• Urodził się we Wrocławiu 22 lipca 1956 roku.
  • Z wykształcenia jest inżynierem mechanikiem. Ukończył studia wWyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ochroną zdrowia.
  • Pracę zawodową rozpoczął w Zakładach Mechanicznych OFAMAw Opolu. Następnie pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej(obecnie Uniwersytet Opolski).
  • Działa aktywnie w samorządzie lokalnym od początku jego funkcjonowania. W 1981 roku związał swoje życie zawodowe z gminą Komprachcice, wprowadzając w życie zasady gospodarki komunalnej. W 1990 roku, po pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych, został przewodniczącym rady gminy oraz szefem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Komprachcicach, który stworzył od podstaw. W drugiej kadencji samorządu był członkiem zarządu gminy Komprachcice oraz delegatem do wojewódzkiego sejmiku samorządowegoi jednocześnie członkiemjego prezydium. Najważniejsze osiągnięcia działalności Ryszarda Galli na polu samorządowym z tego czasu to budowa sieci wodociągowej, hali sportowej i ośrodka zdrowia. Brał również aktywny udział w tworzeniu i rozwijaniu działalności Związku Celowego Gmin PROKADO (obejmującego gminy: Dąbrowa, Komprachcice, Krapkowice, Proszków), który miał na celu doprowadzenie wodociągu, a potem jego eksploatację na terenie wymienionych gmin.
  • W latach 1998-2005 był radnym z ramienia mniejszości niemieckiej do samorządu województwa.
  • Od 1 stycznia 1999 roku pełnił funkcję wicemarszałka województwa opolskiego, sprawując nadzór nad działaniami samorządu regionalnego w sferze ochrony zdrowia, kultury, sportu i edukacji. Na poziomie województwa prowadził działania mające dostosować strukturę ochrony zdrowia do nowych zasad, które wprowadzała reforma służby zdrowia, poprzez m.in. opracowanie Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia.
  • Od 19 kwietnia 2002 roku do końca pierwszej kadencji byłe marszałkiem województwa opolskiego. W drugiej kadencji, do października 2005 roku, ponownie sprawował funkcję wicemarszałka, odpowiadając za politykę regionalną, edukację, współpracę z zagranicą i promocję regionu. W tym czasie swoją pracę koncentrował głównie w obszarze wykorzystania środków z funduszy pomocowych przez samorządy lokalne, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadząc działania na rzecz stworzenia lub wzmocnienia tych narzędzi, które pozwolą na korzystanie z tych środków, a tym samym wzmocnią gospodarkę województwa opolskiego.
  • Od października 2005 roku jest posłem na Sejm RP z ramienia mniejszości niemieckiej. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, należy również do Komisji Finansów Publicznych. Jest ponadto wiceprzewodniczącym Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej. W obecnej VII kadencji Sejmu działał także w kilku zespołach parlamentarnych, w szczególności ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Energetyki, ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jak również w Parlamentarnej Grupie Rowerowej. Wraz z grupą innych posłów zainicjował powstanie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry. Ponownie sprawuje też stanowisko wiceprzewodniczącego Poselskiego Zespołu Strażaków.
  • Jest członkiem mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie i wiceprzewodniczącym zarządu wojewódzkiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.
  • Od maja 2006 roku pełni również funkcję prezesa Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach.
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Credo życiowe posła Ryszarda Galli brzmi: Żyć i pracować dla drugiego człowieka”.