wzorcach.

Adresatami naszych działań są wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego, bez względu na identyfikację narodową, etniczną czy regionalną. Jesteśmy dumni z bogactwa tych identyfikacji w naszej Małej Ojczyźnie. Szczególną uwagę przykładamy do działań zmierzających do poprawy sytuacji dzieci, seniorów i rodzin, a także – ze względu na naszą przynależność narodową oraz szczególną wrażliwość na kwestie różnych tożsamości – do spraw dotyczących wielokulturowości.

Celem KWW Mniejszość Niemiecka w 2023 r. jest ponowne wprowadzenie naszych przedstawicieli do Parlamentu RP.

Szanowna Wyborczyni, Szanowny Wyborco, zapraszamy do zapoznania się z zadaniami, które Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka chce zrealizować w kadencji 2023–2027.

 

NASZE CELE

Najważniejsze cele i zadania, jakie stawia sobie KWW MN na nadchodzącą kadencję Sejmu w latach 2023-2027

 1. Przywrócenie pełni praw mniejszości niemieckiej do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości, naruszonych rozporządzeniem z 4 lutego 2022 r., które zmniejszyło tygodniowy wymiar nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej z trzech godzin do jednej.
 2. Wzmocnienie praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności regionalnych funkcjonujących w Polsce, w szczególności praw mniejszości niemieckiej, która w ostatnich latach stała się celem wielu dyskryminujących działań.
 3. Działanie na rzecz rozwoju województwa opolskiego, ochrony jego wielokulturowości oraz wzmacniania roli i możliwości samorządu, w szczególności w zakresie zdrowia, edukacji, infrastruktury, gospodarki, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz kultywowania wielokulturowości, która jest cechą niezbywalną województwa opolskiego.
 4. Wzmacnianie edukacji w regionie oraz działania na rzecz poprawy systemu edukacji w kraju, w regionie zwłaszcza w zakresie edukacji językowej oraz branżowej, które w lepszym stopniu przygotują młodych ludzi do podejmowania aktywności zawodowej; w kraju – działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej i zawodowej nauczycieli oraz holistycznego podejścia do ucznia.
 5. Działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn we wszystkich aspektach życia społecznego, w tym m. in. kwestii prawa do równych wynagrodzeń, zapobiegania wykluczeniu zawodowemu po okresie wychowania dzieci, dostępności i finansowania badań, sprawowania opieki nad dziećmi.
 6. Działanie na rzecz przywrócenia i umacniania silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz wzmacniania bilateralnych, polsko-niemieckich relacji, w szczególności przeciwdziałanie tym posunięciom i tendencjom, których celem jest podważenie obecności Polski w zjednoczonej Europie, a efektem pogarszające relacje Polski i Niemiec.
 1. Działania na rzecz poprawy funkcjonowania służby zdrowia oraz dostępności opieki zdrowotnej dla pacjenta m.in. przez wzmocnienie roli profilaktyki i diagnostyki, dostosowanie istniejącej infrastruktury do zmieniających się potrzeb mieszkańców, wsparcie szkoleniowe personelu medycznego oraz informatyzację procedur przy jednoczesnym wzmocnieniu zabezpieczeń cyfrowych.
 2. Działania mające na celu stabilizację finansów publicznych, w tym obniżenie inflacji i zmniejszenie długu publicznego, ograniczenie negatywnych skutków sytuacji ekonomicznej dla obywateli państwa polskiego, przedsiębiorców i samorządów.
 3. Inicjatywy mające na celu poprawę bezpieczeństwa Polski i działania mające na celu przywrócenie pokoju oraz wsparcie walczącej Ukrainy, a także działania, które będą zmierzać do odbudowy Ukrainy po wojnie.
 4. Działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu jako dobra wspólnego poprzez wspieranie inicjatyw i inwestycji proekologicznych samorządów, firm i osób prywatnych.

Najważniejsze cele i zadania, jakie stawia sobie KWW MN na nadchodzącą kadencję Sejmu w latach 2023-2027

Prawo do zachowania i rozwoju własnego języka, obok praw do zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury, tworzenia własnych instytucji edukacyjnych czy kulturalnych, gwarantuje funkcjonującym w Polsce mniejszościom narodowym i etnicznym Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Nauka języka mniejszości i w języku mniejszości zagwarantowane zostały także przyjętą w 1991 r. ustawą o systemie oświaty, która dała mniejszości niemieckiej dostęp do oświaty mniejszościowej na takich samych zasadach i warunkach, jak innym żyjącym w Polsce mniejszościom.

Mijająca kadencja Sejmu była jednak czasem, w którym – z pobudek czysto politycznych – prawo mniejszości niemieckiej do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości zostało znacznie ograniczone. Dyskryminujące wyłącznie mniejszość niemiecką zapisy wprowadzono rozporządzeniem ministra edukacji i nauki z 4 lutego 2022 r. Ograniczyły one liczbę godzin języka niemieckiego nauczanego jako języka mniejszości z trzech do jednej. Wprowadzono je mimo licznych protestów społecznych, protestów środowisk mniejszościowych, krytycznych opinii ekspertów i obserwatorów oraz głosów sprzeciwu państwa niemieckiego. Warto przy tym podkreślić, że to dyskryminujące prawo bezpośrednio uderza w 55 tys. dzieci w Polsce, z czego ok. 24 tys. to uczniowie opolskich szkół.

Od początku działań podjętych przez skrajnie prawicowe frakcje polityczne w polskim parlamencie, zmierzających do odebrania mniejszości niemieckiej prawa do nauczania języka niemieckiego w pełnym wymiarze godzin, poseł mniejszości niemieckiej oraz działacze środowisk skupionych w organizacjach mniejszości podjęli szereg inicjatyw, których celem było powstrzymanie tych działań. Sprawa była przedmiotem wielu wystąpień, które miały na celu zaalarmowanie opinii publicznej, interpelacji, ekspertyz, spotkań z przedstawicielami strony rządowej i opozycyjnej w Polsce oraz przedstawicielami państwa niemieckiego i instytucji unijnych. Działania posła mniejszości niemieckiej oraz przedstawicieli organizacji mniejszości niemieckiej nie ustały, mimo wprowadzenia niekorzystnego dla mniejszości rozporządzenia, i wciąż są prowadzone. Efektem tych zabiegów jest m.in. to, że wspólnym wysiłkiem wielu samorządów i środowisk regionalnych w szkołach województwa opolskiego, w których język niemiecki jako język mniejszości był nauczany, nauczanie to zostało utrzymane w pełnym wymiarze. Rozwiązanie to nie dotyczy jednak niestety wszystkich gmin, a dodatkowo odbywa się kosztem budżetów samorządu, czyli nie jest w pełni finansowane z subwencji oświatowej, jak stanowi polskie prawo.

Celem przedstawicieli Komitetu Wyborczego Wyborców Mniejszość Niemiecka w nadchodzącej kadencji Sejmu będzie przywrócenie pełni praw mniejszości niemieckiej w tym zakresie. Jest to działanie nie tylko na rzecz środowiska naszej mniejszości, ale także na rzecz całego regionu, którego wyznacznikiem jest wielokulturowość, a jednym z największych atutów – szeroki dostęp do nauczania języka niemieckiego, z którego korzystały i korzystają nie tylko środowiska mniejszości niemieckiej. To argument, który w ostatnich latach był ważny m.in. w kontekście pozyskiwania przez województwo opolskie inwestorów zagranicznych, zwłaszcza niemieckich. Jest to także kwestia istotna z punktu widzenia polityki międzynarodowej państwa polskiego, w którym w minionych latach prowadzona wobec mniejszości narodowych i etnicznych polityka oparta była na wypracowanych na zasadzie szerokiego konsensusu, cenionych i wciąż udoskonalanych rozwiązaniach.

Celem naszych parlamentarzystów będzie też podniesienie praw wszystkich mniejszości, w tym naszej, na wyższy poziom. Będziemy zabiegać m.in. o to, aby w Polsce wdrożono Europejską Kartę Języków Regionalnych i Mniejszościowych, która języki regionalne i mniejszościowe traktuje jak bogactwo kulturowe. Jeden z zapisów Karty, obowiązującej w Polsce od 2009 r., mówi o ”zapewnianiu udogodnień umożliwiających osobom nieposługującym się językiem regionalnym lub mniejszościowym, a żyjącym na obszarze, gdzie jest on używany, jego nauki, jeśli mają takie życzenie”. Chcemy, aby zgodnie z tym zapisem, edukacja językowa mniejszości była korzyścią dla ogółu społeczeństwa zamieszkującego województwo opolskie, tj. aby oświata mniejszościowa była dostępna dla wszystkich, nie tylko dla osób identyfikujących się z inną tożsamością narodową, etniczną czy regionalną. Wzorem tego typu funkcjonujących już rozwiązań praktycznych i prawnych są Węgry, Rumunia, Niemcy czy Litwa.

Wyniki ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, w ślad za wynikami spisów z lat 2011 i 2002 pokazały, że Polskę zamieszkuje duża grupa osób o innych niż polska identyfikacjach narodowych i etnicznych. Spośród prawnie uznanych, wpisanych w Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 r. mniejszości narodowych, najliczniejszą w tym spisie jest mniejszość niemiecka. Swoją identyfikację niemiecką w 2021 r. wyraziło 132,5 tys. osób. Spadek deklaracji niemieckich, niemiecko-polskich czy też niemiecko-śląskich, jak również innych tożsamości mniejszościowych w Polsce w porównaniu do Spisu Powszechnego z 2011 roku wskazuje jednak na fakt, że tożsamości inne niż polska nie rozwijają się w Polsce w sposób swobodny. Istnieje więc zagrożenie dla przyszłości tych tożsamości, a przez to dla wpływu tych społeczności na bogactwo kulturowe regionów i kraju. Ten aspekt ma szczególne znaczenie w kontekście postrzegania województwa opolskiego jako najbardziej wielokulturowego regionu w kraju.

Mniejszość niemiecka jest tą spośród wszystkich społeczności w Polsce wyrażających inne niż polska identyfikacje narodowe i etniczne, która od lat wprowadza swoich przedstawicieli do polskiego parlamentu. Dzięki naszym sprawnym, dobrze zorganizowanym strukturom, stałemu gronu wyborców oraz umiejętności pozyskiwania nowych, możemy z dumą reprezentować całą, blisko półtoramilionową grupę obywateli państwa polskiego, których korzenie narodowe oraz identyfikacje etniczne czy regionalne są inne niż polska. Od lat jest to jeden z priorytetów naszych działań w polskim parlamencie. Nasza aktywność w tym zakresie jest niekwestionowana i cenna.

Obecność przedstawicieli środowisk mniejszości niemieckiej w polskim parlamencie była cenna zarówno w okresie wypracowywania rozwiązań prawnych, mających na celu uwzględnienie i poszanowanie praw mniejszości, jak i ich wprowadzania oraz realizacji. Szczególnie ważna jest w ostatnim czasie, gdy pojawiły się tendencje i praktyczne rozstrzygnięcia części środowisk politycznych ograniczające te prawa. Aktywność ta będzie istotna także w kolejnych latach, gdy trzeba będzie podjąć trud zahamowania i odwracania tych niekorzystnych tendencji. Zwłaszcza, że ograniczenie praw jednej mniejszości, które już nastąpiło, może oznaczać zakusy do podjęcia kolejnych tego typu posunięć, uderzających w szersze grono społeczności o innych niż polska identyfikacjach. Już dzisiaj docierają do nas obawy takich grup, jak choćby środowisko mniejszości białoruskiej, któremu ogranicza się dostęp do edukacji na poziomie szkół średnich.

Dlatego najważniejszym celem KWW MN na nadchodzące wybory i kolejną kadencję Sejmu jest wprowadzenie jego przedstawicieli do polskiego parlamentu. Ich zadaniem będzie nie tylko przywrócenie odebranych mniejszości niemieckiej praw do nauczania języka niemieckiego w pełnym wymiarze godzin, ale też działanie na rzecz całego środowiska mniejszości i społeczności regionalnych. Będziemy dążyć do zwiększenia puli środków przeznaczonych na mniejszości narodowe i etniczne, zapewnienia obecności przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w radach programowych mediów publicznych oraz zniesienia przepisu o zakazie pełnienia zawodów sędziego i prokuratora przez osoby, które mają podwójne obywatelstwo.

Tym, co szczególnie uprawnia nas do realizacji tego celu i zadań, jest fakt, iż kandydaci KWW MN wywodzą się z wielokulturowej, szczególnie wrażliwej na różnorodność identyfikacji narodowych, etnicznych i regionalnych, społeczności Śląska Opolskiego. Śląsk Opolski to region kulturowo i etnicznie bogaty, różnorodny i otwarty. Wielu jego mieszkańców charakteryzują złożone, niejednolite identyfikacje. Zarówno w naszym środowisku, jak i w całej społeczności mieszkańców województwa opolskiego, wiele osób deklaruje nie tylko polską czy niemiecką identyfikację narodową, ale także śląską identyfikację regionalną. Wielu członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim mówi o sobie: jestem śląskim Niemcem albo niemieckim Ślązakiem, identyfikuję się z moją małą ojczyzną – Śląskiem, Śląsk to mój Heimat, jestem Ślązakiem czy Polakiem o niemieckich korzeniach.

Od lat stoimy na stanowisku, że ta różnorodność i wynikające z niej otwartość, szczególna wrażliwość oraz wielokulturowe doświadczenia, to największe bogactwo regionu i jego mieszkańców. To one sprawiają, że dialog, umiejętność wypracowywania wspólnych rozwiązań oraz dochodzenia do konsensusu są jedną z najcenniejszych kwestii, które reprezentanci Śląska Opolskiego i KWW MN wnoszą do polskiego parlamentu i kultury politycznej. I choć reprezentujemy często bardzo różnorodne poglądy na kwestie społeczne czy polityczne, to łącząca nas wielokulturowa, polsko-niemiecko-śląska tożsamość, jest trwałym spoiwem i ogromną wartością. Ta szczególna wrażliwość przedstawicieli KWW MN i często złożona identyfikacja narodowo-etniczno-regionalna powodują, że reprezentujemy nie tylko mniejszość niemiecką, z którą jesteśmy związani, ale też środowisko regionalne, a także wszystkich mieszkańców województwa opolskiego, wśród których od dziesięcioleci funkcjonujemy, i na rzecz których działamy na szczeblu krajowym oraz samorządowym. Będziemy je reprezentować także w kolejnej kadencji w polskim parlamencie.

Województwo opolskie to wielokulturowy, dynamicznie rozwijający się region, który czerpie z bogactwa różnorodności i doświadczeń swoich mieszkańców, szczyci się ich otwartością, pragmatyzmem i poszanowaniem przez nich uniwersalnych europejskich wartości. Tysiące mieszkańców naszego województwa – nie tylko przedsiębiorców i społeczników – skutecznie korzysta z faktu przynależności Polski do UE, sięgając po unijne wsparcie albo ciesząc się z jego wymiernych efektów. W trudnych chwilach mieszkańcy Śląska Opolskiego są solidarni z tymi, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Najlepszym tego dowodem był ostatni rok, kiedy to zarówno władze regionu, opolskie samorządy, jak i mieszkańcy województwa opolskiego wsparli walczącą o swoje niepodległe państwo Ukrainę i jej mieszkańców. Badania dotyczące poziomu wsparcia dla uchodźców z objętego wojną państwa ukraińskiego pokazywały, że w województwie opolskim był on jednym z najwyższych w kraju. Przedstawiciele mniejszości niemieckiej, która współrządzi regionem, zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak też w wielu gminach i powiatach, aktywnie włączali się w ten olbrzymi ruch solidarnościowy.

Minione dziesięciolecia to czas, w którym województwo opolskie, dzięki wspólnemu wysiłkowi jego władz i mieszkańców, zmieniało się na naszych oczach. Poprawiał się stan infrastruktury drogowej, wyposażenie szkół, szpitali, jednostek kultury. Dzięki dobremu klimatowi i korzystnym warunkom rozwijał się przemysł i powstawały licznie małe i średnie przedsiębiorstwa, oferując coraz to większą paletę towarów i usług. Opolskie wybierali też kolejni inwestorzy zagraniczni, których przekonywały nie tylko argumenty dotyczące atrakcyjnych terenów, oferowanego wymiernego wsparcia czy korzystnego położenia, ale przede wszystkim kwestia znajomości języków i kultur, zwłaszcza historycznie uwarunkowana znajomość języka niemieckiego, dobrego klimatu inwestycyjnego i dobrze przygotowanych kadr, które w dużej mierze znają z praktyki zachodnią kulturę pracy. Wszystko to sprawia, że możemy być dumni z regionu, który zamieszkujemy i współtworzymy.

Ale rozwój, zwłaszcza w czasach tak dynamicznych zmian i globalnych tendencji, jest tym, nad czym trzeba pracować w sposób ciągły i niezmienny. Dlatego jednym z priorytetów KWW MN jest aktywne zabieganie o dalszy rozkwit województwa. Deklarujemy więc, iż w kolejnej kadencji Sejmu będziemy wspierać w parlamencie i instytucjach centralnych wszystkie inicjatywy, których celem będzie rozwój województwa opolskiego. Będziemy też sami zabiegać o konkretne inicjatywy, tak jak miało to miejsce w minionych latach (patrz: Załączniki).

Dla KWW Mniejszość Niemiecka najważniejsi są ludzie, mieszkańcy tego regionu. Dlatego chcemy zabiegać o dobrą edukację, w tym językową, zgodną z zapisami Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych, a tym samym przyszłość dla najmłodszych mieszkańców. Chcemy również tworzyć odpowiednie warunki do pracy i życia dla osób aktywnych zawodowo i zadbać o odpowiednią opiekę oraz komfort życia seniorów.

Lista inicjatyw, o które zabiegał poseł mniejszości niemieckiej, stanowi załącznik do niniejszego programu. Jest to rodzaj sprawozdania z pracy naszego przedstawiciela, ale również dowód na to, że nawet niewielka reprezentacja w Sejmie może przynieść bardzo wymierne efekty dla całej regionalnej społeczności i korzystnie wpłynąć na realizację konkretnych inicjatyw albo rozwiązać problemy obywateli. Jak mogłaby wyglądać lista działań zrealizowanych przez przedstawicieli KWW MN, jeśli byłoby ich dwóch albo więcej?

Dlatego podkreślamy, że każdy głos poparcia dla naszego komitetu może przełożyć się na wybór większej niż dotąd liczby jego przedstawicieli w Sejmie. A to da gwarancję realizacji jeszcze obszerniejszej liczby zadań i inicjatyw.

Deklarujemy, że będziemy wspierać te działania regionalne, które będą wymagać wsparcia na poziomie centralnym. Przedmiotem naszej szczególnej troski i zabiegów w tym zakresie będą wszelkie inicjatywy, których celem jest kultywowanie wielokulturowości Opolskiego. Jest ona jedną z najbardziej charakterystycznych jego cech, nie tylko przez fakt zamieszkiwania tu dużego skupiska mniejszości niemieckiej, ale też ludzi o wyraźnie śląskiej tożsamości regionalnej, Kresowian i ich potomków, a także wielu innych grup. Jako przedstawiciele jednej z tych mniejszościowych społeczności czujemy się przedstawicielami pozostałych, zarówno w regionie, jak i w kraju. Widząc bogactwo w tej różnorodności, stawiamy sobie za cel nie tylko jej ochronę, ale także działania na rzecz jej kultywowania i wzmacniania. Tak, jak w latach poprzednich, nasi przedstawiciele będą zabiegać o zwiększanie budżetu regionu na ochronę zabytków.

Jednym z największych osiągnięć Polski po 1989 r. jest samorząd. Najlepszym tego dowodem są minione dekady sprawnego zarządzania na wszystkich jego szczeblach. To samorządowcy, także mniejszości niemieckiej, obecni na każdym szczeblu samorządu w województwie opolskim, swoimi działaniami udowadniają, że są blisko ludzi. Znają ich potrzeby i wiedzą, jak – sprawnie gospodarując pieniędzmi wypracowywanymi w kraju oraz pochodzącymi np. z UE – wychodzić im naprzeciw. Głęboko wierzymy w skuteczność i mądrość działaczy samorządowych. Dlatego w polskim parlamencie będziemy wspierać wszelkie inicjatywy wzmacniające samorządność, a także zabiegać o realizację konkretnych projektów samorządowców z województwa opolskiego. Naszym celem będą działania na rzecz zwiększenia dochodów samorządów pochodzących z wpływów z podatków CIT i PIT oraz z podatku VAT.

To zapewni im stabilną sytuację finansową i ułatwi utrzymanie ustawowych wskaźników zadłużenia. Pozwoli też elastycznie dysponować wypracowanymi nadwyżkami na cele inwestycyjne. Dzisiaj wiele samorządów dostało dofinansowanie z Polskiego Ładu na inwestycje „drugiej potrzeby”. Celem naszej działalności będzie też przywrócenie samorządom kompetencji ustalania stawek opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków, tak by stały się one elementem prowadzenia lokalnej polityki. Będziemy dążyć również do powiązania wypłaty wynagrodzeń nauczycieli, ustalanych przez administrację centralną, z funkcjonującymi w regionach kuratoriami oświaty.

Tyle razy żyjesz, iloma językami mówisz; inny język jest inną wizją świata – to tylko niektóre znane cytaty o wartości, jaką jest umiejętność posługiwania się różnymi językami. Województwo opolskie, w związku z obecnością w nim mniejszości niemieckiej i innych społeczności narodowych, etnicznych czy regionalnych, to region szczególnie bogaty pod tym względem. Aby to bogactwo pielęgnować od lat koncentrujemy swoje działania na tych, które służą wzmacnianiu edukacji językowej, podejmując szereg inicjatyw dotyczących nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości.

Nie wynika to tylko z potrzeby kultywowania języka przodków, ich kultury i niemieckiej tożsamości. Ma to również wymiar praktyczny. Im większa grupa osób w regionie zna język niemiecki, tym mocniejsza jest pozycja negocjacyjna województwa w relacjach z inwestorami z obszarów niemieckojęzycznych. Ich obecność w regionie to nie tylko korzyść dla nas czy Opolskiego, to również korzyść dla Polski. Dlatego tak nieracjonalne są dla nas pobudki kierujące tymi, których decyzje przyczyniły się do ograniczenia nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości.

Dążąc do przywrócenia odebranych mniejszości niemieckiej godzin nauczania oraz podniesienia poziomu nauczania mniejszościowego, będziemy nie tylko działać na rzecz poszanowania naszych praw, ale też na rzecz regionu i kraju. Dzięki szerszemu zakresowi godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości budowane są kompetencje językowe mieszkańców, a zatem także jego siła w pozyskiwaniu wspomnianych inwestorów zagranicznych. Nasze plany w tym zakresie idą dalej. Jak już wspomniano w punkcie pierwszym naszego programu, chcemy, aby zgodnie z zapisami Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych, edukacja językowa mniejszości była dostępna dla ogółu społeczeństwa w regionie, nie tylko dla osób identyfikujących się z inną tożsamością narodową, etniczną czy regionalną. M.in. po to, by zrealizować to założenie, stawiamy sobie za cel stworzenie 10 placówek edukacyjnych z nauczaniem w dwóch językach w dziesięciu gminach województwa opolskiego, a także Regionalnego Centrum Edukacji Mniejszości Niemieckiej, czyli zespołu szkół dwujęzycznych nauczającego na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Celem będzie profesjonalizacja nauczania języka niemieckiego.

Dobrze wykształcona, także językowo kadra, to jeden z najważniejszych argumentów na „tak” dla krajowych czy zagranicznych inwestorów. To także ważny argument dla małych i średnich przedsiębiorców, których rozwój w dużej mierze zależy od pozyskiwania dobrze przygotowanych pracowników. Dlatego deklarujemy działania zmierzające do wzmacniania sektora edukacji, zwłaszcza w zakresie wyposażania w ściśle określone, pożądane na rynku pracy kompetencje. Naszym celem będzie utworzenie, wspólnym wysiłkiem przedstawicieli KWW MN w parlamencie oraz władz samorządowych, w których mamy swoich przedstawicieli, nowoczesnego, dobrze wyposażonego Regionalnego Centrum Szkolenia Rzemieślników. Wysokie kompetencje w ściśle określonych specjalizacjach oraz dobre przygotowanie merytoryczne i praktyczne są obecnie szczególnie cenione na rynku pracy. Funkcjonowanie placówki, która kształciłaby w wielu wąskich specjalizacjach, korzystając z podpowiedzi ze strony przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu, pozwoliłoby odpowiadać na to zapotrzebowanie.

Deklarujemy również podejmowanie inicjatyw i włączanie się we wszystkie działania na poziomie centralnym, których celem będzie taka zmiana systemu edukacji, by w sposób holistyczny traktował on rozwój młodego człowieka, narażonego we współczesnym świecie na wiele niebezpieczeństw. Z dużym szacunkiem odnosimy się do pracy nauczycieli oraz poziomu wiedzy, w jaki za ich sprawą wyposażani są uczniowie. Widzimy jednak potrzebę takiego przeformatowania systemu edukacji, by kładła ona nacisk także na kwestie dotyczące przygotowania młodego człowieka do samodzielnego funkcjonowania, a jednocześnie była mniej obciążająca. Edukacja powinna być bardziej powiązana z życiem. Powinna uczyć analizowania, rozumienia, wyciągania wniosków i dialogu, także obywatelskiego. Presję związaną z potrzebą uzyskania wyników warto zastąpić wykształcaniem pasji poszukiwania, zadawania pytań i zaspokajania ciekawości, tak by zdobywana wiedza była cenną.

Osiągnięcia minionych wieków definiowane są nie tylko za sprawą zdobyczy świata nauki, wiedzy, technologii czy komunikacji, ale też spraw społecznych czy politycznych. W trwającym długi czas procesie udało się na niwie międzynarodowej i krajowej wypracować wiele rozwiązań prawnych i instytucjonalnych, które chronią interesy różnych grup. W teorii. W praktyce, mając na uwadze choćby naruszone w ostatnim czasie prawa mniejszości niemieckiej, widać, że respektowanie przyjętych rozwiązań nie jest oczywiste. A raz nadane prawa, mogą być łamane. Dlatego nieustannie należy dbać o ich przestrzeganie i umacnianie.

Równe prawa kobiet i mężczyzn także wydają się w XXI wieku oczywistością. Mimo to wciąż słychać głosy, a w przestrzeni publicznej pojawiają się kolejne wydarzenia i argumenty, które tę oczywistość podważają. Dotyczą one zarówno sfery zawodowej, jak i społecznej. Dlatego jednym z priorytetów KWW MN są działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. W kolejnej kadencji Sejmu, w sferze zawodowej, skupiać się one będą na kwestiach m.in. prawa do równych wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn wykonujących te same obowiązki, równego traktowania w postępowaniach awansowych czy równego dostępu do szkoleń i umożliwiania rozwoju zawodowego.

Wyrównanie szans powinno polegać nie tylko na praktycznym wdrażaniu konkretnych rozwiązań w firmach, ale także np. na zapobieganiu wykluczeniu zawodowemu po okresie wychowania dzieci czy wykluczeniu spowodowanym sprawowaniem opieki nad dziećmi. Rodzina to najważniejsza komórka społeczna, w której funkcjonujemy. Zapewnienie jej poczucia bezpieczeństwa powinno być priorytetem wszystkich sił politycznych. Jednym z podstawowych obowiązków państwa wobec kobiet powinno być m.in. zapewnienie pełnej dostępności i finansowania badań, zwłaszcza w okresie ciąży. Poczucie bezpieczeństwa i opieki systemowej może korzystnie wpływać na decyzje dotyczące prokreacji czy aktywności zawodowej.

Organizacje mniejszości niemieckiej, której członkowie tworzą KWW MN, w ogromnej mierze tworzone są przez kobiety. To one są siłą napędową naszej działalności, profesjonalizują nasze działania, zapewniają ich ciągłość i wnoszą w nie szczególny, prospołeczny wymiar. Dlatego od lat zachęcamy nasze działaczki do czynnego uczestnictwa w procesie wyborczym i jesteśmy dumni, że wiele z nich ten wspólny wysiłek podejmuje. Mocno wsłuchujemy się też w głos naszych aktywistek i działaczek, które nie decydują się na to, by kandydować. Ich wysokie kompetencje, duża aktywność, wrażliwość i dobre rozeznanie w potrzebach ludzkich są dla KWW MN cennym głosem doradczym, z którego czerpiemy. Dumni jesteśmy też z tego, że na liście kandydatów do Sejmu KWW MN kobiety stanowią połowę i są to kandydatki mające specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie.

Szanujemy jednak także wybory tych kobiet, które decydują się poświęcić swoje talenty i pracę na rzecz rodzin i lokalnych społeczności. Jednocześnie widzimy potrzebę, by inwestować w to, co może urozmaicić im czas i pozwolić rozwijać swoje pasje albo wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Dlatego chcemy zainicjować działania dotyczące organizacji w lokalnych społecznościach szkoleń i warsztatów. Ich tematyka powinna być zgodna z potrzebami, a może dotyczyć np. szkoleń z zakresu opieki nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, szkoleń językowych czy organizacji warsztatów tematycznych z zakresu florystyki, kosmetologii, pracy projektowej, itp. Źródeł finansowania takich działań można szukać w środkach krajowych czy europejskich, a ich organizacją mogą zająć się nasze DFK. Obecnie funkcjonuje ich 315. To sprawna, przestrzennie dobrze rozmieszczona struktura, która ma duże doświadczenie w aktywizowaniu lokalnej przestrzeni publicznej.

Wiemy też, że wiele pań chce łączyć życie rodzinne z zawodowym. Dlatego będziemy wspierać i podejmować inicjatywy, których celem jest wzmocnienie kobiet na rynku pracy – zarówno tych, które na niego dopiero wchodzą, jak i tych, które wracają do aktywności np. po okresie urlopu macierzyńskiego. Takie inicjatywy mogą dotyczyć zarówno większej dostępności szkoleń przygotowujących do konkretnych ról zawodowych, jak i zapewnienia dostępności opieki nad dziećmi, zwłaszcza w małych, lokalnych społecznościach, np. w żłobkach, przedszkolach czy klubach malucha.

Wspólne wartości, poszanowanie pokoju i prawa, respektowanie wolności jednostki przy jednoczesnym budowaniu wspólnotowości, a także swobodny przepływ osób, towarów i usług oraz idei – to filary wspólnej, zjednoczonej Europy, którym hołdujemy od początku funkcjonowania naszych struktur. Wtedy, kiedy Polska starała się o wejście do Unii Europejskiej, działacze i instytucje mniejszości niemieckiej, mając na uwadze potrzebę rozwoju kraju, w którym żyjemy, działali na rzecz tej integracji. Stanowili swoisty pomost w relacjach polsko-niemieckich, a przez wzgląd na silny głos państwa niemieckiego w UE – również w relacjach Polski ze wszystkimi krajami UE. Poparcie dla akcesji Polski do UE było w województwie opolskim najwyższe. Miało to również związek z tym, że dla mieszkańców tego regionu wspólna Europa, zniesienie granic to również bliskość do rodziny i przyjaciół w Niemczech.

Po roku 2004, gdy Polska stała się członkiem struktur europejskich, nasze działania koncentrowały się na budowaniu, a potem umacnianiu pozycji państwa polskiego w UE. Nasza aktywność widoczna była zarówno na poziomie międzypaństwowym, w procesie budowania dobrych polsko-niemieckich relacji, jak i na poziomie współpracy regionów, samorządów czy organizacji. Utworzone przez mniejszość niemiecką instytucje, takie jak np. Fundacja Rozwoju Śląska, zrealizowały w minionych latach setki inicjatyw i projektów, które miały na celu poprawę funkcjonowania mieszkańców województwa opolskiego, działających w regionie przedsiębiorców, rolników, kościołów i parafii, instytucji edukacyjnych czy działających w systemie służby zdrowia oraz licznych organizacji funkcjonujących w różnych sektorach życia społecznego. Instytucje takie, jak obchodzący w tym roku 25-lecie istnienia, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, poprzez szereg zrealizowanych inicjatyw, działał z kolei na rzecz dialogu, edukacji, lepszego współistnienia i wzajemnego zrozumienia. Natomiast na szczeblu lokalnym niezastąpiona jest działalność licznych kół DFK, które u podstaw wdrażają ideę solidaryzmu społecznego. Realizują one szereg działań mających na celu poprawę funkcjonowania i bytu mieszkańców województwa opolskiego, mając w szczególności na uwadze seniorów, rodziny i najmłodszych mieszkańców regionu.

Ostatnie lata to czas, w którym skrajne frakcje polityczne, wykorzystując korzystny dla nich układ sił politycznych, wprowadziły do polskiego dyskursu politycznego antyunijną retorykę. Jest to szczególnie niebezpieczne wtedy, gdy stabilność sprawowanej władzy opiera się o niewielką większość, w której zaważać mogą pojedyncze głosy. Niebezpiecznym jest również fakt, iż takie wartości jak poszanowanie praw mniejszości, które były jednym z kryteriów przystąpienia Polski do UE, dzisiaj są kwestionowane i podważane.

KWW MN deklaruje swoją aktywną działalność i współdziałanie ze wszystkimi siłami politycznymi na polskiej scenie politycznej, których celem jest przeciwdziałanie antyunijnym tendencjom, a także odbudowanie, umocnienie i ustabilizowanie obecności Polski w Unii Europejskiej. W ramach funkcjonującego już z powodzeniem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej będziemy dążyć do utworzenia Instytutu Dialogu Polsko-Niemieckiego, który ma być platformą debaty międzynarodowej nt. pozycji Polski w UE, wzmocnienia relacji polsko-niemieckich oraz pogłębiania i budowania partnerstw komunalnych.

Niezmienne stoimy na stanowisku, że przynależność do UE i jej efekty, widoczne w otoczeniu każdego człowieka, to jedna z największych zdobyczy Polski po 1989 r. Dlatego deklarujemy wszelką działalność na rzecz bytności Polski w UE, reprezentując tym samym nie tylko interes państwa jako całości, ale też jego pojedynczych obywateli, w szczególności mieszkańców województwa opolskiego, którzy na co dzień korzystają z faktu obecności we wspólnej Europie. Nie podważają tego nawet niekorzystne tendencje migracyjne, zwłaszcza iż wśród obywateli Polski, w tym województwa opolskiego, którzy w minionych latach wyemigrowali za granicę są także tacy, którzy wracają do regionu i, korzystając ze zdobytych w innych krajach doświadczeń, wdrażają europejskie rozwiązania i praktykę w kraju i regionie. Bogatsi o doświadczenia brytyjskie uważamy, że wyjście ze wspólnej Europy byłoby dalece niekorzystne dla Polski i jej obywateli, zwłaszcza ludzi młodych, którzy wyrośli i nauczyli się funkcjonować w ponadnarodowym środowisku, wnosząc dzięki temu wiele dobrych rozwiązań. Miejsce Polski, w tym województwa opolskiego jest w Unii Europejskiej. Jeżeli więc chcemy zmieniać Europę, której jesteśmy częścią, to tylko w dialogu, w porozumieniu z sojusznikami, których trzeba przekonywać do swych racji.

Będziemy też wspierać dążenia innych państw hołdujących europejskim wartościom, w szczególności walczącej obecnie o swoją państwowość i ponoszącej ogromne straty ludzkie i materialne Ukrainy, do integracji z Unią Europejską.

Szczególnie predysponowani czujemy się do wzmacniania relacji polsko-niemieckich, zarówno tych na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Udowadnialiśmy to wielokrotnie na przestrzeni minionych dekad. Wielokrotnie okazywało się też, iż fakt istnienia i sprawnego funkcjonowania dużego skupiska mniejszości niemieckiej w województwie opolskim jest dużym argumentem w rozmowach ze stroną niemiecką. W kolejnych latach deklarujemy swój udział we wszystkich inicjatywach służących podtrzymywaniu i umacnianiu tych relacji. Będziemy się też sprzeciwiać wszystkim działaniom, które mogą wpłynąć na nie niekorzystnie. Głęboko wierzymy, że dobre sąsiedztwo z Niemcami służy wzmocnieniu Polski na arenie europejskiej i międzynarodowej, a obecność w UE jest solidnym mostem cementującym wzajemne relacje.

BĘDZIEMY WSPIERAĆ

Mniejszość niemiecka nie jest dużą siłą polityczną w skali kraju. Ale jest komitetem, którego głosy są ważne. Kierujemy się rozsądkiem, wiedzą i dobrem ludzi, nie politycznymi wytycznymi. Deklarujemy swoją współpracę w parlamencie z tymi, którzy będą prowadzić politykę dialogu, i których działania będą korzystne dla ogółu. Za najważniejsze kierunki, które deklarujemy, że będziemy wspierać, uważamy:

Wielomiesięczne kolejki do lekarzy, brak koordynacji w systemie leczenia pomiędzy placówkami oraz holistycznego podejścia do zdrowia pacjenta to, mimo wielu pozytywnych zmian w systemie opieki zdrowotnej, wciąż codzienne problemy tysięcy pacjentów. Sygnalizują to zarówno członkowie mniejszości niemieckiej, jak i polskiej większości.

Widzimy potrzebę wzmocnienia roli profilaktyki, dostosowania istniejącej infrastruktury do zmieniających się potrzeb mieszkańców ale także poprawy standardu placówek medycznych. Ogromny postęp naukowy i technologiczny stwarzają także potrzeby dotyczące nieustannego szkolenia personelu medycznego. Wszystko to powinno być przedmiotem nieustannej troski świata polityki, bo decyduje o naszym bezpieczeństwie zdrowotnym i komforcie życia.

Widzimy również potrzebę przeprowadzenia kompleksowych reform w służbie zdrowia, które uwzględniałyby takie kwestie, jak struktura wieku, potrzeby społeczne czy Mapa Potrzeb Zdrowotnych. Obecny system nie zapewnia efektywnego wykorzystania potencjału ludzkiego – kadr medycznych, sprzętu i środków publicznych. Stwarza problemy pacjentom, osobom kierującym podmiotami leczniczymi i zatrudnionemu w nich personelowi. Konieczne jest jego dostosowanie do zmian demograficznych. Należy, bazując na zbadanych i prognozowanych potrzebach zdrowotnych ludności, przedefiniować zasady organizacji i funkcjonowania podmiotów leczniczych, określić więzi organizacyjne poszczególnych uczestników systemu ochrony zdrowia oraz maksymalnie wykorzystać zasoby sprzętowe i kadry medyczne. Potrzebne są m.in. mechanizmy skoordynowanych działań pomiędzy podstawową opieką zdrowotną, ambulatoryjną opieką specjalistyczną i szpitalami oraz  proste narzędzia prawne, które umożliwią przeprowadzanie działań konsolidacyjno-restrukturyzacyjnych jednostek szpitalnych. Takie rozwiązania nie będą możliwe bez doprowadzenia do regionalnej odpowiedzialności za organizowanie systemu opieki zdrowotnej.

Potrzebne jest również holistyczne podejście do pacjenta, które ma na uwadze jego dobrostan, oparte na odpowiednio zabezpieczonych systemach informatycznych. Ich celem jest ułatwienie pracy lekarzom, którzy powinni mieć bieżący dostęp do historii choroby pacjenta i poprawa komfortu leczenia i bezpieczeństwa pacjentów. Wykorzystanie potencjału kadr medycznych, które dzięki posiadanym kompetencjom są w stanie przejmować dziś część zadań realizowanych przez lekarzy, to szansa na zbudowanie efektywniejszego i skuteczniejszego systemu opieki zdrowotnej. Uważamy, że są niezbędne narzędzia prawne dla zwiększenia stabilności finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, o co będziemy zabiegać w parlamencie. Wielokierunkowych działań i stworzenia systemu wsparcia wymaga też kwestia przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników systemu ochrony zdrowia, podnoszenia kompetencji oraz zmniejszenia obciążeń biurokratycznych kadr, które swój czas pracy w większym wymiarze będą mogły dedykować Pacjentom. Widzimy także potrzebę zbudowania sieci wsparcia informacyjnego dla pacjentów w placówkach medycznych, tak by mogli oni otrzymywać kompleksową wiedzą o należnych im świadczeniach i różnorodnych możliwościach dostępnych dla nich w służbie zdrowia. Intensywnych działań reorganizacyjnych i inwestycyjnych wymaga także kwestia poprawy dostępności do wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, zwłaszcza psychiatrii dziecięcej, spotęgowana pandemią COVID-19.

Obecny system ochrony zdrowia to de facto system leczenia chorób, a powinien uczyć nas jak dbać o zdrowie, jak kontrolować jego stan i oczywiście leczyć. Dlatego deklarujemy też działania na rzecz profilaktyki i edukacji zdrowotnej czy edukacji z zakresu zdrowego stylu życia, która powinna zaczynać się już w przedszkolach i szkołach.

Ostatnie lata to okres wielu trudnych doświadczeń. Pandemia COVID-19 i jej skutki uzmysłowiły, jak kruche może być nasze poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego i jak wielkich wysiłków całej społeczności międzynarodowej trzeba, mimo licznych zdobyczy nauki i techniki, bo opanować nieprzewidywalny żywioł. To doświadczenie było bolesne dla wielu osób, ich rodzin, kręgów znajomych, społeczności, grup zawodowych. Kiedy po dwóch latach ogromnych wyzwań i dramatów udało się opanować pandemię, świat stanął w obliczu wojny w Europie, która wydawała się wielu z nas bolesnym wspomnieniem z kart historii, które nigdy już nie ma prawa się powtórzyć. Obydwa te wydarzenia, jak również wiele niekorzystnych tendencji na rynkach światowych i wiele niewłaściwych decyzji politycznych polskiego rządu (w innych krajach UE nie mamy aż tak wysokiej inflacji), przyczyniło się dodatkowo do destabilizacji rynków, naruszenia lub przerwania łańcuchów dostaw czy ogromnych podwyżek cen surowców energetycznych. Skutkiem m.in. tych zdarzeń jest duży, odczuwalny przez każdego, wzrost kosztów życia.

Stan finansów publicznych jest ciągłą troską wszystkich „trzeźwo” myślących obywateli. Ciągłe podnoszenie poprzeczki deficytu budżetowego, nie tylko spowodowane pandemią, ale również stale rosnącymi wydatkami państwa, sprowadza na nas niebezpieczeństwo załamania finansów publicznych. Chcemy dążyć, poprzez merytoryczną dyskusję i świadome głosowanie naszych przedstawicieli, do stabilizacji długu publicznego i poprawy kontroli w zakresie finansów publicznych. Będziemy włączać się w działania, za sprawą których polski system podatkowy będzie bardziej czytelny i oparty na stabilnym prawodawstwie oraz stabilnej wykładni organów administracji skarbowej. Widzimy też absolutną potrzebę podjęcia realnych działań zmierzających do odblokowania środków z KPO oraz poprawy sytuacji polskich rolników.Zmierzenie się z tym wyzwaniem będzie wymagało podjęcia ogromnego, wspólnego wysiłku i mądrości, by wyhamować niekorzystne zjawiska, a potem odwrócić ich tendencje wzrostowe. Będzie wymagało m.in. intensywnych działań na polu służby zdrowia, gospodarki oraz wyraźnej poprawy bezpieczeństwa państwa.

Wydarzenia, których byliśmy świadkami w okresie poprzedzającym kampanię wyborczą, świadczą o tym, że mimo wzmocnienia pozycji Polski w strukturach wschodniej flanki NATO, wciąż wiele kwestii – jak choćby obrona polskiej przestrzeni powietrznej – wymaga poprawy.

Sytuacja międzynarodowa nie pozostawia wątpliwości, że nasze bezpieczeństwo w czasie globalnych wyzwań i wojennej rzeczywistości, zależy nie od samodzielnych działań, ale tych podejmowanych w międzynarodowych wspólnotach. Jesteśmy silni siłą sojuszy – europejskich i ogólnoświatowych – w których funkcjonujemy. To w ich ramach powinniśmy wzmacniać nasz potencjał.

Dlatego KWW MN deklaruje współpracę i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu realizację działań zmierzających do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. Aby ta realizacja była możliwa, musimy odbudować i umocnić naszą pozycję w Unii Europejskiej i w sposób mądry, oparty na konsensusie, prowadzić politykę zagraniczną naszego kraju. Głównym partnerem Polski w tych działaniach powinni być Niemcy. Dlatego będziemy dążyć do budowania dobrych relacji, nie tylko gospodarczych między obydwoma krajami, i tak jak to od lat robimy, będziemy umacniać i rozwijać liczne partnerstwa i wymiany.

Skala zmian klimatu, jakiej jesteśmy świadkami, jest bezprecedensowa. Okres lat 2014-2020 był najcieplejszym w  historii obserwacji. Notowany wzrost średniej temperatur napędza i zwiększa częstotliwość i intensywność  ekstremalnych zjawisk pogodowych i  klimatycznych, które coraz częściej przyczyniają się do ogromnych strat ekonomicznych, ale przede wszystkim zagrażają egzystencji tysięcy ludzi na świecie, także w Polsce.

Dlatego KWW MN będzie włączać się w inicjatywy i działania służące ochronie klimatu oraz wsparciu mieszkańców regionu w korzystaniu z czystej energii. KWW MN za niezwykle potrzebne uważa wysiłki Unii Europejskiej na rzecz działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych i rozwoju rozproszonych instalacji OZE – fotowoltaiki, biogazowni, pomp ciepła w gospodarstwach domowych, małych i średnich firmach i w budynkach instytucji publicznych, także na Opolszczyźnie. KWW MN wspierać będzie też działania  prowadzące do rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury, przede wszystkim w najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu największych miastach w regionie, tj. Opolu i Kędzierzynie- Koźlu. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury obejmuje rewitalizację terenów zielonych i tworzenie nowych, budowę rozwiązań bazujących na naturze – parków kieszonkowych,  ogrodów deszczowych, wprowadzanie zieleni towarzyszącej infrastrukturze – zieleni przyulicznej, zielonych parkingów, wprowadzanie rozwiązań chroniących zieleń przed zanieczyszczeniami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg.

W ramach przeciwdziałania pustynnieniu i ograniczaniu zasobów wody konieczne jest prowadzenie racjonalnej gospodarki wodami. Służy temu budowa systemów zarządzania wodami opadowymi, zbiorników pozwalających na gromadzenie wód opadowych i umożliwiających gospodarcze ich wykorzystanie. Ochrona zasobów wodnych powinna się też odbywać poprzez budowę systemów monitorowania zaopatrzenia ludności w wodę, monitorowanie jej jakości i ilości pobieranej wody. Niezbędne są także działania zwiększające retencję korytową rzek, wdrażanie nowych technologii wodooszczędnych i zwiększenie efektywności wykorzystania wody, np. zagospodarowanie wody szarej, gromadzenie wód opadowych. KWW MN będzie się włączał i wspierał inicjatywy, których celem jest dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w wodę, w tym łączenie gminnych systemów zaopatrzenia w wodę, budowa i modernizacja infrastruktury niezbędnej do ujmowania i dystrybucji wody, ochrona przeciwpowodziowa, zarządzanie kryzysowe oraz ochrona regionalnej różnorodności biologicznej.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Aktywność Posła Mniejszości Niemieckiej w obecnej IX kadencji Sejmu

 

 

Poseł Ryszard Galla należy do następujących komisji i podkomisji sejmowych:

 • Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych – wiceprzewodniczący,
 • Komisja Finansów Publicznych – członek,
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – członek,
 • Podkomisja stała ustroju samorządu terytorialnego – wiceprzewodniczący.

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych:

 • Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna – wiceprzewodniczący,
 • Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna – członek,
 • Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna – członek.

Przynależność do zespołów parlamentarnych:

 • Parlamentarny Zespół Strażaków – wiceprzewodniczący,
 • Opolski Zespół Parlamentarny – wiceprzewodniczący,
 • Parlamentarny Zespół ds. Energii Odnawialnej,
 • Parlamentarny Zespół ds. Języka Śląskiego i Kultury Śląskiej,
 • Parlamentarny Zespół ds. Onkologii,
 • Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Samorządami Gmin, Powiatów i Województw,
 • Parlamentarny Zespół ds. Wzmacniania Sołectw i Osiedli.

W ramach aktywności sejmowej poseł zgłosił 53 interpelacje, 10 zapytań i 3 oświadczenia. Podejmowane interwencje dotyczyły m.in.:

– zwiększenia finansowania służby zdrowia, poprawy stanu polskiej psychiatrii,

– zwiększenia subwencji oświatowej,

– zadłużenia szpitali i leczenia pacjentów cierpiących na nowotwory w dobie pandemii,

– zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

– zwiększenia budżetów wojewodów dotyczących ochrony zabytków,

– zwiększenia liczby audycji radiowych i telewizyjnych dot. mniejszości narodowych i etnicznych,

– Krajowego Planu Odbudowy w odniesieniu do mniejszości narodowych i etnicznych,

– zaostrzenia stawek mandatów,

– finansowania samorządów,

– projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

– Sprawozdania Komisji o rządowym projekcie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych,

– budowy obwodnicy Strzelec Opolskich i Dębskiej Kuźni,

– otwarcia parków nauki i rozrywki,

– braku możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jadwigi w Opolu,

– radykalnego ograniczenia ulgi abolicyjnej,

– stawek opłat za pojemniki na odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych,

– propozycji zmian przepisów dotyczących tzw. „pierwszeństwa pieszych”,

– budowy suchego zbiornika Polder Winów,

– Krajowego Planu Odbudowy w odniesieniu do Odry,

– planów o charakterze przeciwpowodziowym i rozwojowym w stosunku do województwa opolskiego,

– budowy portu w Kędzierzynie-Koźlu,

– braku postojów pociągów IC „Malczewski”, IC „Hetman” oraz IC „Wyspiański” na stacji Brzeg,

– możliwości uczestniczenia w zajęciach z języka mniejszości narodowej przez osoby niebędące obywatelami RP,

– zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców (jazdy z opiekunem prawnym),

– korespondencji wójta gminy Dobrzeń Wielki oraz pisma przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP skierowanej do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dotyczącej złej sytuacji finansowej gminy oraz zmiany granic gmin,

– wszczęcia procedury poszerzenia granic administracyjnych miasta Chełm,

– programu Laboratoria Przyszłości,

– wsparcia samorządów w związku z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,

– projektu ustawy o dodatku węglowym,

– rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,

– rządowego projektu ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze,

– zapewnienia udziału w radach programowych mediów publicznych przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych,

– poprawki do projektu ustawy budżetowej na 2022 r. zmniejszającej wydatki o kwotę 39.800 tys. zł w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

– uchwał dotyczących wysokości ekwiwalentów dla strażaków ochotników,

– pomocy dla branży metalowej,

– deficytu węgla na polskim rynku oraz dostępności i cen węgla dla klientów indywidualnych,

– pozyskania środków na finansowanie programów mniejszości w telewizji regionalnej.

 

Kultura i język:

– dzięki wsparciu posła pozyskano środki finansowe na renowację szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae,

– działania mające na celu utrzymanie dotychczasowego poziomu, jak i zwiększenia finansowania mniejszości narodowych i etnicznych,

– zaangażowanie posła w ochronę zabytków w regionie – wniesienie poprawki dotyczącej zwiększenia środków dla konserwatora zabytków w województwie opolskim o 5 mln zł oraz przyznania kilku województwom po 10 mln zł na konserwację zabytków,

– organizacja Konkursu Wiedzy o Sejmie dla uczniów Publicznego Liceum Nr II w Opolu,

– spotkanie z prezesem GUS w sprawie Spisu Powszechnego,

– wsparcie renowacji opolskiej katedry w ramach Kapituły Odnowy Katedry Opolskiej.

 

Samorządowe:

– sporządzenie projektu ustawy w 2019 r., który miał na celu zapobieżenie w przyszłości sytuacji, jaka miała miejsce przy powiększeniu Miasta Opola; w nowej kadencji dwukrotna interpelacja do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w tej sprawie,

– zaangażowanie w sprawę problemów finansowych Gminy Dobrzeń Wielki po zmianach granic Miasta Opole.

 

Infrastruktura:

– wykonanie nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku Komprachcice-Ochodze,

– pozyskanie środków Ministerstwa Obrony Narodowej na modernizację drogi wojewódzkiej Polska Nowa Wieś – Wawelno,

– pozyskanie środków Ministerstwa Obrony Narodowej na modernizację drogi powiatowej Lotnisko – Polska Nowa Wieś,

– wykonanie oznakowania świetlnego przejazdów kolejowych na trasie Opole – Nysa ze szczególnym uwzględnieniem gminy Komprachcice,

– pozyskanie środków z Ministerstwa Finansów na budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komprachcicach,

– pozyskanie środków z Ministerstwa Finansów na budowę fotowoltaiki w Komprachcicach,

– interwencje w sprawie realizacji obwałowań na rzece Odrze w Kędzierzynie-Koźlu oraz gminach Bierawa i Cisek,

– interwencje w sprawie realizacji polderu Żelazna,

– wsparcie gminy Murów w pozyskaniu środków na budowę siedziby urzędu.

 

Działania w sprawie ograniczenia finansowania nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej:

– interpelacja w sprawie dyskryminacji nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej,

– wniesienie poprawki, która przewidywała zwiększenie dochodów w części 77 budżetu (podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa) o 39 mln 800 tys. zł z przeznaczeniem ich na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządów – konkretnie na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej,

– przeprowadzenie kontroli w MEiN ukierunkowanej na dokładną weryfikację procesu przygotowania i wydania rozporządzeń ograniczających naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości,

– skierowanie wspólnie z innymi posłami wniosków o uchylenie ww. rozporządzeń do Prezesa Rady Ministrów oraz wniosku do Ministra Edukacji i Nauki o uchylenie rozporządzenia z 4 lutego 2022 r. obniżającego tygodniowy wymiar nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej z 3 do 1 godziny,

– dwie interpelacje oraz pismo do Ministra Edukacji i Nauki, pismo do Premiera, pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich (podpisane również przez Rafała Bartka i Bernarda Gaidę), wnioski o opinie prawne,

– liczne rozmowy z przedstawicielami MEiN, w których przedstawiana była argumentacja na rzecz uchylenia ww. rozporządzeń oraz przywrócenia dotychczasowej wysokości subwencji,

– spotkanie z byłym i nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który następnie podjął szereg działań na rzecz obrony prawa do pełnego wymiaru godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

 

Szeroka działalność i aktywność w stowarzyszeniach i radach, działających na rzecz lepszego funkcjonowania społeczeństwa:

– Prezes Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej,

– Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Śląska,

– Członek Zarządu Fundacji „Sanktuarium Góry Św. Anny”,

– Przewodniczący Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu,

– Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Katedry Opolskiej CRUX.

  

Aktywność Posła Mniejszości Niemieckiej w poprzedniej, VIII kadencji Sejmu

 

Mniejszości narodowe i etniczne:

– wstrzymanie procedowania projektu nowelizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a co za tym idzie zapobiegnięcie masowemu niszczeniu pomników i tablic upamiętniających, dotyczących szczególnie środowisk mniejszości narodowych i etnicznych,

– wsparcie projektu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Minority SafePack, która ma zapewnić lepszą ochronę praw mniejszości narodowych i etnicznych w Europie. W Polsce zebrano 26 884 podpisów pod inicjatywą.

 

Samorządowe:

– złożenie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, który dotyczy przywrócenia społecznościom lokalnym prawa głosu w przypadku zmiany granic gminy na wniosek rady gminy oraz umożliwienia mieszkańcom prawa do zainicjowania referendum, które będzie zastępować opinię rady gminy.

 

Kultura i język:

– dzięki staraniom mniejszości niemieckiej w roku szkolnym 2018/2019 nadal była możliwa jednoczesna nauka języka niemieckiego jako obcego i jako ojczystego w klasach 7,

– pozyskanie wsparcia finansowego na szkoły prowadzone przez stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae: Raszowa – 593 tys. zł, Gosławice – 100 tys. zł oraz Malina – 177 tys. zł,

– utrzymanie, a nawet zwiększenie wsparcia finansowego dla inicjatyw kulturalnych i społecznych podejmowanych przez organizacje MN,

– siedmiokrotne zwiększenie budżetu dolnośląskiego konserwatora zabytków, umożliwiające odrestaurowanie 10 zabytków rocznie,

– pozyskanie 57 tys. złotych z funduszu kościelnego na malowanie kościoła i uzupełnienie posadzki w kościele św. Jana Chrzciciela w Przechodzie,

– pozyskanie 300 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz Mauzoleum Schaffgotschów w Kopicach.


Infrastruktura:

– staraniami posła Galli Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała pozytywnie przyznanie kwoty 85 mln zł na realizację inwestycji stopnia wodnego na Odrze w Malczycach,

– pozyskanie wsparcia dla instytucji utrzymujących oraz zarządzających wodami i urządzeniami wodnymi w województwie,

– staraniami posła Galli ruszyła budowa obwodnicy Myśliny,

– zwiększenie środków na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,

– wsparcie na rzecz infrastruktury drogowej w Opolu-Żerkowicach – skuteczna pomoc dla samorządowców przy staraniu się o środki finansowe na remont drogi wojewódzkiej wraz z chodnikiem,

– udzielenie skutecznego wsparcia gminie Komprachcice przy budowie ciągu pieszo-rowerowego w Ochodzach.

 

Seniorzy:

– staraniem posła Galli rozpoczęto 4-letni projekt na terenie województw opolskiego „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom” na kwotę ponad 7 000 000 zł.

 

W ramach interpelacji, zapytań i wystąpień sejmowych poseł Ryszard Galla interweniował m. in. w takich sprawach jak:

– plany powiększenia miasta Opola oraz ich wdrażania,

– pobieranie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób utrzymujących świadczenia emerytalne z Niemiec,

– likwidacja podatku dochodowego od emerytur i rent,

– budowa dużej obwodnicy Strzelec Opolskich,

– wymóg posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego przez sędziów i asesorów sądowych,

– poszerzenie opolskiego odcinka autostrady A4 oraz przebudowa jezdni południowej  autostrady A18 na odcinku Olszyna – Golnice,

– budowa radaru meteorologicznego na Górze św. Anny,

– budowa zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny,

– zwiększenie finansowania NFZ w Opolu,

–  stan polskiej kolei, powstanie bezpośrednich połączeń kolejowych na trasie Berlin – Wrocław – Opole – Katowice oraz modernizacja międzynarodowej infrastruktury kolejowej,

– ogólnokrajowy Program Rozwoju Retencji,

– masowa wycinka świerków na Biskupiej Kopie,

– zróżnicowanie cen paliw na terenie województwa śląskiego i opolskiego,

– reaktywacja portu w Kędzierzynie-Koźlu,

– stan torów kolejowych na terenie działalności ZLK Opole w związku z informacją o wynikach kontroli „Bezpieczeństwo Przewozów Kolejowych” przeprowadzonej przez NIK,

– zwolnienie rolników z obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC ciągnika rolniczego na czas wykonywania prac polowych,

– projekty ustaw budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem budżetów wojewódzkich konserwatorów zabytków,

– zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

– sytuacja lekarzy rezydentów, zwiększenie zarobków,

– szkolnictwo zawodowe,

– fundusze unijne,

– zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

– ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych,

– obywatelski projekt ustawy „Emerytura bez podatku oraz o zmianie niektórych innych ustaw”.

 

W kończącej się kadencji biuro poselskie prowadziło także bezpłatne porady prawne. Podjęte interwencje dotyczyły głównie pomocy z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego oraz alimentacyjnego.