Henryk Lakwa, żonaty, dumny ojciec córki, mieszkaniec Prószkowa. Od 1990 związany z samorządem, na początku jako radny Gminy Prószków. Jako jedyny w województwie opolskim pełni funkcję starosty opolskiego od momentu powstania powiatów, czyli od prawie 25 lat. W 1998 odebrał w Warszawie akt erekcyjny dla powiatu opolskiego. Otrzymał wyróżnienie Starosta 20-lecia. Członek związku powiatów polskich od 1999 r.  Ojciec kontaktów na szczeblu samorządów pomiędzy Ukrainą a Polską.

Będąc senatorem zamierza działać na rzecz poprawy dostępności do diagnostyki onkologicznej w województwie opolskim poprzez zwiększenie dostępności badań profilaktycznych oraz skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań. Miał okazję poznać realia i potrzeby mieszkańców regionu w tym obszarze również jako pacjent. Po tych doświadczeniach, rozmowach z pacjentami i ich bliskimi chce doprowadzić do stworzenia ośrodka, dzięki któremu mieszkańcy nie musieliby szukać pomocy poza województwem. Kolejnym priorytetowym obszarem jest infrastruktura drogowa. Czyli umożliwienie inwestycji w infrastrukturę drogową, wprowadzenie zmian w strukturze dochodów szczebla samorządu, aby zapewnić odpowiedni poziom finansowania utrzymania oraz stanu technicznego dróg powiatowych.

Henryk Lakwa, verheiratet, stolzer Vater einer Tochter, wohnhaft in Proskau. Er ist seit 1990 in der Kommunalverwaltung tätig, zunächst als Ratsmitglied der Gemeinde Proskau. Er ist die einzige Person in der Woiwodschaft Oppeln, die das Amt des Landrats von Oppeln seit der Gründung der Landkreise, d.h. seit fast 25 Jahren, innehat. Im Jahr 1998 erhielt er in Warschau die Gründungsurkunde des Oppelner Kreises. Er erhielt die Auszeichnung Landrat des 20-jährigen Jubiläums. Seit 1999 ist er Mitglied des Verbandes der polnischen Landkreise. Vater der Kontakte auf kommunaler Ebene zwischen der Ukraine und Polen.

Als Senator will er sich für einen besseren Zugang zur onkologischen Diagnostik in der Woiwodschaft Opole einsetzen, indem er den Zugang zu Vorsorgeuntersuchungen verbessert und die Wartezeiten auf Untersuchungsergebnisse verkürzt. Er hatte die Gelegenheit, die Realitäten und Bedürfnisse der Bewohner der Region in diesem Bereich auch als Patient kennen zu lernen. Nach diesen Erfahrungen und Gesprächen mit Patienten und ihren Angehörigen will er die Schaffung eines Zentrums anregen, damit die Einwohner nicht außerhalb der Woiwodschaft nach Hilfe suchen müssen. Ein weiterer vorrangiger Bereich ist die Straßeninfrastruktur. Das heißt, die Ermöglichung von Investitionen in die Straßeninfrastruktur, die Änderung der Einnahmestruktur der lokalen Regierungsebene, um ein angemessenes Finanzierungsniveau für die Instandhaltung und den technischen Zustand der Kreisstraßen zu gewährleisten.