PL / DE

Decyzją KWW Mniejszość Niemiecka w senackim okręgu wyborczym nr 52 obejmujący powiat opolski i miasto Opole z listy Mniejszości Niemieckiej startował będzie kandydat na senatora Henryk Lakwa.

Poseł Ryszard Galla powiedział na konferencji prasowej:

Analiza wskazuje, że sytuacja w każdym z okręgów senackich jest inna i musieliśmy to wziąć pod uwagę. Po głębokim namyśle i konsultacji z szerokim gronem wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka podjął niezależną decyzję by w okręgu 52 wystawić jako kandydata na senatora obecnego starostę opolskiego – Henryka Lakwę. Jako KWW Mniejszość Niemiecka mamy program, w którym są wyartykułowane nasze wartości, żaden jednak ze znanych nam kandydatów startujących z konkurencyjnych ugrupowań w tym okręgu nie identyfikuje się w pełni z naszym programem, a tym samym z wartościami w nim zawartymi. Jak piszemy w naszym programie wyborczym: Czerpiemy z wiary, chrześcijańskich tradycji i wartości, europejskiej kultury oraz wielokulturowego bogactwa historycznego Górnego Śląska, w tym jego opolskiej części.

Ryszard Galla dodał również:

Henryk Lakwa to najlepszy kandydat na senatora. Znacie go Państwo – to wytrawny samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem znający problemy i potrzeby mieszkańców, i to na poziomie gminnym i powiatowym. Jest integralnie związany z naszym Heimatem. Co bardzo istotne, jest jednym z inicjatorów kontaktów międzynarodowych pomiędzy samorządami Ukrainy i Polski. To doświadczenie stało się ogromnie ważne obecnie tragicznych dla Ukrainy czasach. Taki kandydat nie budzi najmniejszych wątpliwości, jakie wyznaje wartości i czy oddać na niego głos.

Henryk Lakwa, podczas konferencji prasowej mówił:

Znacie mnie – od lat pracuję w samorządzie na rzecz mieszkańców! Rozpoczynałem pracę społeczną od szczebla gminy. Moją motywacją zawsze było by mieszkańcy naszej ziemi mogli godnie żyć i się rozwijać. Od początku jestem związany z lokalną społecznością. Obecnie widzę jak bardzo próbuje się scentralizować nasz region i cały kraj, jak zabiera się samorządom możliwość podejmowania podstawowych decyzji. Jak kawałek po kawałku, coraz bardziej zmniejsza się fundusze, które pozwalają na remonty dróg, wspieranie szkół czy przedszkoli, czy na działania na rzecz seniorów. To wzbudza we mnie głęboki sprzeciw. Dlatego postanowiłem wystartować w wyborach do Senatu. Czas to zakończyć! Apeluję – 15 pażdziernika głosuj na Henryka Lakwę.

Lider Mniejszości Niemieckiej – Rafał Bartek – zobowiązany uchwałą Zarządu TSKN poinformował, że Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim udziela   poparcia Beniaminowi Godyli, Kandydatowi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu nr 53 (obszar powiatów głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, oleskiego i strzeleckiego). Senator Godyla wyraził deklarację że będzie wspierał aktywnie poszerzanie samorządności regionalnej i rozwój integracji wspólnoty europejskiej oraz działał na na rzecz przywrócenia godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Henryk Lakwa, lat 60, kandydat do senatu z ramienia KWW Mniejszość Niemiecka. Szczęśliwy mąż oraz ojciec dorosłej córki. Od 1990 roku związany z samorządem, na początku jako radny Gminy Prószków, a od 1998 jako starosta opolski nieprzerwanie przez prawie 25 lat. Członek związku powiatów polskich od 1999 r.  Ojciec kontaktów na szczeblu samorządów pomiędzy Ukrainą a Polską.

 

Auf Entscheidung des Wahlkomitees der Wähler der Deutschen Minderheit wird Henryk Lakwa auf der Liste der Deutschen Minderheit im Senatswahlkreis Nr. 52, der den Kreis Oppeln und die Stadt Oppeln umfasst, als Senator kandidieren.

Der Abgeordnete Ryszard Galla sagte auf einer Pressekonferenz:

Die Analyse zeigt, dass die Situation in den einzelnen Senatswahlkreisen unterschiedlich ist und wir dies berücksichtigen mussten. Das Wahlkomitee der Wähler der Deutschen Minderheit hat nach langer Überlegung und Beratung mit den Wählern eine unabhängige Entscheidung getroffen, den derzeitigen Landrat von Oppeln, Henryk Lakwa, als Senatskandidaten für den Wahlkreis 52 aufzustellen. Als das Wahlkomitee der Wähler der Deutschen Minderheit haben wir ein Programm, in dem unsere Werte zum Ausdruck kommen, aber keiner der bekannten Kandidaten der konkurrierenden Parteien in diesem Wahlkreis identifiziert sich vollständig mit unserem Programm und damit mit den darin enthaltenen Werten. Wie wir in unserem Wahlprogramm schreiben: Wir stützen uns auf den Glauben, die christlichen Traditionen und Werte, die europäische Kultur und den multikulturellen historischen Reichtum Oberschlesiens, einschließlich seines Oppelner Teils.

Ryszard Galla fügte auch hinzu:

Henryk Lakwa ist der beste Kandidat für das Amt des Senators. Sie kennen ihn – er ist ein erfahrener Kommunalbeamter mit langjähriger Erfahrung, der mit den Problemen und Bedürfnissen der Einwohner auf Gemeinde- und Kreisebene vertraut ist. Er ist untrennbar mit unserer Heimat verbunden. Sehr wichtig ist, dass er einer der Initiatoren der internationalen Kontakte zwischen den ukrainischen und polnischen Kommunalverwaltungen ist. Diese Erfahrung ist in diesen tragischen Zeiten für die Ukraine von enormer Bedeutung. Ein solcher Kandidat lässt nicht den geringsten Zweifel daran aufkommen, zu welchen Werten er sich bekennt und ob man für ihn stimmen soll.

Henryk Lakwa sagte auf der Pressekonferenz:

Sie kennen mich – ich bin seit Jahren in der Kommunalverwaltung zum Wohle der Menschen tätig! Ich habe meine soziale Arbeit auf der kommunalen Ebene begonnen. Meine Motivation war immer, dass die Menschen in unserer Region in Würde leben und sich entwickeln können. Ich habe mich von Anfang an für die lokale Gemeinschaft engagiert. Im Moment sehe ich, wie versucht wird, unsere Region und das ganze Land zu zentralisieren, wie den lokalen Behörden die Möglichkeit genommen wird, grundlegende Entscheidungen zu treffen. Nach und nach werden die Mittel, die für Straßensanierungen, die Unterstützung von Schulen oder Kindergärten oder das Handeln für Senioren zur Verfügung stehen, immer mehr gekürzt. Das weckt in mir eine tiefe Ablehnung. Deshalb habe ich mich entschlossen, für den Senat zu kandidieren. Es ist an der Zeit, dem ein Ende zu setzen! Ich appelliere: Wählen Sie am 15. Oktober Henryk Lakwa.

Der Vorsitzende der SKGD, Rafał Bartek, der durch einen Beschluss des SKGD-Vorstandes verpflichtet wurde, gab bekannt, dass die Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien Beniamin Godyla, einen Kandidaten für den Senat der Republik Polen aus dem Wahlkreis Nr. 53 (das Gebiet der Kreise Leobschütz, Kandrzin-Cosel, Krappitz, Rosenberg und Groß Strehlitz), unterstützt. Senator Godyla erklärte, er werde die Ausweitung der regionalen Selbstverwaltung und die Entwicklung der europäischen Gemeinschaftsintegration aktiv unterstützen und sich für die Wiederherstellung der Unterrichtsstunden von Deutsch als Minderheitensprache einsetzen.

Henryk Lakwa, 60 Jahre alt, Kandidat für den Senat im Namen des Wahlkomitees der Wähler der Deutschen Minderheit. Glücklicher Ehemann und Vater einer erwachsenen Tochter. Seit 1990 ist er in der Kommunalverwaltung tätig, zunächst als Ratsmitglied der Gemeinde Proskau und seit 1998 fast 25 Jahre lang als Landrat von Oppeln. Seit 1999 Mitglied des Verbands der Polnischen Landkreise. Vater von Kontakten auf lokaler Regierungsebene zwischen der Ukraine und Polen.