PL / DE

Wyrównanie szans ekonomicznych, poprawa dostępności badań i opieki zdrowotnej kobiet, szczególnie kobiet wracających do pracy po urlopie macierzyńskim, wsparcie rozwoju kobiet – to założenia programowe, które przedstawiły kandydatki KWW Mniejszość Niemiecka.

Program KWW Mniejszość Niemiecka zakłada działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn we wszystkich aspektach życia społecznego, w tym m. in. kwestii prawa do równych wynagrodzeń, zapobiegania wykluczeniu zawodowemu po okresie wychowania dzieci, dostępności i finansowania badań, sprawowania opieki nad dziećmi.

Jak mówiła Zuzanna Donath-Kasiura: My, kobiety, udowadniamy sobie i innym, że można po gospodarsku rozwiązywać problemy i pracować dla wspólnego dobra – aby w naszym Heimacie – w naszych wioskach, miasteczkach i miastach żyło się lepiej – wszędzie nas pełno – w kołach DFK, w odnowie wsi, w OSP, w kołach śląskich kobiet wiejskich i w radach parafialnych i radach rodziców. Ale chociaż stanowimy 51 % społeczeństwa, a w naszym województwie 52% to według raportu GLOBAL GENDER GAP REPORT opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne równy status ekonomiczny, prawny, społeczny i równe szanse, my kobiety żyjące w Europie środkowo wschodniej osiągniemy w 2128 roku.  My nie chcemy czekać ponad 100 lat! Chcemy działać, aby wyrównać nasze szanse ekonomiczne umożliwić osiągnięcia edukacyjne, poprawić dostępność badań i opieki zdrowotnej i zwiększyć udział w polityce.

Sylwia Kus: Chcemy skupiać się na kwestiach m.in. prawa do równych wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn wykonujących te same obowiązki, równego traktowania w postępowaniach awansowych czy równego dostępu do szkoleń i umożliwienia rozwoju zawodowego, zapobieganiu wykluczeniu zawodowemu po okresie wychowania dzieci czy wykluczeniu spowodowanym sprawowaniem opieki nad dziećmi. Jednym z podstawowych obowiązków państwa wobec kobiet powinno być m.in. zapewnienie pełnej dostępności i finansowania badań, zwłaszcza w okresie ciąży. Wiemy też, że wiele pań chce łączyć życie rodzinne z zawodowym. Dlatego będziemy wspierać i podejmować inicjatywy, których celem jest wzmocnienie kobiet na rynku pracy – zarówno tych, które na niego dopiero wchodzą, jak i tych, które wracają do aktywności np. po okresie urlopu macierzyńskiego. Takie inicjatywy mogą dotyczyć zarówno większej dostępności szkoleń przygotowujących do konkretnych ról zawodowych, jak i zapewnienia dostępności opieki nad dziećmi, zwłaszcza w małych, lokalnych społecznościach, np. w żłobkach, przedszkolach czy klubach malucha.

Edyta Gola: Organizacje mniejszości niemieckiej, której członkowie tworzą KWW MN, w ogromnej mierze tworzone są właśnie przez kobiety. To one są siłą napędową naszej działalności, profesjonalizują nasze działania, zapewniają ich ciągłość i wnoszą w nie szczególny, prospołeczny wymiar. Dlatego od lat zachęcamy nasze działaczki do czynnego uczestnictwa w procesie wyborczym i jesteśmy dumni, że wiele z nich ten wspólny wysiłek podejmuje. Mocno wsłuchujemy się też w głos naszych aktywistek i działaczek, które nie decydują się na to, by kandydować. Ich wysokie kompetencje, duża aktywność, wrażliwość i dobre rozeznanie w potrzebach ludzkich są dla KWW MN cennym głosem doradczym, z którego czerpiemy. Dumni jesteśmy też z tego, że na liście kandydatów do Sejmu KWW MN kobiety stanowią połowę i są to kandydatki mające specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie.

Aneta Langer: Szanujemy jednak także wybory tych kobiet, które decydują się poświęcić swoje talenty i pracę na rzecz rodzin i lokalnych społeczności. Jednocześnie widzimy potrzebę, by inwestować w to, co może urozmaicić im czas i pozwolić rozwijać swoje pasje albo wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Dlatego chcemy zainicjować działania dotyczące organizacji w lokalnych społecznościach szkoleń i warsztatów. Ich tematyka powinna być zgodna z potrzebami, a może dotyczyć np. szkoleń z zakresu opieki nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, szkoleń językowych czy organizacji warsztatów tematycznych z zakresu florystyki, kosmetologii, pracy projektowej, itp. 

Wirtschaftliche Chancengleichheit, Verbesserung des Zugangs zu Forschung und Gesundheitsversorgung für Frauen, insbesondere für Frauen, die nach dem Mutterschaftsurlaub in den Beruf zurückkehren, Unterstützung der Entwicklung von Frauen – das sind die programmatischen Annahmen, die von den Kandidatinnen des Wählerwahlkomitees der deutschen Minderheit vorgestellt wurden.

Das Programm des Wählerwahlkomitees der deutschen Minderheit sieht Maßnahmen zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens vor, u.a. das Recht auf gleiches Entgelt, die Verhinderung der beruflichen Ausgrenzung nach der Kindererziehung, die Verfügbarkeit und Finanzierung von Forschung und Kinderbetreuung.

Wie Susanna Donath-Kasiura sagte:

Wir Frauen beweisen uns und anderen, dass es möglich ist, Probleme hauswirtschaftlich zu lösen und für das Gemeinwohl zu arbeiten – damit das Leben in unserer Heimat – in unseren Dörfern, Städten und Gemeinden – besser wird – wir sind überall – im DFK, in der Dorferneuerung, in der freiwilligen Feuerwehr (OSP), in den schlesischen Landfrauengruppen und in den Pfarr- und Elternbeiräten. Aber obwohl wir 51 % der Bevölkerung ausmachen und 52 % in unserer Woiwodschaft, werden wir Frauen in Mittel- und Osteuropa laut dem vom Weltwirtschaftsforum veröffentlichten GLOBAL GENDER GAP REPORT im Jahr 2128 den gleichen wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Status und die gleichen Chancen haben. Wir wollen nicht mehr als 100 Jahre warten! Wir wollen handeln, um unsere wirtschaftlichen Bedingungen anzugleichen, Bildungserfolge zu ermöglichen, den Zugang zu Forschung und Gesundheitsversorgung zu verbessern und die politische Beteiligung zu erhöhen.

Sylwia Kus:

Wir wollen uns auf Themen wie das Recht auf gleiches Entgelt für Frauen und Männer, die die gleichen Aufgaben erfüllen, Gleichbehandlung bei Beförderungsverfahren oder gleichen Zugang zu Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten, Verhinderung von Ausgrenzung nach der Elternzeit oder Kinderbetreuung konzentrieren. Eine der grundlegenden Pflichten des Staates gegenüber den Frauen sollte unter anderem darin bestehen, die uneingeschränkte Verfügbarkeit und Finanzierung von Untersuchungen, insbesondere während der Schwangerschaft, sicherzustellen. Wir wissen auch, dass viele Frauen Familie und Beruf vereinbaren wollen. Deshalb werden wir Initiativen unterstützen und unternehmen, die darauf abzielen, Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu stärken – sowohl diejenigen, die gerade erst in den Arbeitsmarkt eintreten, als auch diejenigen, die z. B. nach einem Mutterschaftsurlaub in den Beruf zurückkehren. Solche Initiativen können von einem größeren Angebot an Schulungen zur Vorbereitung auf bestimmte berufliche Tätigkeiten bis hin zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Kinderbetreuungseinrichtungen, insbesondere in kleinen, lokalen Gemeinschaften, wie Kinderkrippen, Kindergärten oder Kinderclubs, reichen.

Edyta Gola:

Die Organisationen der deutschen Minderheit, deren Mitglieder das Wählerwahlkomitee der deutschen Minderheit bilden, werden größtenteils von Frauen gebildet. Sie sind die treibende Kraft hinter unseren Aktivitäten, sie professionalisieren unsere Maßnahmen, sorgen für deren Kontinuität und verleihen ihnen eine besondere, pro-soziale Dimension. Deshalb ermutigen wir unsere Aktivistinnen seit Jahren, sich aktiv am Wahlprozess zu beteiligen, und sind stolz darauf, dass viele von ihnen diese Anstrengung unternehmen. Wir haben auch ein offenes Ohr für die Stimme unserer Aktivistinnen, die nicht kandidieren wollen. Ihre hohe Kompetenz, ihre hohe Aktivität, ihre Sensibilität und ihr gutes Verständnis für menschliche Bedürfnisse sind für das Wählerwahlkomitee der deutschen Minderheit eine wertvolle beratende Stimme, aus der wir schöpfen. Wir sind auch stolz darauf, dass auf der Liste der Parlamentskandidaten des Wählerwahlkomitees der deutschen Minderheit die Hälfte Frauen sind, und das sind Kandidaten mit Fachwissen und langjähriger Erfahrung.

Aneta Langer:

Wir respektieren jedoch auch die Entscheidung jener Frauen, die sich dafür entscheiden, ihre Talente und ihre Arbeit ihren Familien und lokalen Gemeinschaften zu widmen. Gleichzeitig sehen wir die Notwendigkeit, in Dinge zu investieren, die ihre Zeit abwechslungsreich gestalten und es ihnen ermöglichen, ihre Leidenschaften zu entwickeln oder ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Aus diesem Grund wollen wir Aktivitäten zur Organisation von Schulungen und Workshops in den lokalen Gemeinschaften initiieren. Die Themen sollten sich an den Bedürfnissen orientieren und könnten z. B. Schulungen für die Pflege älterer oder behinderter Menschen, Sprachkurse oder die Organisation von thematischen Workshops in Floristik, Kosmetik, Projektarbeit usw. umfassen.