PL / DE

Szanowni Państwo, Drodzy wyborcy, Koleżanki i Koledzy.
Podjąłem decyzję o starcie w tegorocznych wyborach do Senatu z okręgu nr 52 obejmującego swoim obszarem miasto Opole i powiat opolski. Było to przygotowane szeroką analizą i wewnętrznym przekonaniem, że mogę wiele wnieść do dyskusji w Senacie z uwagi na moje przygotowanie samorządowe, doświadczenie społeczne i unikalne miejsce z którego pochodzę serce Górnego Śląska.

Przypomnę tylko, że od 1990 roku związany jestem z samorządem i pracuję na rzecz społeczności lokalnej i od 1998 r. nieprzerwanie do dziś jestem starostą opolskim. Znam dobrze problemy naszego Heimatu i samorządów, szczególnie tych położonych na obrzeżach miast.

W obecnej sytuacji, należy zauważyć, że mój start stwarza realną alternatywę dla WSZYSTKICH wyborców, który nie identyfikują się z przekonaniami lewicowymi i uważają, że poza kandydatem Prawa i Sprawiedliwości nie ma dla nich alternatywy senackiej.

W pracy senatora chciałbym się zająć między innymi:

Zwiększeniem udziałów samorządów w podatkach od osób fizycznych i prawnych wszyscy mieszkańcy chcemy mieszkać w gminach i miastach o dobrej, wygodnej infrastrukturze. Warunkiem tego są stabilne finanse samorządu. Po znacznym ograniczeniu pieniędzy dla gmin, miast i powiatów jest potrzebna stabilizacja. Obecny system „ bez jasnych kryteriów nie jest dobrym rozwiązaniem. Zwiększenie udziałów w podatku CIT (od firm) dla samorządów, spowoduje większą aktywność firm na naszym terenie, a to przełoży się na pracę bliżej domu.

Aktywnie także współpracując z reprezentacją poselską z naszego regionu będę dążył do decentralizacji władzy i oddania skutecznych kompetencji samorządom. Bazując na swoim doświadczeniu i na współpracy będę zabiegał o zwiększenie środków i poprawę organizacji w służbie zdrowia, zwłaszcza w onkologii i psychiatrii dziecięcej Coraz młodsi pacjenci potrzebują pomocy, coraz częściej chorują dzieci. Trzeba pomóc pacjentom i ich rodzinom.

Jestem świadomy, że jest wiele innych problem ó w, które należy pilnie rozwiązać, ale te wskazane są dla mnie priorytetowe
Mogę też zapewnić, że tak jak wiele lat uczciwie służę całej społeczności tak będę tę służbę kontynuował w senacie.
15 października będzie datą, która na wiele lat wskaże kierunek rozwoju lub problemów z erozją demokratycznego systemu państwa.
Wyborco! Pamiętaj, że przy urnie wyborczej, masz realną alternatywę, bezpartyjną, stabilną i sprawdzoną.

***

Rede von H. Lakwa während der Wahlkonvention des Wählerwahlkomitees der deutschen Minderheit (KWWMN)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ich habe mich entschlossen, in diesem Jahr im Wahlkreis 52, der die Stadt Oppeln und den Kreis Oppeln umfasst, für den Senat zu kandidieren. Diese wurde mit einer ausführlichen Analyse und der inneren Überzeugung vorbereitet, dass ich aufgrund meines Erfahrungswissens in der Kommunalverwaltung, meiner sozialen Erfahrung und des einzigartigen Ortes, aus dem ich komme, dem Herzen Oberschlesiens, viel zu der Diskussion im Senat beitragen kann.

Ich möchte Sie nur daran erinnern, dass ich seit 1990 in der Kommunalverwaltung tätig bin und mich für das Wohl der örtlichen Gemeinschaft einsetze, und dass ich seit 1998 ohne Unterbrechung bis zum heutigen Tag der Landrat von Oppeln bin. Ich bin mit den Problemen unserer Heimat und der lokalen Verwaltungen, insbesondere in den Randgebieten der Städte, gut vertraut.

In der gegenwärtigen Situation ist es wichtig festzustellen, dass meine Kandidatur eine reale Alternative für ALLE Wählerinnen und Wähler darstellt, die sich nicht mit linken Überzeugungen identifizieren und glauben, dass es für sie außer dem Kandidaten für die PiS (Recht und Gerechtigkeit) keine Alternative für den Senat gibt.

Eines der Themen, mit denen ich mich während meines Amtes als Senator befassen möchte, ist:

Durch die Erhöhung des Anteils der Kommunen an den Einkommen- und Körperschaftssteuern wollen alle Einwohner in Gemeinden und Städten mit einer guten Infrastruktur leben. Eine Voraussetzung dafür sind stabile Kommunalfinanzen. Nach einer erheblichen Kürzung der Mittel für Gemeinden, Städte und Landkreise ist Stabilität gefragt. Das derzeitige System ohne klare Kriterien ist keine gute Lösung. Die Erhöhung des Anteils der Körperschaftssteuer für die lokalen Verwaltungen wird zu einer verstärkten Wirtschaftstätigkeit in unserem Gebiet führen, was wiederum zu Arbeitsplätzen in der näheren Umgebung führen wird.

Ich werde auch aktiv mit der parlamentarischen Vertretung unserer Region zusammenarbeiten, um die Macht zu dezentralisieren und an die lokalen Behörden wirksame Zuständigkeiten zu übertragen. Auf der Basis meiner Erfahrung und Zusammenarbeit werde ich mich für mehr Mittel und eine bessere Organisation im Gesundheitswesen einsetzen, vor allem in der Onkologie und der Kinderpsychiatrie. Immer jüngere Patienten brauchen Hilfe, Kinder werden häufiger krank. Den Patienten und ihren Familien muss geholfen werden.

Ich bin mir bewusst, dass es noch viele andere Probleme gibt, die dringend angegangen werden müssen, aber die genannten sind für mich vorrangig.

Ich kann Ihnen auch versichern, dass ich, so wie ich der gesamten Gemeinschaft viele Jahre lang mit Integrität gedient habe, dies auch im Senat weiterhin tun werde.

Der 15. Oktober wird ein Datum sein, das für viele Jahre die Richtung der Entwicklung oder Probleme mit der Erosion des demokratischen Systems des Staates aufzeigen wird.

Wähler, denken Sie daran, dass Sie an der Wahlurne eine Alternative haben, die unparteiisch, stabil und bewährt ist.