Zamężna, matka dwójki dzieci. Mieszkanka Biskupskich Dróg w gminie Radłów. Od 2009 roku pracownik samorządowy, od 2018 Sekretarz Gminy Radłów. Od trzech kadencji Radna Powiatu Oleskiego – obecnie przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów. Działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich jako członek zarządu Lokalnej Grupy Działania Górna Prosna. Od dwóch kadencji członek zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim a od marca 2021 Sekretarz Towarzystwa. Od 2022 Wiceprzewodnicząca Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Wspiera łączenie przez kobiety pracy zawodowej z wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu. Tematy jakimi chciałaby się zajmować będąc posłanką: samorządność, poszanowanie wielokulturowości i zaprzestanie dyskryminacji, równe prawa kobiet na rynku pracy. 

Verheiratet, Mutter von zwei Kindern. Einwohnerin von Strassenkrug in der Gemeinde Radlau. Mitarbeiterin der Kommunalverwaltung seit 2009, Sekretärin der Gemeinde Radlau seit 2018. Ratsmitglied des Kreises Rosenberg für drei Amtsperioden – derzeit Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses. Aktiv in der ländlichen Entwicklung als Vorstandsmitglied der Lokalen Aktionsgruppe Górna Prosna. Mitglied des Vorstands der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien für zwei Amtszeiten und seit März 2021 Sekretärin der Gesellschaft. Seit 2022 stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen. Sie unterstützt die Frauen darin, den Beruf mit der Kindererziehung und der Haushaltsführung zu verbinden. Themen, mit denen sie sich als Abgeordnete befassen möchte: Selbstverwaltung, Achtung des Multikulturalismus und Beendigung der Diskriminierung, Gleichberechtigung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt.