Poseł Mniejszości Niemieckiej od pięciu kadencji, wieloletni samorządowiec, strażak, mąż, ojciec i szczęśliwy dziadek. Pierwszy w historii marszałek województwa z mniejszości niemieckiej. Ryszard Galla jest wieloletnim działaczem na rzecz rozwoju mniejszości niemieckiej  w Polsce między innymi jako wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, prezes Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Śląska. W 2015 roku Prezydent Niemiec przyznał mu Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec za zasługi dla polsko-niemieckiego pojednania oraz działania na rzecz rozwoju mniejszości niemieckiej w Polsce.

Działa aktywnie w samorządzie lokalnym od początku jego funkcjonowania. W 1990 roku, po pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych, został przewodniczącym rady gminy oraz szefem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Komprachcicach, który stworzył od podstaw. W drugiej kadencji samorządu był członkiem zarządu gminy Komprachcice oraz delegatem do wojewódzkiego sejmiku samorządowego i jednocześnie członkiem jego prezydium. W latach 1998-2005 był radnym z ramienia mniejszości niemieckiej do samorządu województwa, a od 1999 do 2005 roku (z przerwą w 2002 roku, kiedy przez kilka miesięcy pełnił funkcję marszałka województwa opolskiego) był wicemarszałkiem województwa opolskiego. Od 2005 roku nieprzerwanie zasiada
w Sejmie.

W nowej kadencji parlamentu Ryszard Galla jako naczelny cel będzie sobie stawiał dobro regionu województwa opolskiego oraz wzmacnianie roli samorządu i decentralizację. Będzie się też skupiał na podejmowaniu działań na rzecz umacniania roli i pozycji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Wśród tematów, którym będzie poświęcał swoją uwagę, nie zabraknie infrastruktury drogowej i kolejowej oraz służby zdrowia. Chce również być aktywny w zakresie działań inwestycyjnych na rzece Odrze oraz umocnienia lokalnych społeczności i wspierania aktywności mieszkańców na szczeblu lokalnym. W kwestii polityki zagranicznej, Ryszard Galla będzie popierał pogłębienie współpracy polsko-niemieckiej w wymiarze społecznym i gospodarczym.

W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze oraz wykonywać różne prace w ogrodzie. Interesuje się też piłką nożną i pływaniem.

Fünf Wahlperioden lang Abgeordneter der deutschen Minderheit, langjähriges Mitglied der Kommunalverwaltung, Feuerwehrmann, Ehemann, Vater und glücklicher Großvater. Er war der erste Marschall der Woiwodschaft, der der deutschen Minderheit angehörte. Ryszard Galla setzt sich seit langem für die Entwicklung der deutschen Minderheit in Polen ein, u. a. als stellvertretender Vorsitzender der Sozial- Kulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien, als Vorsitzender des Hauses für Polnisch-Deutsche Zusammenarbeit und als Vorsitzender des Rates der Stiftung für die Entwicklung Schlesiens. Im Jahr 2015 verlieh ihm der deutsche Bundespräsident das Bundesverdienstkreuz für seine Verdienste um die deutsch-polnische Aussöhnung und seine Aktivitäten für die Entwicklung der deutschen Minderheit in Polen.

Er war von Anfang an in der Kommunalverwaltung tätig. Im Jahr 1990, nach den ersten demokratischen Kommunalwahlen, wurde er Vorsitzender des Gemeinderats und Leiter des von ihm neu geschaffenen Werks für kommunale Verwaltung in Comprachtschütz. In der zweiten Legislaturperiode des Gemeinderats war er Mitglied des Gemeindevorstands von Comprachtschütz und Delegierter in der WOiwodschaftsversammlung und gleichzeitig Mitglied des Präsidiums. Von 1998 bis 2005 war er Sejmik-Abgeordneter der deutschen Minderheit und von 1999 bis 2005 (mit einer Unterbrechung im Jahr 2002, als er für einige Monate Marschall der Woiwodschaft Oppeln war) war er Vize-Marschall der Woiwodschaft Oppeln. Seit 2005 sitzt er ununterbrochen im Sejm.

In der neuen Legislaturperiode wird das Hauptziel von Ryszard Galla das Wohlergehen der Woiwodschaft Oppeln sowie die Stärkung der Rolle der lokalen Behörden und der Dezentralisierung sein. Außerdem wird er sich für die Stärkung der Rolle und der Stellung der nationalen und ethnischen Minderheiten in Polen einsetzen. Zu den Themen, denen er seine Aufmerksamkeit widmen wird, gehören die Straßen- und Eisenbahninfrastruktur sowie das Gesundheitswesen. Darüber hinaus will er sich für Investitionsmaßnahmen an der Oder, die Stärkung der lokalen Gemeinschaften und die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements auf lokaler Ebene einsetzen. Außenpolitisch wird sich Ryszard Galla für eine Vertiefung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit im sozialen und wirtschaftlichen Bereich einsetzen.

In seiner Freizeit fährt er gerne Fahrrad und erledigt verschiedene Arbeiten im Garten. Außerdem interessiert er sich für Fußball und Schwimmen.