PL / DE

Gmina Dobrodzień jest jedną z 54 gmin w województwie opolskim, w której uczniowie uczęszczali na zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Decyzją posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz posłów Kukiz 15 w grudniu 2021 przegłosowano budżet zmniejszający wysokość subwencji przeznaczonego na ten cel właśnie. W konsekwencji tych działań Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek opublikował w lutym 2022 rozporządzenie jawnie dyskryminujące obywateli polskich, w szczególności dzieci uczęszczające na lekcje języka mniejszości. Z rozporządzenia wynika, że uczniowie uczęszczający na zajęcia języka niemieckiego jako mniejszości mogą tego języka uczyć się w wymiarze jedynie 1 godziny lekcyjnej, gdzie inne mniejszości narodowe i etniczne w Polsce wciąż mogą uczyć się swojego języka w wymiarze 3 godzin lekcyjnych tygodniowo.

Mattheus Czellnik, przewodniczący koła DFK Dobrodzień: W momencie, gdy dowiedzieliśmy się, że burmistrz Dobrodzienia Andrzej Jasiński, w nowym roku szkolnym nie planuje sfinansowania dodatkowej godziny języka niemieckiego, jak to miało miejsce w poprzednim roku szkolnym, mniejszość niemiecka w gminie Dobrodzień wystosowała pisemną prośbę o utrzymanie finansowania dodatkowej godziny. Temat ten poruszono podczas komisji oświaty dobrodzieńskiej Rady Miejskiej, ale nie podjęto wtedy żadnej wiążącej decyzji. Członkowie Mniejszości Niemieckiej, aby wspomóc rodziców domagających się wsparcia finansowania zajęć, nie czekali jednak aż zapadnie decyzja i podjęli inicjatywę zbierania podpisów pod petycją domagającą się dofinansowania nauki języka niemieckiego dla dzieci. Pod tą petycją podpisało się 1169 mieszkańców i została ona dostarczona 24 lipca br. do urzędu Miasta. Ostatecznie podczas sesji Rady Miasta w dniu 31.07.2023 Burmistrz przekazał informację, że podjął decyzję o zachowaniu jednej dodatkowej lekcji języka niemieckiego jako języka mniejszości w klasach I–III. W klasach starszych dodatkowych godzin jednak nie będzie. Burmistrz uzasadnia to brakiem funduszy w budżecie, nie patrząc na wolę mieszkańców wyrażoną w petycji i dobro dzieci. Nie poddajemy się jednak. Przedłożyliśmy projekt uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, w którym zawarliśmy wolę finansowania dodatkowej godziny języka niemieckiego. Czekamy aż nasz wniosek zostanie rozpatrzony a nasza uchwała podjęta. Wierzymy w zdrowy rozsądek i dobrą wolę naszych Radnych.

Jak mówił Rafał Bartek, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN): “Ta decyzja jest wielce krzywdząca dla naszej społeczności, a przede wszystkim dla dzieci, które teraz uczą się języka niemieckiego w absolutnie minimalnym wymiarze godzin. Dążymy do tego by to dyskryminujące rozporządzenie wycofać. W czasie, kiedy to rozporządzenie obowiązuje, rozmawiamy z gminami, by to właśnie samorządy przejęły finansowanie zabranych dwóch godzin. Na ten moment 40 gmin w województwie opolskim dopłaca dwie lub jedną godzinę dodatkowo, za co jesteśmy jako społeczność ogromnie wdzięczni. Są jednak gminy, gdzie tego wsparcia brakuje, takim przypadkiem jest gmina Dobrodzień”

Bernard Gaida, mieszkaniec Dobrodzienia: Gmina Dobrodzień opłaciła w poprzednim roku szkolnym dodatkową godzinę nauki języka niemieckiego jako mniejszości. W tym roku sytuacja jest zgoła inna. Otrzymaliśmy informację, że gminy nie stać na finansowanie dodatkowej godziny języka niemieckiego. Sprawa tak usilnie sprowadzana do finansów nie jest taka prosta. Państwo łamie prawa człowieka na terenie kraju, a więc też na terenie naszej gminy. Próba usunięcia systemowo dyskryminującego prawa powinna należeć do priorytetów gminy. To także kwestia porządku wartości. Tam, gdzie ktoś jest dyskryminowany, do skali wartości powinna należeć próba usunięcia skutków tego dyskryminowania. Jeśli do takiego porządku nie dążymy – to należy zadać pytanie, gdzie jesteśmy jako społeczeństwo, czy przypadkiem nie cofamy się w rozwoju cywilizacyjnym.

Sylwia Kus, sekretarz TSKN: Nie możemy się poddawać, musimy zabiegać o ty by nasze dzieci miały jak największą możliwość nauki niemieckiego. Mamy wiele przykładów, że to właśnie dobrze opanowany język jest absolutnym atutem na rynku pracy. Oznacza to także, że w regionie, który boryka się z problemami demograficznymi większość młodych może zostać na miejscu, wiedząc, że znajdzie dobrą pracę i godną płacę i szanse rozwoju. To nam samorządowcom, mieszkańcom tego regionu powinno najbardziej zależeć by kolejne pokolenia potrafiły posługiwać się językiem niemieckim. Przede wszystkim, dlatego by zachować naszą tożsamość i kulturę i tym samym wyróżnik tego regionu. Szkoda, że nie wszyscy samorządowcy to rozumieją.

 

Die Gemeinde Guttentag ist eine von 54 Gemeinden in der Woiwodschaft Oppeln, in denen Schüler drei Stunden pro Woche am Unterricht von Deutsch als Minderheitensprache teilgenommen haben. Auf Entscheidung der Abgeordneten von Recht und Gerechtigkeit (PiS) und Kukiz 15 wurde im Dezember 2021 ein Haushalt verabschiedet, in dem die für diesen Zweck vorgesehenen Mittel gekürzt wurden. Als Folge dieser Maßnahmen veröffentlichte der Minister für Bildung und Wissenschaft, Przemyslaw Czarnek, im Februar 2022 eine Verordnung, die polnische Bürger offen diskriminiert, insbesondere Kinder, die den Unterricht von Deutsch als Minderheitensprache besuchen. Aus der Verordnung ergibt sich, dass Schüler, die Deutsch als Minderheitensprache lernen, diese Sprache nur eine Stunde lang lernen können, während andere nationale und ethnische Minderheiten in Polen ihre Sprache weiterhin drei Stunden pro Woche lernen können.

Mattheus Czellnik, Vorsitzender von DFK Guttentag:

Als bekannt wurde, dass der Bürgermeister von Guttentag, Andrzej Jasiński, im neuen Schuljahr keine zusätzliche Deutschstunde finanzieren wollte, wie es im vergangenen Schuljahr der Fall war, stellte die deutsche Minderheit in der Gemeinde Guttentag einen schriftlichen Antrag auf Beibehaltung der Finanzierung der zusätzlichen Stunde. Das Thema wurde während des Treffens der Bildungskommission des Stadtrates von Guttentag angesprochen, aber es wurde damals keine feste Entscheidung getroffen. Um die Eltern zu unterstützen, die Unterstützung für die Finanzierung des Deutschunterrichts forderten, haben die Mitglieder der deutschen Minderheit nicht abgewartet, bis eine Entscheidung getroffen wurde, sondern haben die Initiative ergriffen und Unterschriften für eine Petition gesammelt, in der die Finanzierung von Deutschunterricht für Kinder gefordert wurde. Diese Petition wurde von 1169 Bürgern unterzeichnet und am 24. Juli im Stadtamt abgegeben. In der Stadtratssitzung vom 31.07.2023 teilte der Bürgermeister schließlich mit, dass er beschlossen habe, eine zusätzliche Stunde Deutsch als Minderheitensprache in den Klassen I-III beizubehalten. In den höheren Klassen wird es jedoch keine zusätzlichen Stunden geben. Der Bürgermeister rechtfertigt dies mit fehlenden Haushaltsmitteln, ohne den in der Petition zum Ausdruck gebrachten Willen der Einwohner und das Wohl der Kinder zu berücksichtigen. Wir geben jedoch nicht auf. Wir haben einen Entschließungsentwurf im Rahmen einer Gesetzesinitiative der Bürger vorgelegt, der den Wunsch nach einer zusätzlichen Deutschstunde enthält. Wir warten darauf, dass unser Antrag geprüft und unsere Entschließung verabschiedet wird. Wir vertrauen auf den gesunden Menschenverstand und den guten Willen unserer Ratsmitglieder.

Wie Rafał Bartek, Vorsitzender der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien (SKGD), sagte:

Diese Entscheidung ist sehr nachteilig für unsere Gemeinschaft und vor allem für die Kinder, die jetzt mit minimaler Stundenzahl Deutsch lernen. Wir wollen erreichen, dass diese diskriminierende Verordnung aufgehoben wird. Solange diese Verordnung in Kraft ist, sprechen wir mit den Gemeinden, damit diese die Finanzierung der zwei wegfallenden Stunden übernehmen. Zurzeit zahlen 40 Gemeinden in der Woiwodschaft Oppeln zwei oder eine Stunde zusätzlich, wofür wir als Gemeinschaft sehr dankbar sind. Es gibt jedoch Gemeinden, in denen diese Unterstützung fehlt, wie z. B. in der Gemeinde Guttentag.

Bernard Gaida, Einwohner von Guttentag:

Die Gemeinde Guttentag hat im vergangenen Schuljahr eine zusätzliche Stunde Deutsch als Minderheitensprache bezahlt. In diesem Jahr ist die Situation ganz anders. Uns wurde mitgeteilt, dass die Gemeinde es sich nicht leisten kann, eine zusätzliche Stunde des Deutschunterrichts zu finanzieren. Das Thema, das die Finanzierung betrifft, ist nicht so einfach. Der Staat verletzt die Menschenrechte im Land und damit auch in unserer Gemeinde. Der Versuch, ein systematisch diskriminierendes Recht zu beseitigen, sollte eine der Prioritäten der Gemeinde sein. Es ist auch eine Frage der Reihenfolge der Werte. Wenn jemand diskriminiert wird, sollte es Teil der Werteskala sein, zu versuchen, die Auswirkungen dieser Diskriminierung zu beseitigen. Wenn wir eine solche Ordnung nicht anstreben – dann muss man sich fragen, wo wir als Gesellschaft stehen, ob wir nicht zufällig in unserer zivilisatorischen Entwicklung rückwärts gehen.

Sylwia Kus, Sekretärin der SKGD:

Wir dürfen nicht aufgeben, wir müssen uns bemühen, unseren Kindern so viele Möglichkeiten wie möglich zu geben, Deutsch zu lernen. Wir haben viele Beispiele dafür, dass eine gut beherrschte Sprache ein absoluter Gewinn auf dem Arbeitsmarkt ist. Es bedeutet auch, dass die meisten jungen Menschen in einer Region mit demografischen Problemen bleiben können, weil sie wissen, dass sie gute Arbeitsplätze mit angemessener Bezahlung und Entwicklungsmöglichkeiten finden. Es liegt an uns, den Menschen in der Region, dafür zu sorgen, dass die nächste Generation Deutsch sprechen kann. Vor allem, um unsere Identität und Kultur und damit den unverwechselbaren Charakter dieser Region zu bewahren. Es ist schade, dass nicht alle lokalen Regierungsvertreter dies verstehen.