PL / DE

KWW Mniejszość Niemiecka podjęła decyzję o wystawieniu w okręgu 52 (Opole, powiat opolski) jako kandydata na senatora Henryka Lakwę, obecnego starostę opolskiego. Podczas konferencji prasowej samorządowcy: wójtowie, burmistrzowie, radni, mieszkańcy powiatu opolskiego wyrazili swoje poparcie dla kandydatury Henryka Lakwy jako kompetentnego i niezależnego kandydata. 

Henryk Lakwa o swojej kandydaturze mówi: Kandyduję, bo dla mnie zawsze najważniejsi byli ludzie i zawsze zależało mi na tym, żeby żyło im się tutaj jak najlepiej. W obecnej sytuacji, należy zauważyć, że mój start stwarza realną alternatywę dla WSZYSTKICH wyborców, który nie identyfikują się z przekonaniami lewicowymi i uważają, że poza kandydatem Prawa i Sprawiedliwości nie ma dla nich alternatywy senackiej. 

Jako Senator chciałbym działać na rzecz zwiększenia udziału samorządów w podatkach od osób fizycznych i prawnych wszyscy mieszkańcy chcemy mieszkać w gminach i miastach o dobrej, wygodnej infrastrukturze. Warunkiem tego są stabilne finanse samorządu. Po znacznym ograniczeniu pieniędzy dla gmin, miast i powiatów jest potrzebna stabilizacja. Obecny system bez jasnych kryteriów nie jest dobrym rozwiązaniem. Zwiększenie udziałów w podatku CIT (od firm) dla samorządów, spowoduje większą aktywność firm na naszym terenie, a to przełoży się na pracę bliżej domu.

Aktywnie także współpracując z reprezentacją poselską z naszego regionu będę dążył do decentralizacji władzy i oddania skutecznych kompetencji samorządom. Bazując na swoim doświadczeniu i na współpracy będę zabiegał o zwiększenie środków i poprawę organizacji w służbie zdrowia, zwłaszcza w onkologii i psychiatrii dziecięcej. Coraz młodsi pacjenci potrzebują pomocy, coraz częściej chorują dzieci. Trzeba pomóc pacjentom i ich rodzinom.

Krzysztof Cebula, burmistrz Prószkowa: Od wielu lat współpracuję z panem Henrykiem Lakwą i bardzo sobie tę współpracę cenię. Pan Henryk Lakwa to pracowity samorządowiec, który bardzo dobrze zarządza funduszami, które powiat ma do dyspozycji, dbając o transparentność i równomierny rozwój Powiatu Opolskiego. Jestem przekonany, że głosując na kandydata na Senatora, na pana Henryka Lakwę, który przełoży swoje doświadczenia samorządowe w senacie, to jest głos dobrze oddany.

Joachim Świerc, kandydat do Sejmu i członek Zarządu Powiatu Opolskiego: Znam kandydata na senatora Henryka Lakwę od wielu lat. Przez te lata dał się poznać jako osoba pracowita, skuteczna w działaniu. Potrafi słuchać ludzi i z nimi rozmawiać, próbując znaleźć rozwiązanie problem czy wesprzeć pomocna dłonią.

Ryszard Galla: Jako KWW Mniejszość Niemiecka mamy program, w którym są wyartykułowane nasze wartości, żaden jednak ze znanych nam kandydatów startujących z konkurencyjnych ugrupowań w tym okręgu nie identyfikuje się w pełni z naszym programem. Jak czytamy w naszym programie wyborczym: Czerpiemy z wiary, chrześcijańskich tradycji i wartości, europejskiej kultury oraz wielokulturowego bogactwa historycznego Górnego Śląska, w tym jego opolskiej części. Dlatego mocno zachęcam Państwa do oddania głosu na Henryka Lakwę. To sprawdzony samorządowiec, który w duchu dialogu szuka rozwiązań dla swojego powiatu, a który tak samo szukać będzie rozwiązań w  Senacie. Tworzymy tym samym realną alternatywę bez zbędnych niedomówień i ukrywania przynależności partyjnej czy oczywistych sympatii politycznych. Mam nadzieję, że to właśnie Henryk Lakwa będzie jednym z trzech senatorów reprezentujących województwo opolskiego działających na rzecz naszego Heimatu.

Rafał Bartek, lider Mniejszości Niemieckiej i kandydat do Sejmu: W tej kampanii próbuje nam się wmówić, że jako wyborcy mamy tak naprawdę 2 wybory. Rzeczywistość w okręgu opolskim jest jednak taka, że mamy realną trzecią siłę, którą jest nasz kandydat na senatora, Henryk Lakwa. Nasz kandydat zna zarówno powiat opolski jak i miasto Opole, dlatego apelujemy do mieszkańców, aby nie wybierać teoretyków, a wybrać praktyka, który pracuje na rzecz powiatu, pracuje w Opolu, mieszka w powiecie opolskim, który wie jak rozwiązywać te problemy z którymi na tym terenie się borykamy.

Wśród osób obecnych podczas konferencji prasowej, mieszkańców powiatu opolskiego pojawiała się opinia, że Mniejszość Niemiecka nie mogła podjąć lepszej decyzji, a wystawiony kandydat na stanowisku senatora nadaje się najlepiej.

 

Die Deutsche Minderheit hat beschlossen, Henryk Lakwa, den derzeitigen Landrat des Kreises Oppeln, als Kandidaten für das Amt des Senators im Wahlbezirk 52 (Oppeln, Kreis Oppeln) aufzustellen. Auf einer Pressekonferenz sprachen sich die Vertreter der lokalen Selbstverwaltung – Bürgermeister, Gemeinderäte und Einwohner des Oppelner Kreises – für die Kandidatur von Henryk Lakwa als kompetenten und unabhängigen Kandidaten aus.

Henryk Lakwa sagt über seine Kandidatur: Ich kandidiere, weil für mich die Menschen immer das Wichtigste waren und ich immer daran interessiert war, dass sie hier so gut wie möglich leben können. In der jetzigen Situation ist es wichtig, dass ich mit meiner Kandidatur eine Alternative für ALLE Wählerinnen und Wähler schaffe, die sich nicht mit linken Überzeugungen identifizieren und glauben, dass es für sie außer dem Kandidaten für Recht und Gerechtigkeit keine Alternative zum Senat gibt.

Als Senator möchte ich mich für eine Erhöhung des Anteils der Kommunen an den Personen- und Unternehmenssteuern einsetzen, denn alle Bürgerinnen und Bürger wollen in Gemeinden und Städten mit guter und komfortabler Infrastruktur leben. Die Voraussetzung dafür sind stabile Kommunalfinanzen. Nach einer deutlichen Kürzung der Mittel für Gemeinden, Städte und Kreise ist eine Stabilisierung notwendig. Das derzeitige System ohne klare Kriterien ist keine gute Lösung. Eine Erhöhung des Anteils der Körperschaftssteuer für die Kommunen wird zu einer verstärkten Wirtschaftstätigkeit in unserer Region führen, was wiederum zu Arbeitsplätzen in der Nähe führt.

Ich werde auch aktiv mit der parlamentarischen Vertretung unserer Region zusammenarbeiten, um die Macht zu dezentralisieren und den lokalen Behörden wirksame Befugnisse zu übertragen. Auf der Grundlage meiner Erfahrung und Zusammenarbeit werde ich mich für eine Aufstockung der Mittel und eine bessere Organisation des Gesundheitswesens einsetzen, insbesondere in der Onkologie und der Kinderpsychiatrie. Immer jüngere Patienten brauchen Hilfe; Kinder werden immer kränker. Den Patienten und ihren Familien muss geholfen werden.

Krzysztof Cebula, Bürgermeister von Proskau: Ich arbeite seit vielen Jahren mit Herrn Henryk Lakwa zusammen und schätze diese Zusammenarbeit sehr. Herr Henryk Lakwa ist ein fleißiger Kommunalbeamter, der die dem Landkreis zur Verfügung stehenden Mittel sehr gut verwaltet und für Transparenz und eine gleichmäßige Entwicklung des Kreises Oppeln sorgt. Ich bin davon überzeugt, dass eine Stimme für den Senatskandidaten Henryk Lakwa, der seine Erfahrungen in der Kommunalverwaltung in den Senat einbringen wird, eine gut abgegebene Stimme ist.

Joachim Świerc, Kandidat für den Sejm und Mitglied des Rates des Kreises Oppeln: Ich kenne den Senatskandidaten Henryk Lakwa seit vielen Jahren. In diesen Jahren hat er sich als fleißiger, effektiver Mensch einen Namen gemacht. Er ist in der Lage, den Menschen zuzuhören, mit ihnen zu reden und zu versuchen, Lösungen für Probleme zu finden oder sie mit einer helfenden Hand zu unterstützen.

Ryszard Galla: Als deutsche Minderheit haben wir ein Programm, in dem unsere Werte artikuliert werden, aber keiner der bekannten Kandidaten der konkurrierenden Parteien im Wahlkreis identifiziert sich vollständig mit unserem Programm. In unserem Wahlprogramm heißt es dazu: Wir stützen uns auf den Glauben, die christlichen Traditionen und Werte, die europäische Kultur und den multikulturellen historischen Reichtum Oberschlesiens, einschließlich der Region Oppeln. Ich möchte Sie daher nachdrücklich ermutigen, für Henryk Lakwa zu stimmen. Er ist ein bewährter Kommunalpolitiker, der im Geiste des Dialogs nach Lösungen für seinen Bezirk sucht, und der in gleicher Weise im Senat nach Lösungen suchen wird. Damit schaffen wir eine tragfähige Alternative ohne unnötige Unterstellungen und versteckte Parteizugehörigkeiten oder offensichtliche politische Sympathien. Ich hoffe, dass Henryk Lakwa einer der drei Senatoren sein wird, die die Woiwodschaft Oppeln im Namen unserer Heimat vertreten.

Rafał Bartek, Kandidat für den Sejm: Diese Kampagne versucht, uns glauben zu machen, dass wir als Wähler tatsächlich 2 Möglichkeiten haben. Die Realität im Bezirk Oppeln ist jedoch, dass wir eine lebensfähige dritte Kraft haben, nämlich unseren Kandidaten für den Senat, Henryk Lakwa. Unser Kandidat kennt sowohl den Oppelner Bezirk als auch die Stadt Oppeln. Deshalb appellieren wir an die Einwohner, keinen Theoretiker zu wählen, sondern einen Praktiker, der für den Bezirk arbeitet, in Oppeln arbeitet, im Oppelner Bezirk lebt und weiß, wie man die Probleme in diesem Gebiet lösen kann.

Unter den Anwesenden der Pressekonferenz, den Bewohnern des Oppelner Bezirks, herrschte die Meinung, dass die deutsche Minderheit keine bessere Entscheidung hätte treffen können und dass der vorgeschlagene Kandidat für den Senatorenposten am besten geeignet sei.