PL / DE

Opolskie to region dialogu  ale Dialogu wszyscy potrzebujemy

Wir Menschen brauchen den Dialog!

Potrzebujemy tego dialogu o którym Arcybiskup Nossol mówił: że jest językiem macierzystym ludzkości bo potrafi z wrogów uczynić przeciwników, a z przeciwników przyjaciół.

Potrzeba nam dialogu i wiary – wiara która góry przenosi i odmieni serca i umysły ludzi.

My zwykli ludzie – Kobiety i mężczyźni, dziołchy i karlusy, – wir – jung oder alt – in jedem Alter – Wonder Women, Power Frauen, Supermänner – aktywni i pracowici, odpowiedzialni za siebie i innych.

My kobiety udowadniamy sobie i innym, że można po gospodarsku rozwiązywać problemy i pracować dla wspólnego dobra – aby w naszym Heimacie- w naszych wioskach,  miasteczkach i miastach żyło się lepiej  – wszędzie nas pełno – w kołach DFK , w odnowie wsi, w OSP, w kołach śląskich kobiet wiejskich i w radach parafialnych i radach rodziców

Ale chociaż stanowimy 51 % społeczeństwa, a w naszym województwie  52% to według raportu GLOBAL GENDER GAP REPORT opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne równy status ekonomiczny, prawny, społeczny i równe szanse, my kobiety żyjące w Europie środkowo wschodniej  osiągniemy w 2128 roku.  My nie chcemy czekać ponad 100 lat ! chcemy działać aby wyrównać nasze szanse ekonomiczne umożliwić osiągniecia edukacyjne, poprawić dostępność badań i opieki zdrowotnej i zwiększyć udział w polityce

Potrzebujemy pozytywnych zmian!

Akceptacji siebie we wszystkich obszarach i tych związanych z nasza cielesnością i  duchowością, z kulturą, zwyczajami i pochodzeniem, potrzeba poznania i zrozumienia śląskiego charakteru, niemieckiego uporządkowania – tej cudownej różnorodności w której jest miejsce dla każdego bez względu, a może właśnie ze względu na różnorodne pochodzenie.

Abyśmy my kobiety wspólnie z mężami, partnerami mogły łączyć życie rodzinne, posiadanie dzieci z pracą zawodową, potrzebne są zmiany świadomościowe formalne. Konieczne są narzędzia – żłobki , przedszkola, elastyczne formy zatrudnienia dla obu płci.

Szkoła ma młode pokolenie przygotować do aktywnego, odpowiedzialnego  życia w społeczeństwie obywatelskim

Potrzeba nam zmian w edukacji i opiece zdrowotnej . Teraz mamy system leczenia chorób, a nie ochrony zdrowia – potrzeba zmiany sposobu myślenia o zdrowiu i jego elementach składowych jakimi są ciało, psychika i relacje społeczne. Musimy zacząć od profilaktyki,  diagnostyki – a dopiero potem zając się leczeniem.

ból – to objaw a nie babska fanaberia

A boli mnie nie tylko ciało ale i dusz gdy patrzę na otaczający nas świat.

Potrzeba nam zmian, w obecnym sejmie nas – kobiet było tylko  28%  -w społeczeństwie jest nas 51%,  od nas zależy ile nas będzie w nadchodzącej kadencji  My ludzie mniejszości udowadniamy w samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkim, ze jesteśmy ludźmi dialogu, ze w szacunku dla każdego potrafimy wykorzystywać szanse i zmieniać na lepsze otaczający nas świat dla dobra ludzi tu mieszkających.

Mniejszość to dialog

Dialog to zwycięstwo

***

Rede von Z. Donath-Kasiura während der Wahlkonvention des Wählerwahlkomitees der deutschen Minderheit (KWWMN)

Oppeln ist eine Region des Dialogs, aber wir alle brauchen den Dialog.

Wir Menschen brauchen den Dialog!

Wir brauchen diesen Dialog, von dem Erzbischof Nossol sprach: dass er die Muttersprache der Menschheit ist, weil er Feinde zu Gegnern und Gegner zu Freunden machen kann.

Wir brauchen den Dialog und den Glauben – einen Glauben, der Berge versetzt und die Herzen und Köpfe der Menschen verändern wird.

Wir normalen Menschen – Frauen und Männer, dziołchy i karlusy, – wir – jung oder alt – in jedem Alter – Wonder Women, Power Frauen, Supermänner – aktiv und fleißig, verantwortlich für uns und andere.

Wir Frauen beweisen uns und anderen, dass es möglich ist, Probleme hauswirtschaftlich zu lösen und für das Gemeinwohl zu arbeiten – damit das Leben in unserer Heimat – in unseren Dörfern, Städten und Gemeinden – besser wird – wir sind überall – im DFK, in der Dorferneuerung, in der freiwilligen Feuerwehr (OSP), in den schlesischen Landfrauengruppen und in den Pfarr- und Elternbeiräten.

Aber obwohl wir 51 % der Bevölkerung ausmachen und 52 % in unserer Woiwodschaft, werden wir Frauen in Mittel- und Osteuropa laut dem vom Weltwirtschaftsforum veröffentlichten GLOBAL GENDER GAP REPORT im Jahr 2128 den gleichen wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Status und die gleichen Chancen haben.

Wir wollen nicht mehr als 100 Jahre warten! Wir wollen handeln, um unsere wirtschaftlichen Bedingungen anzugleichen, Bildungserfolge zu ermöglichen, den Zugang zu Forschung und Gesundheitsversorgung zu verbessern und die politische Beteiligung zu erhöhen.

Wir brauchen positive Veränderungen!

Selbstakzeptanz in allen Bereichen, die mit unserer körperlichen und geistigen Verfassung, unserer Kultur, unseren Bräuchen und unserer Herkunft zu tun haben, das Bedürfnis, den schlesischen Charakter, die deutsche Ordnung zu kennen und zu verstehen – diese wunderbare Vielfalt, in der für alle Platz ist, unabhängig von oder vielleicht gerade wegen ihrer unterschiedlichen Herkunft.

Damit wir Frauen gemeinsam mit unseren Ehemännern und Partnern das Familienleben, das Kinderkriegen und die Berufstätigkeit miteinander vereinbaren können, ist ein formaler Bewusstseinswandel erforderlich. Es werden Instrumente benötigt – Kinderkrippen, Kindergärten, flexible Beschäftigungsformen für beide Geschlechter.

Die Schule muss die junge Generation auf ein aktives, verantwortungsvolles Leben in der Gesellschaft vorbereiten.

Wir brauchen Veränderungen in der Bildung und im Gesundheitswesen. Wir haben jetzt ein System zur Behandlung von Krankheiten, nicht zum Gesundheitsschutz – wir brauchen eine Änderung der Art und Weise, wie wir über Gesundheit und ihre Komponenten wie Körper, Psyche und soziale Beziehungen denken. Wir müssen mit Prävention und Diagnose beginnen – und erst dann behandeln.

Schmerzen – ein Symptom, keine weibliche Laune.

Und es tut nicht nur meinem Körper, sondern auch meiner Seele weh, wenn ich mir die Welt um uns herum ansehe.

Wir brauchen Veränderungen, im jetzigen Parlament waren nur 28% von uns Frauen – in der Gesellschaft sind wir 51%, es hängt von uns ab, wie viele von uns es in der kommenden Amtszeit sein werden. Wir, die Angehörigen von Minderheiten, beweisen in den Regierungen der Gemeinden, Landkreise und Woiwodschaften, dass wir Menschen des Dialogs sind, dass wir mit Respekt für alle in der Lage sind, Chancen zu ergreifen und die Welt um uns herum zum Besseren zu verändern, zum Wohle der Menschen, die hier leben.

Minderheit ist Dialog.

Der Dialog ist der Sieg.