Program wyborczy

Program Wyborczy KWW Mniejszość Niemiecka © 2019

Opolskie ma znaczenie

Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka (KWW MN) jako nadrzędny cel stawia sobie dbałość o rozwój województwa opolskiego jako regionu otwartego, zamieszkanego przez ludzi z szerokimi kompetencjami. 

KWW MN został założony przez członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Tworzą go ludzie zakorzenieni w wierze i w tradycji chrześcijańskiej, w europejskiej kulturze rozumienia, stanowienia i respektowania prawa. Wartości chrześcijańskie są źródłem naszych działań. Jesteśmy otwarci na każdego, kto szanuje godność i wolność wszystkich ludzi i zgadza się z podstawowymi celami naszej działalności. Bazując na politycznych doświadczeniach i silnych podstawach regionalnej kultury zarówno niemieckiej, śląskiej jak i polskiej, oraz hołdując zasadom poszanowania prawa i porządku demokratycznego, poczuwamy się do odpowiedzialności wobec społeczeństwa regionu za doskonalenie prawa i współpracę demokratyczną oraz budowę trwałych więzi w naszej małej ojczyźnie – Heimacie.

KWW MN poprzez swą aktywność opartą na chrześcijańskich wartościach i demokracji pragnie doprowadzić do wzmocnienia takich podstawowych wartości, jak wolność, solidaryzm społeczny i sprawiedliwość.

Śląska niepowtarzalność wynika ze wspólnoty, która od wieków budowana jest przez osoby o różnym pochodzeniu. Tworzymy śląską wspólnotę, czerpiąc bogactwo właśnie z tej wielokulturowości i różnorodności. Jej kluczowym elementem są zamieszkujące ten region osoby narodowości niemieckiej. Przywiązanie do śląskich tradycji pracowitości i pragmatyzmu w połączeniu z charakteryzującą współcześnie region przedsiębiorczością mieszkańców stanowi o jego wyjątkowości. Śląsk Opolski jest zamieszkiwany przez ludzi o niepowtarzalnych kompetencjach kulturowych i językowych, dzięki czemu został on w ostatnich latach odkryty na nowo przez przedstawicieli różnych gałęzi gospodarki światowej poszukujących właśnie takich kompetencji.

Mniejszość niemiecka czynnie uczestniczy we wszystkich wyborach parlamentarnych i samorządowych w województwie opolskim i jest aktywnym uczestnikiem jego życia społecznego. W parlamencie polskim nasi reprezentanci zasiadają nieprzerwanie od 1991 roku, dzięki temu od prawie 30 lat nieprzerwanie zabiegają o sprawy mniejszości niemieckiej, ale też innych mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce. Przez ostatnie lata uczestniczyliśmy też aktywnie i odpowiedzialnie we współrządzeniu naszym regionem. Udało nam się z powodzeniem zrealizować wiele ważnych dla całej opolskiej wspólnoty zadań. Jednocześnie mamy świadomość, że stale jest wiele zadań do wykonania. Będziemy nad nimi ciężko pracować, mając na względzie dobro wspólne.

Celem KWW Mniejszość Niemiecka jest aktywny udział w wyborach do Sejmu i Senatu, które odbędą się 13 października 2019 roku. Z wielką uwagą słuchamy mieszkańców naszego regionu i staramy się szybko reagować na ich potrzeby, podejmując wyzwania wynikające z zasad demokracji i wystawiając w kolejnych wyborach wartościowych kandydatów do odpowiedzialnej roli posłów i senatorów. Ponieważ „Opolskie ma znaczenie”!

Szanowna Wyborczyni, Szanowny Wyborco, zapraszamy do zapoznania się z zadaniami, jakie stawiamy sobie jako Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka i które pragniemy zrealizować w kadencji 2019–2023.

Szczególnie istotne w nadchodzącej kadencji będą dla nas następujące zagadnienia:

  1. Troska o zachowanie atutu regionu, jakim jest pielęgnowanie tradycji, tożsamości i kultury Niemców na Śląsku Opolskim; zagwarantowanie mechanizmów prawnych i finansowych dla kultywowania tego dziedzictwa.
  2. Podnoszenie jakości nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach, w tym języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej; wspieranie i rozwój mechanizmów wspierających wychowanie dwujęzyczne.
  3. Wsparcie dla młodych i rodzin oraz wspieranie przedsiębiorczości.
  4. Zabieganie o dalsze mechanizmy wsparcia i rozwoju samorządności, która jest gwarantem odpowiedzialności polityków za ich czyny! Im większy wpływ ma obywatel na wybór swego reprezentanta w lokalnych gremiach decyzyjnych (samorządach), tym większa jest odpowiedzialność tychże reprezentantów za podejmowane decyzje. Dlatego jak najwięcej kompetencji powinno być przenoszonych na poziom samorządowy.
  5. Dbałość o zrównoważony rozwój naszego regionu na tle całej Polski, szczególnie w kwestiach infrastruktury i opieki zdrowotnej.
  6. Zabieganie o równe traktowanie kobiet i mężczyzn.

1. Tożsamość i kultura ma znaczenie! Zadbajmy o nią!

Reprezentanci mniejszości niemieckiej w polskim parlamencie to jej rzecznicy, dbający o ochronę jej praw oraz reagujący na wszelkie sygnały wskazujące, że prawa mniejszości mogą być naruszane.

Reprezentacja mniejszości niemieckiej w Sejmie i Senacie nie stanowi dużej siły politycznej, jeśli spojrzymy wyłącznie na liczby. Stanowi ona jednak silny głos środowiska mniejszości narodowych i etnicznych; głos, z którym większość sejmowa zawsze musi się liczyć i który jest słyszany na forum parlamentu, a to jest bardzo ważne i ma znaczenie dla naszej działalności! Głos posła mniejszości niemieckiej jest obecny w dyskursie publicznym, a narzędzia, które posiada – jak chociażby możliwość wystąpienia o opinię prawną do Biura Analiz Sejmowych – powodują, że zyskuje on potężne argumenty w dyskusji. W tej kadencji poseł mniejszości niemieckiej był jedynym reprezentantem mniejszości narodowych i etnicznych, co spowodowało, że obecność posła zyskała na dodatkowym znaczeniu. To właśnie do posła mniejszości niemieckiej kierowali się z prośbą o pomoc przedstawiciele innych mniejszości narodowych i etnicznych. Dlatego ważny jest nasz mocny głos w nowej kadencji.

To, jak ważny jest nasz mocny głos, było widoczne m. in. przy procedowaniu projektu nowelizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk 985 i 1080). W ramach procedowania tej ustawy poprzez doprecyzowanie pojęcia „inny ustrój totalitarny” chciano dokonać jego rozszerzenia o takie kategorie, jak: militaryzm pruski, rosyjski i niemiecki oraz nacjonalizm ukraiński i litewski. Wprowadzenie takich przepisów mogło doprowadzić do masowego niszczenia pomników i tablic upamiętniających, dotyczących szczególnie środowisk mniejszości narodowych i etnicznych, dla których te miejsca stanowią istotny element ich kultury, historii i tożsamości. Dzięki naszym staraniom projekt ten został wycofany z dalszego procedowania na forum parlamentu.

Na nową, rozpoczynającą się wkrótce kadencję parlamentu, chcemy, by wybrali Państwo do Sejmu i do Senatu naszych reprezentantów, których głównym zadaniem będzie troszczenie się o sprawy mniejszości, w takich obszarach jak tworzenie prawa, działania na rzecz pielęgnowania i utrzymywania tożsamości, kultury i języka niemieckiego oraz finansów na obszarach zamieszkiwanych przez Niemców, a także na rzecz innych mniejszości. Nasza mocna reprezentacja w Warszawie, to również gwarant dalszego finansowania projektów mniejszościowych.

Reprezentanci mniejszości niemieckiej w polskim parlamencie to także osoby zmotywowane
do podejmowania działań rozwojowych na rzecz województwa opolskiego i działających na jego terenie samorządów. Wspólnie z samorządowcami przedstawiciele mniejszości niemieckiej w polskim parlamencie tworzą skuteczny lobbing na rzecz wzmacniania samorządów oraz wsparcia projektów infrastrukturalnych i wodnych. Nasi reprezentanci w parlamencie to również gwarancja przedstawiania i informowania o złożonym dziedzictwie kulturowym dzisiejszej Rzeczypospolitej. Częstokroć właśnie brak znajomości historii i tradycji powoduje patrzenie stereotypowe na dziedzictwo poszczególnych regionów Polski i ich mieszkańców. Temu patrzeniu najskuteczniej można przeciwdziałać, będąc na miejscu i uczestnicząc w dyskusjach toczonych podczas prac komisji sejmowych czy w samych obradach plenarnych Sejmu czy Senatu.

Język niemiecki to podstawa naszej tożsamości i funkcjonowania organizacji mniejszości niemieckiej. Bardzo nam zależy, aby po ciężkich latach komunizmu możliwa stała się przynajmniej częściowa odbudowa znajomości języka niemieckiego wśród członków mniejszości niemieckiej. Jest to trudna praca, która wymaga ogromnego zaangażowania. To nasze najważniejsze zobowiązanie i zamierzamy je realizować przy wykorzystaniu wszelkich możliwych środków i szans, jakie oferuje nam polski parlament.

Język niemiecki jest wielkim kapitałem gospodarczym Śląska Opolskiego, językiem zyskującym z każdym rokiem coraz większe znaczenie w lokalnym świecie biznesu. Jego znajomość jest dużą korzyścią, ułatwia znalezienie pracy oraz nawiązywanie kontaktów międzynarodowych. Pracodawcy działający na terenie województwa opolskiego oraz międzynarodowe firmy otwierające swoje oddziały na terenie naszego województwa bardzo potrzebują pracowników z dobrą znajomością języka niemieckiego, a region opolski jest im w stanie takich pracowników zagwarantować. Znajomość języka niemieckiego jest więc korzyścią o charakterze obopólnym. Mając te okoliczności na uwadze, zabiegaliśmy w ostatnich miesiącach z dużą determinacją o to, aby w polskich szkołach nadal było możliwe łączne nauczanie języka niemieckiego jako obcego i języka mniejszości narodowej. Jest to naszym obowiązkiem!

W nowej i każdej następnej kadencji parlamentu będziemy czynić wszystko, co jest w naszej mocy, aby jak najlepiej wypełniać ten obowiązek, dążąc do przyjęcia takich rozwiązań, które utrzymają dotychczasową ofertę nauczania języka niemieckiego, a nawet ją poszerzą i uczynią skuteczniejszą i bardziej dostępną dla dzieci i młodzieży. Będziemy także dążyć do upowszechnienia szkół średnich z wykładowym językiem niemieckim. Mocno będziemy również podejmować wszelkie działania, które umożliwią jak najefektywniejsze finansowanie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w ramach subwencji oświatowej. Zabiegać będziemy o podnoszenie jakości nauczania języków w Polsce, w tym nie tylko języków mniejszości, ale również języków obcych, dlatego, że obecna reforma oświaty w ogóle nie uwzględniła tego aspektu, co prowadzi do sytuacji, w której dzieci w Polsce języków uczą się głównie poza szkołą.

Kultura i tożsamość regionalna to – obok języka niemieckiego – najważniejsze elementy naszej działalności. Zabiegamy o nie nieustannie, zarówno na szczeblu parlamentarnym, jak i samorządowym, bo tylko poprzez połączenie sił w tych obszarach możemy liczyć na sukces. Owa współpraca jest szczególnie istotna w kwestii finansowania kultury
i tożsamości regionalnej. Jest ona możliwa  przede wszystkim za sprawą uczestnictwa posła mniejszości niemieckiej w pracach Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, dzięki czemu bierzemy udział w przygotowywaniu ustawy budżetowej oraz monitorujemy stan finansów publicznych. Uczestnicząc w pracach tej komisji, będącej jedną z najważniejszych komisji w polskim parlamencie z uwagi na fakt, że zajmuje się ona wydatkami i dochodami państwa, zabezpieczamy finansowanie działalność mniejszości niemieckiej w Polsce. W przyszłej kadencji nasza reprezentacja będzie kontynuowała swoją pracę w tej komisji, dzięki czemu będziemy aktywnie kształtować politykę państwa w kwestii wydatków na kulturę i tożsamość regionalną.

W nowej kadencji na forum parlamentu będziemy domagać się tego, aby temat finansowania projektów kulturalnych i tożsamościowych stał się ważnym elementem polityki rządu. Jest to temat niezwykle ważny dla nas, ponieważ dzięki odpowiedniemu finansowaniu możliwe jest realizowanie szerokiej oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej na poziomie samorządu oraz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Domagamy się zwiększenia środków na te projekty, tak aby docierały one do jak najszerszego grona odbiorców, w tym dzieci, młodzieży oraz wszystkich osób z województwa opolskiego. Czynimy to dla nas wszystkich, ponieważ jesteśmy dumni z tego, że siłą województwa opolskiego jest wielokulturowość. Chcemy ją pokazać i promować na forum parlamentu. Dzięki mniejszości niemieckiej i jej reprezentantom na szczeblu parlamentarnym region jest obecny także na najwyższym szczeblu polityki przy okazji rozmów polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu. To tam dyskutowane są problemy istotne dla środowiska mniejszości,  jak choćby powstanie Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce. To dzięki tego rodzaju inicjatywom i aktywności region jest znany nie tylko w Berlinie, ale również w Brukseli, jak i w innych stolicach europejskich.

Na poziomie regionu nasi samorządowcy i działacze podejmują działania na rzecz pielęgnacji i rozwoju tzw. kompetencji kulturalnej, to jest zakotwiczenia w śląskiej, niemieckiej i polskiej kulturze i tradycji jednocześnie, co w przypadku województwa opolskiego jest rzeczą naturalną, bo jako historyczna część Górnego Śląska od wieków jest on regionem wielokulturowym. Z poziomu parlamentu będziemy wspierać w następnej kadencji działania samorządów województwa opolskiego ukierunkowane na włączanie zagadnień tożsamościowych i kulturalnych w strategię rozwoju regionu.

Mniejszości niemieckiej leży na sercu nie tylko edukacja w zakresie języka niemieckiego, ale także system edukacji jako całość. Chcemy, aby jakość systemu edukacji z każdym rokiem stawała się coraz lepsza. W następnej kadencji będziemy dążyć do uporządkowania procesu związanego z reformą edukacji. Będziemy pełnić rolę reprezentantów województwa  opolskiego przedstawiających na bieżąco wszystkie problemy związane z wdrażaniem reformy na forum parlamentu. Sygnalizowanie tych problemów jest dla nas bardzo ważne. Będziemy także nadal popierać działania na rzecz powszechności szkół oraz poprawy jakości poziomu edukacji. Zależy nam na tym, aby polityka państwa w zakresie edukacji była ukierunkowana na bardziej praktyczne nauczanie, zwłaszcza w zakresie szkolnictwa zawodowego. Chcemy także bazować na doświadczeniach bardzo dobrej współpracy polsko-niemieckiej w obszarze wymian szkolnych i studenckich. Będziemy zachęcać rząd do tego, aby poświęcił więcej uwagi temu zagadnieniu i tworzył nowe bodźce i możliwości dla szkół i uczniów w zakresie wymian, dzięki czemu zwiększy się dostępność tych programów.

Mniejszość niemiecka będzie wspierać w parlamencie współpracę Polski w strukturach UE i NATO. Będzie także wspierać inicjatywy współpracy międzynarodowej z wykorzystaniem naszych doświadczeń w ramach Euroregionów. Akcentując rolę i znaczenie członkostwa Polski w UE, chcemy przede wszystkim zacieśniać współpracę polsko-niemiecką. Niemcy są naszym najbliższym sąsiadem
i największym partnerem gospodarczym i handlowym. Korzyści z dobrej współpracy polsko-niemieckiej odczuwają wszyscy mieszkańcy regionu. W nowej kadencji parlamentu będziemy podejmować działania na rzecz poszerzenia współpracy pomiędzy naszymi narodami, będąc pośrednikami dialogu polsko-niemieckiego, także i w trudnych sprawach. Bardzo często jesteśmy postrzegani jako łącznicy, którzy wierzą w siłę dialogu, a w korzyściach dobrej współpracy polsko-niemieckiej upatrują ogromnej szansy dla regionu i dla Polski. Poprzez naszą obecność w Europejskiej Sieci Mniejszości Narodowych i Etnicznych – FUEN już dzisiaj posiadamy sieć wymiany doświadczeń z innymi regionami Europy zamieszkiwanymi przez mniejszości.

W nowej kadencji będziemy podnosili na forum parlamentu kwestię obrad polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu oraz innych form współpracy bilateralnej. Nasz głos będzie mocny i silny!

Członkowie mniejszości niemieckiej oraz cała wspólnota, w której działa mniejszość niemiecka, to w większości ludzie o konserwatywnym światopoglądzie, ugruntowanym w wierze i tradycji przekazywanej przez Kościół, czego wyrazem są liczne wydarzenia religijne i pielgrzymki, w których organizacje mniejszości niemieckiej biorą aktywny udział oraz włączenie mniejszości niemieckiej w duszpasterstwo mniejszości narodowych i etnicznych. Wartości przekazywane nam przez Kościół i zaangażowanie na jego rzecz są dla nas bardzo ważne.

Jako mniejszość niemiecka opowiadamy się za tradycyjnymi wartościami, które kształtują ludzi zamieszkujących Opolszczyznę od stuleci. Dlatego chcemy wspierać tradycyjny model rodziny i małżeństwa, a nasze dzieci wychowywać w duchu chrześcijańskich wartości: miłości do bliźniego, współczucia, opieki nad chorymi i starszymi, niesienia pomocy potrzebującym. Uważamy także, że walka z religią i wiarą oraz laicyzacja jest zaprzeczeniem wszystkich tych wartości, w oparciu o które nasze społeczności tak dobrze ze sobą współżyją od stuleci. Wartości tych będziemy bronić w nadchodzącej kadencji!

2. Rodzina ma znaczenie!

Mniejszość niemiecka jako wspólnota od zawsze troszczy się o rodziny. W nowej kadencji będziemy popierać wszelkie inicjatywy wspierające rodziny, bo silna rodzina jest równoznaczna ze stabilnym regionem oraz z rozwojem społecznym i ekonomicznym województwa. W nadchodzącej kadencji chcemy zwrócić szczególną uwagę na problemy młodych rodzin związane z usamodzielnianiem się. Wiele z nich ma kłopot ze znalezieniem mieszkania, nie mówiąc już o posiadaniu własnego domu, bo w dużej liczbie przypadków przekracza to ich możliwości finansowe. W konsekwencji muszą się zadłużać na lata, by móc zaoferować swoim dzieciom dobre warunki wzrostu i rozwoju. Będziemy zabiegać  o kompleksowe rozwiązania, które poprawią położenie młodych rodzin i dadzą im nadzieję na własne mieszkanie/dom, a z drugiej strony skutecznie zachęcą ich do skorzystania z pomocy i zminimalizują strach przed biurokracją. Ważna jest również dla nas poprawa infrastruktury przedszkolnej i żłobkowej – będziemy o to zabiegać w nowej kadencji.

W kolejnych czterech latach będziemy popierać dalszą cyfryzację polskiej administracji oraz jej udoskonalanie w już zdigitalizowanych obszarach. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ postęp w tej dziedzinie będzie umożliwiał załatwianie coraz większej ilości spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Dla wielu rodzin, obciążonych rozmaitymi obowiązkami, e-państwo oznacza ogromną oszczędność czasu i pieniędzy. To również spore ułatwienie dla firm. Systemy informatyczne i komunikacja elektroniczna są bardzo istotne i ich wykorzystanie stwarza okazję do wyrównania szans wszystkich. Dlatego będziemy zdecydowanie wspierać te działania, by rodziny miał więcej czasu dla siebie!

Młodzi ludzie to nasza przyszłość. Bez nich mniejszość niemiecka nie ma szans na przetrwanie. Dlatego w nowej kadencji parlamentu nasi przedstawiciele będą z dużym zaangażowaniem ich wspierać poprzez inicjatywy na rzecz szkoleń językowych, szkoleń i praktyk krajowych i zagranicznych nakierowanych na zdobywanie wiedzy i doświadczenia w wymarzonym zawodzie, projektów rozwijających samorządność i demokrację lokalną, programów stypendialnych, wsparcia dla młodych rolników i przedsiębiorców.

W świecie postępującej globalizacji oraz bardzo szybkiego rozwoju technologicznego dostrzegamy, że wielu młodych ludzi ma problemy z odnalezieniem swojego miejsca w społeczeństwie. Pomimo bardzo dużej liczby informacji, dostępnych na wyciągnięcie ręki, mają oni często problem z podejmowaniem ważnych decyzji życiowych, jak np. wybór kierunku studiów, czy podjęcie decyzji w zakresie zawodu, jaki chcieliby wykonywać w życiu. Może to skutkować wieloma negatywnymi zjawiskami. Chcemy im zapobiegać poprzez popieranie rozwiązań na rzecz lepszego wsparcia i doradztwa zawodowego dla młodych, w tym dla studentów i uczniów szkół średnich , które pomoże uniknąć wielu osobom bezrobocia.

Już dzisiaj poprzez Program Stypendialny im. Johanna Krolla Fundacji Rozwoju Śląska, poprzez liczne programy stażowe, praktyki, wyjazdy studyjne wspieramy i rozwijamy młodych ludzi i ich talenty, dajemy im wiarę w ich możliwości, bo wiemy, że młodzi ludzie muszą być otwarci, ale też i dumni z miejsca, z którego wyszli, z którego pochodzą. Tylko tacy ludzie chętnie po studiach znowu do tego regionu wrócą i będą wspólnie zabiegać o jego rozwój.

Proces starzenia się społeczeństwa obserwujemy zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Nakłada to na państwo nowe obowiązki, związane z właściwą organizacją systemu wsparcia dla osób starszych. Wsparcie to musi mieć zróżnicowany charakter, w zależności od potrzeb. Seniorzy zasługują na naszą szczególną uwagę i dlatego występujemy w ich obronie, popierając projekty poprawiające jakość ich życia oraz zapobiegające ich wykluczeniu społecznemu. Będziemy także zachęcać rząd do tworzenia ułatwień dla firm i osób prywatnych, które chcą zakładać domy opieki dla seniorów. Wsparcie dla seniorów musi mieć jak najbardziej kompleksowy charakter, dlatego tak ważna jest pomoc państwa dla opiekunów osób starszych oraz budowa odpowiedniej infrastruktury dla seniorów. Ponadto widzimy ogromny deficyt, jeżeli chodzi o dostęp osób starszych do usług bankowych. W tym zakresie będziemy apelować do rządzących o wprowadzenie ułatwień dla seniorów przy korzystaniu z usług bankowych oraz o tworzenie mechanizmów, które skutkowałyby tworzeniem banków usług na rzecz seniorów.

W nowej kadencji parlamentu będziemy przekonywać rządzących do większego wsparcia w zakresie tworzenia ośrodków dla seniorów, będących miejscem integracji i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz opieki. Zależy nam na tym, aby ośrodki te dysponowały szeroką ofertą dla seniorów, począwszy od wspólnego gotowania, pieczenia ciast, zabaw integracyjnych i wspólnego spożywania posiłków, a skończywszy na doradztwie np. zdrowotnym  i opiece przy wykonywaniu codziennych czynności, w zależności od potrzeb. Doświadczenie zdobyte przez nas w samorządach, ale też i poprzez projekty własne naszych organizacji, w których skutecznie tworzyliśmy ośrodki dla seniorów, chcemy wykorzystać jako model, który powinien znaleźć zastosowanie w całym kraju.

Strategia i odpowiedni podział środków szansą na lepsze funkcjonowanie ochrony zdrowia

Przedstawiciele mniejszości niemieckiej będą zabiegać o zwiększenie finansowania świadczeń zdrowotnych i sprawiedliwe traktowanie naszego regionu w podziale środków NFZ. Algorytm podziału środków od ponad 10 lat systematycznie skutkuje ograniczaniem dostępności do opieki zdrowotnej w naszym województwie. Na poziomie parlamentu, dzięki silniejszej reprezentacji, będziemy w stanie przekonywać parlamentarzystów do faktycznego traktowania zdrowia, jako priorytetu, nie tylko werbalnie, ale także w konkretnych decyzjach finansowych. Doprowadzimy do uczciwej i sprawiedliwej dystrybucji pieniędzy publicznych przeznaczanych na zdrowie. Dzięki temu wpłyniemy na poprawę dostępności do usług medycznych.

Bardzo ważne jest dla nas doprowadzenie w polityce państwa do lepszej organizacji systemu opieki zdrowotnej i społecznej, nakierowanej na faktyczne potrzeby seniorów i osób niepełnosprawnych. Poprzez swoich reprezentantów oraz ich ponadpartyjne podejście do problemów społecznych, będziemy inspirować do wypracowania na poziomie krajowym wieloletniej strategii ochrony zdrowia. Tylko takie rozwiązanie daje gwarancję naprawy źle funkcjonującego systemu ochrony zdrowia.

Nowe źródła energii i odpowiedzialne gospodarowanie odpadami

Polska stoi przed zadaniem przeorientowania swojej polityki w zakresie ekologii. Owo przeorientowanie powinno przede wszystkim oznaczać odejście od źródeł energii, które są niekorzystne dla środowiska i przejście na odnawialne źródła energii. Jest to szczególnie ważne w kontekście walki ze wszechobecnym smogiem i globalnym ociepleniem.

Reprezentacja mniejszości niemieckiej przy współpracy z samorządami będzie popierać działania państwa na rzecz inwestycji w odnawialne źródła energii. Będziemy również popierać stopniowe odchodzenie od węgla jako jednego z najważniejszych źródeł paliwa.

Popieramy programy ograniczania emisji CO2, tak aby obywatele mieli łatwiejszy dostęp do pieców i systemów grzewczych przyjaznych środowisku.

Opowiadamy się za kompleksową polityką ochrony środowiska. Dlatego chcemy, aby z pełną powagą i determinacją były wspierane wszelkie inicjatywy i projekty na rzecz lepszego gospodarowania odpadami oraz recyklingu. Chcemy, aby w tych sprawach jak najlepiej zostało wykorzystane doświadczenie samorządów. Będziemy zapraszać ich do współpracy oraz opiniowania projektów rządowych i poselskich dotyczących ochrony środowiska. Będziemy także przekazywać na forum parlamentu ich uwagi i pomysły. Jesteśmy orędownikami zacieśnienia współpracy w tych obszarach pomiędzy rządem a samorządem.

3. Społeczeństwo obywatelskie ma znaczenie.

Mniejszość niemiecka od samego początku swojego istnienia jest organizacją opartą na pełnej demokracji. Wszyscy liderzy naszej społeczności na poszczególnych szczeblach jej działania posiadają mandat demokratyczny udzielony im przez członków organizacji. Uważamy, że jest to wielkie bogactwo, którym chcemy się dzielić z wszystkimi obywatelami RP.
W kolejnej kadencji parlamentu będziemy popierać wszelkie rozwiązania służące budowie i umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego oraz umacniania demokracji, w tym demokracji lokalnej. Wiemy jak to robić, ponieważ w strukturach TSKN żyjemy tym na co dzień. Wiemy, jak ważne jest zaangażowanie oddolne, jak wiele można zrobić, kiedy ludzie zaangażowani są zachęcani, a nie zniechęcani do działania. Wiemy, jak istotne jest poczucie wpływu na otaczającą nasz rzeczywistość i przeciwdziałanie zobojętnieniu społecznemu, które stanowi jedno z największych wyzwań XXI wieku.

Nasz region zamieszkują ludzie, którzy nie boją się ciężkiej pracy. Mężczyźni, którzy zawsze pielęgnowali w sobie poczucie obowiązku dbania o rodzinę i swój Heimat. A także silne i niezależne kobiety, które wychowują kolejne pokolenia młodych w duchu tradycyjnych wartości, otwartości, i niemieckiej a także śląskiej tożsamości. To kobiety często są ostoją naszych rodzin, to także kobiety napędzają działalność kulturalną i społeczną w naszych wioskach i miastach. Przekazują tradycje i język, są pracowite i nie boją się podejmować nowych wyzwań, tak ważnych dla całej naszej społeczności. Chcemy je w tym wspomagać.

Dlatego będziemy dążyć do zapobiegania wykluczeniu zawodowemu kobiet po okresie wychowania dzieci i będziemy zachęcać je do powrotu na rynek  pracy. Chcemy wspierać budowę żłobków i przedszkoli i tym samym zapewniać opiekę dzieciom, by rodzice mogli pracować i zarabiać na godne życie całej rodziny. Wciąż w wielu przedsiębiorstwach pozostaje kwestia różnicy wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, mimo iż kobiety są częściej lepiej wykształcone niż mężczyźni. Dlatego w kolejnej kadencji chcemy apelować i zabiegać oto by płace kobiet były porównywalne do tych, które otrzymują mężczyźni.

Reprezentanci mniejszości niemieckiej w polskim parlamencie od zawsze byli postrzegani jako łącznicy na linii rząd – samorząd, podejmując działania na rzecz poprawy komunikacji na tej płaszczyźnie, promowali dialog i porozumienie oraz działania na rzecz decentralizacji i mocnego samorządu. W nowej kadencji będziemy dalej o to zabiegać, troszcząc się o zwiększenie finansów na samorządy. Będziemy także proponować konkretne zmiany w ustawach samorządowych ulepszających jego funkcjonowanie. W nowej kadencji zależy nam przede wszystkim na tym, ażeby wprowadzić takie zmiany do ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, aby samorządy terytorialne stały się bardziej niezależne finansowo, co dałoby kres polityce zabiegania o pieniądze w Warszawie przez wójtów i burmistrzów. Dla nas samorząd i region są bardzo ważnym miejscem, w którym wsłuchując się w głos obywateli, jesteśmy w stanie osiągnąć najwięcej dla społeczności lokalnej i całego kraju. W dalszym ciągu będziemy dążyć do aktywnego włączenia mieszkańców w prace samorządu terytorialnego. Osiągamy to poprzez wspieranie inicjatyw i projektów zwiększających dostęp obywateli do informacji oraz do prac komisji samorządów terytorialnych. Będziemy także wspierać standaryzacje usług dla obywateli oraz dostęp do dwujęzyczności w urzędach.

4. Gospodarka i infrastruktura mają znaczenie!

Jako organizacja pozarządowa wpieramy na wielu szczeblach i od wielu lat przedsiębiorczość i wszelkie działania prorozwojowe. Dokonujemy tego m. in. poprzez Fundację Rozwoju Śląska, która jest ważnym elementem rozwoju gospodarczego województwa opolskiego. Szczególnie istotne jest dla nas wspieranie firm lokalnych i rodzinnych działających w naszym Heimacie od wielu lat i pokoleń. Na poziomie parlamentu chcemy wspierać rozwiązania, które będą umacniać przedsiębiorczość i uczciwą pracę dla społeczności regionu. Chcemy także lepszej dostępności przedsiębiorców do wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji firm rodzinnych oraz wprowadzenia ułatwień prawnych dla firm lokalnych i rodzinnych. Nie zamykamy się przy tym na inne firmy i przedsiębiorstwa, działające w innych województwach, które chciałyby prowadzić działalność gospodarczą w naszym regionie. Problemy przedsiębiorców związane z ciągle obecną biurokracją oraz skomplikowanym prawem są bowiem powszechne i dotyczą wszystkich. Mając to na uwadze, będziemy proponować i popierać dalsze odbiurokratyzowanie działalności gospodarczej, ułatwienie załatwiania spraw urzędowych drogą internetową oraz ułatwienia dla prowadzenia biznesu.

Działamy na rzecz stref ekonomicznych i wsparcia inwestycji

W nowej kadencji parlamentu będziemy działać na rzecz poszerzenia stref ekonomicznych i wsparcia inwestycji w województwie opolskim. Ogromnym atutem naszego regionu jest znajomość języka niemieckiego. Chcemy aktywnie podnosić tę kwestię na forum parlamentu, przekonując rząd do tworzenia zachęt dla firm z kapitałem niemieckim do podejmowania działalności w naszym regionie, ponieważ nie powinny one mieć kłopotu ze znalezieniem pracowników ze znajomością języka niemieckiego. Uważamy, że wielokulturowość Śląska Opolskiego pozytywnie wpływa na inwestycje i dlatego też chcemy promować ten temat. Będziemy także nieustannie zaangażowani w budowę dobrego klimatu w sferze gospodarczej pomiędzy Polską a Niemcami. Znamy się na tym, ponieważ w ramach Fundacji Rozwoju Śląska od wielu lat współpracujemy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową.

Dbamy o wsparcie dla młodych firm i  działania na rzecz uproszczenia procedur podatkowych

Dzięki nam mieszkańcy regionu mogą liczyć na inicjatywy, które będą ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej, eliminować podatki i biurokratyczne bariery. Będziemy popierać wszelkie formy wsparcia dla młodych firm oraz działania na rzecz uproszczenia procedur podatkowych.

Ważne jest także dla nas tworzenie dobrego, stabilnego prawa. Szczególny nacisk chcielibyśmy w przyszłej kadencji położyć na prawo budowlane, proponując takie jego ukształtowanie, aby było ono bardziej przejrzyste zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych (zlikwidowanie ton dokumentacji przy występowaniu o pozwolenie na budowę).

W sprawnym prowadzeniu działalności gospodarczej mogą pomóc ułatwienia dotyczące internetowego prowadzenia dokumentacji i załatwiania spraw urzędowych. Dzięki sprawnemu wykorzystaniu narzędzi elektronicznych oferowanych przez urzędy, tym sprawniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstw. Do tego będziemy dążyć!

Troszczymy się o bezpieczeństwo regionu.

Nasza reprezentacja w nowej kadencji parlamentu nadal będzie wspierać działania na rzecz przywrócenia pełnej żeglowności Odry oraz poprawy infrastruktury, usprawniając tym samym całą ekonomię tego projektu. Jego ważnym elementem są także porty, śluzy i stopnie wodne. Będziemy to czynić poprzez stały i skuteczny lobbing we współpracy ze stroną samorządową oraz ze społecznościami lokalnymi. Obok poprawy żeglowności Odry dalej będziemy wspierać budowę infrastruktury przeciwpowodziowej oraz modernizację już istniejących zabezpieczeń przeciwpowodziowych – czynimy to w sposób konsekwentny i zdeterminowany od lat i chociaż wiemy, że nie uda się zrealizować w 100 procentach wszystkich potrzeb w tym zakresie, to przynajmniej ich częściowa realizacja będzie możliwa.

Troszczymy się o komfort życia.

Działalność mniejszości niemieckiej jest bardzo mocno zakorzeniona w samorządzie. Jednym z głównych obszarów, którym zajmują się samorządowcy mniejszości niemieckiej, jest infrastruktura drogowa. By móc skutecznie realizować projekty drogowe potrzebują oni jednak bardzo często wsparcia finansowego, a o nim decyduje władza ustawodawcza. Reprezentanci mniejszości niemieckiej w polskim parlamencie od zawsze bardzo dobrze współpracują ze środowiskiem samorządowym województwa opolskiego w zakresie infrastruktury drogowej i pozyskiwania środków finansowych na budowę i modernizację dróg. Jesteśmy w pełni świadomi tego, że w każdej następnej kadencji będzie istniała wielka potrzeba kontynuacji tej pracy oraz zwracania większości sejmowej i rządowi uwagi na problemy infrastrukturalne województwa, nad którymi należy się pochylić.

Szczególnie dla naszych dzieci i młodzieży ważne jest zapewnienie stabilnego transportu publicznego, by zawsze mogły dotrzeć bezpiecznie i na czas do szkoły. Będziemy zabiegać o to by tam, gdzie nie ma kolei regionalnej regularnie kursowały autobusy, które pozwolą na dotarcie do większych ośrodków osobom starszym i bez prawa jazdy. Dobrze zaplanowana sieć komunikacji publicznej spowoduje, że więcej ludzi będzie z niej korzystać, a co za tym idzie nasze środowisko mniej na tym ucierpi. Dlatego opowiadamy się za wprowadzeniem ułatwień dla samorządów terytorialnych z zakresie prowadzenia transportu publicznego. Będziemy też popierać dalszy rozwój kolei regionalnych oraz połączeń kolejowych pomiędzy Polską i Niemcami oraz Polską i Czechami.

Wsparcie na poziomie komisji ministerialnych i programów ochrony ratowników.

Środowisko OSP jest nam bardzo bliskie. Wielu z nas aktywnie działa  i wspiera OSP przy różnych okazjach. Wiemy, jak ważną rolę społeczną odgrywa OSP i jak bardzo potrzebna jest jej pomoc. Dlatego w nadchodzącej kadencji będziemy wspierać OSP na forum parlamentu. Będziemy to czynić poprzez dalsze uczestnictwo w zespołach parlamentarnych zajmujących się sprawami strażaków i podnoszenie postulatów zgłaszanych nam przez OSP z naszego województwa.  Będziemy także popierać i wspierać programy ochrony ratowników.

Śląsk jest bogactwem samym w sobie. By móc wykorzystać w pełni to bogactwo, rząd musi stawiać na turystykę. Rachunek ekonomiczny jest bowiem prosty – im więcej turystów, tym bogatsze stają się nasze regiony. Z tej racji będziemy zabiegać o środki finansowe na rzecz uatrakcyjnienia naszych zabytków przyrody oraz promowania pięknych zakątków Śląska.

Nasze województwo wyróżnia się w kraju, jeśli chodzi o zasoby dziedzictwa kulturowego. Wspieranie tego dziedzictwa – tak materialnego (liczne świątynie, zespoły klasztorne, zespoły pałacowo-parkowe, zamki, zabytki techniki i rzemiosła), jak i niematerialnego (tradycje kultury niemieckiej, śląskiej) – będzie w dalszym ciągu istotnym czynnikiem rozwoju regionu. W następnej kadencji parlamentu będziemy działać na rzecz wsparcia finansowego państwa, które zagwarantuje skuteczną ochronę dziedzictwa kulturowego, w tym również jego części niematerialnej i jego zachowanie dla przyszłych pokoleń. Będziemy zabiegać o to wsparcie nie tylko dla województwa opolskiego, ale także dla wszystkich tych województw, w których zamieszkuje i w których działa mniejszość niemiecka.

Widzimy więc, jak ogromne znaczenie mają parlamentarzyści wywodzący się ze środowiska mniejszości niemieckiej. Znaczenie to jest niebagatelne, zarówno dla samej mniejszości, ale i dla całej opolskiej wspólnoty. W czasach, gdzie więcej spraw dzieli niż łączy, odnajdujemy nasze powołanie do zasiadania w parlamencie RP w postawie dialogu, współpracy ponadpartyjnej i dbaniu o zadania ważne dla całego regionu oraz tych, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem. Bazując na doświadczeniu parlamentarnym i umiejętnościach znajdowania czasem trudnego kompromisu, chcemy strzec prawa oraz wartości chrześcijańskich i demokratycznych. Jako ludzie otwarci na dialog, będziemy siłą jednoczącą dla uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań dla ogółu naszego społeczeństwa.