Żonaty, ojciec dwóch córek. Ukończył pedagogikę oświatowo-artystyczną i studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą na Uniwersytecie Opolskim a także studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej.

Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Dębskiej Kuźni (1998-2001). W latach 2001-2004 pracował w Wydziale Oświaty, kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Opolu. W latach 2003-2004 był stypendystą niemieckiej Fundacji Roberta Boscha dla młodych kadr kierowniczych z Europy Środkowej i Wschodniej. Od października 2004 roku do lipca 2008 roku pełnił funkcję kierownika Domu Europejskiego przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu. Od sierpnia 2008 roku do września 2015 był dyrektorem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Od 2005 roku jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a w latach 2012 – 2018 był jej Współprzewodniczącym. Od maja 2015 pełni funkcję Przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Jest członkiem Rady Fundacji Rozwoju Śląska, a od marca 2016 roku jest również członkiem Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. W latach 2002-2010 i w latach 2014-2018 był Radnym Gminy Chrząstowice, a w kadencji 2006-2010 jej Przewodniczącym. Od 2018 Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego. Od 2022 Przewodniczący Związku Niemiecki Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Tematy jakimi chciałby się zajmować będąc posłem: praw mniejszości, edukacja, dziedzictwo kulturowe.

verheiratet, 2 Kinder. Beendete die bildend – künstlerische Pädagogik und ein Aufbaustudium im Bereich Bildungsverwaltung an der Oppelner Universität. Außerdem  ein Aufbaustudium an der Breslauer Technischen Hochschule an der Fachrichtung Verwaltung von EU Geldern.

Sein Berufsweg begann als Deutschlehrer in der Grundschule in Dembiohammer (1998-2001). In den Jahren 2001 bis 2004 arbeitete er im Landratsamt Oppeln in der Bildungs- und Sportabteilung. In den Jahren 2003 und 2004 war er Stipendiat der Robert Bosch Stiftung für junge Nachführungskräfte aus Mittel- und Osteuropa. Ab Oktober 2004 bis Juli 2008 Leiter des Europahauses bei der Stiftung für Entwicklung Schlesiens und Förderung lokaler Initiativen in Oppeln. Ab August 2008 bis September 2015 Geschäftsführer des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit mit Sitz in Gleiwitz und in Oppeln. Ab 2005 Mitglied der Gemeinsamen Kommission der Regierung und der Nationaler und Ethnischer Minderheiten, und in den Jahren 2012-2018 ihr Co-Vorsitzender. Mitglied der SKGD ist er seit 1990. Ab 2007 Mitglied des Vorstandes der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien. In den Jahren 2007-2015 war er Sekretär des Vorstandes der Gesellschaft. Am 23. Mai 2015 wurde er zum Vorsitzenden der SKGD gewählt. In den Jahren 20 – 2022 war er Vorstandsmitglied des Verbandes der Sozial-Kulturellen Gesellschaften in Polen, seit 28.05.2022 bekleidet er den Posten des Vorsitzenden des Verbandes. Herr Bartek ist Ratsmitglied der Stiftung für Entwicklung Schlesiens. Seit März 2016 ist er Vorstandsmitglied des Schlesischen Selbstverwaltungsclubs. Er war Ratsmitglied in seiner Heimatgemeinde Chronstau in den Jahren 2002 – 2010 und 2014-2018, in der Kadenz 2006-2010 war er sogar der Vorsitzender des Gemeinderates. Ab 2018 ist er Vorsitzender des Oppelner Sejmiks.

Themen, mit denen er sich als Abgeordneter beschäftigen möchte: Minderheitenrechte, Bildung, kulturelles Erbe.