Osiągnięcia posła MN na Sejm RP Ryszarda Galli w minionej kadencji

KOMISJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ.
POSEŁ RYSZARD GALLA JEST CZŁONKIEM TEJ KOMISJI, 09 LISTOPADA 2005 – NADAL

Poprzez członkostwo w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej dbamy o mocne samorządy na wszystkich szczeblach administracji.

Najważniejszym tematem, którym Ryszard Galla zajmował się w ramach prac tej komisji, była sprawa powiększonego Opola. Powiększenie miasta Opola zostało dokonane z inicjatywy prezydenta miasta Opola w skutek zmiany granic gminy Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Prószków i Komprachcice. Gminy te zostały pozbawione części swoich terenów mimo sprzeciwu mieszkańców tych gmin wyrażonego w konsultacjach społecznych, których wyniki w sposób jednoznaczny wskazywały na to, że nie wyrażają oni zgody na zmianę granic. Rezultatem zmian było znaczne zubożenie gmin, które utraciły swoje terytoria, a w przypadku gminy Dobrzeń Wielki bardzo duża utrata dochodów własnych grozi w następnych latach niewypłacalnością, której nie sposób będzie zapobiec, ponieważ zaistnieje ona niezależnie od działań podejmowanych przez wójta i radę gminy.

Przy dokonywaniu zmian granic nie uwzględniono w ogóle kwestii przekazywania majątku i rozliczeń finansowych pomiędzy miastem Opole, a gminami, które utraciły część swojego terytorium.
W rezultacie sprawy te wciąż nie są zamknięte, a część majątku i wiążących się nim zadań, które po zmianie granic administracyjnych miały się znaleźć w rękach miasta Opola, wciąż pozostają w zarządzie gmin objętych poszerzeniem granic miasta, czego przykładem jest gmina Dobrzeń Wielki. Będąc świadomym tych wszystkich spraw, poseł Ryszard Galla od samego początku wskazywał na niezgodność z prawem całej procedury, sygnalizując to jednoznacznie w licznych wystąpieniach do organów i instytucji państwowych. Za sprawą starań posła i mniejszości niemieckiej uzyskano  opinie prawne wskazujące na naruszenie prawa, w tym praw mniejszości narodowych i etnicznych. Skutkowało to wystąpieniami i apelami reprezentantów mniejszości niemieckiej do organów państwowych właściwych w sprawie zmiany granic gminy. Mniejszość niemiecka podjęła też głęboką współpracę z mieszkańcami gmin objętych zmianami, przez co sprawa została medialnie bardzo nagłośniona. Poseł Galla z poziomu polskiego parlamentu aktywnie uczestniczył w posiedzeniach Komisji Samorządu poświęconych tematowi powiększenia Opola.

Po wejściu zmian granic w życie (1 stycznia 2017 roku)  Ryszard Galla nadal interweniował i apelował do władz państwowych o przywrócenie granic miasta Opola w zakresie sprzed 1 stycznia 2017 roku. Między innymi na skutek jego starań w październiku 2017 roku w Opolu gościła Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego. W czasie posiedzenia komisji, w którym wzięli udział wójtowie i burmistrzowie gmin najbardziej poszkodowanych na skutek powiększenia Opola, rozmawiano m. in. o nieodwracalnych skutkach tej decyzji oraz o braku istnienia przepisów prawnych, które określałyby kwestię przekazywania majątku przy zmianie granic administracyjnych. W trakcie posiedzenia poseł Galla wskazał na potrzebę zmian w ustawie o samorządzie gminnym, tak aby w przyszłości inne samorządy były zabezpieczone przed negatywnymi konsekwencjami zmiany granic na wniosek rady gminy. Poseł bazował na bardzo konkretnym projekcie zmian w ustawie o samorządzie gminnym opracowanym wspólnie z prawnikami, który przewidywał m. in. obligatoryjne referendum lub też konsultacje społeczne w przypadku wniosku o poszerzenie granic, tak aby to mieszkańcy decydowali o przyłączeniu. Celem tych działań było zapobieganie w przyszłości podobnym sytuacjom. Finałem posiedzenia komisji było przyjęcie przez nią zgłoszonych uwag oraz dwóch wniosków: podjęcie działań mających na celu przygotowanie projektu ustawy regulującej kompleksowo wszystkie kwestie, które pojawiają się przy okazji łączenia i dzielenia gmin oraz rozpoczęcie prac nad nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym również w oparciu o przygotowaną przez posła mniejszości niemieckiej propozycję zmian.

Poseł Ryszard Galla podjął w tej kadencji bardzo konkretne działania legislacyjne będące konsekwencją zmiany granic Opola. Polegały one na napisaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, który dotyczy przywrócenia społecznościom lokalnym prawa głosu w przypadku zmiany granic gminy na wniosek rady gminy oraz umożliwienia mieszkańcom prawa do zainicjowania referendum, które będzie zastępować opinię rady gminy.

 

Przygotowany projekt został opracowany w oparciu o następujące założenia:

 1. Wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy na wniosek rady gminy będzie wymagać pozytywnych opinii rad gmin objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami;
 2. w przypadku przeprowadzenia referendum lokalnego konsultacji z mieszkańcami nie będzie się przeprowadzać;
 3. ważne referendum będzie „zastępować” opinię rady gminy;
 4. w przypadku, gdy w referendum za zaproponowanymi zmianami oddane zostanie więcej niż połowa ważnych głosów, wynik referendum uważany będzie za pozytywną opinię rady gminy;
 5. w przypadku, gdy w referendum za zaproponowanymi zmianami nie zostanie oddana więcej niż połowa ważnych głosów, wynik referendum uważany będzie za negatywną opinię rady gminy.

Z inicjatywy posła Galli odbyło się także wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na terenie województwa opolskiego. W czasie posiedzenia Komisji, w którym wzięli udział wójtowie i burmistrzowie gmin najbardziej poszkodowanych na skutek powiększenia Opola, rozmawiano min. o nieodwracalnych skutkach tej decyzji oraz o braku istnienia przepisów prawnych, które określałyby kwestię przekazywania majątku przy zmianie granic administracyjnych.

W ramach prac Komisji poseł Galla wsparł aktywnie zmianę ustawy o samorządzie gminnym, która przewiduje, że w przypadku zmiany granic gmin, plany zagospodarowania przestrzennego znajdujące się na terenie gminy, która traci część swojego terytorium, będą obowiązywały do dnia wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego. Zmiana została uchwalona przez polski parlament. To bardzo ważny krok na drodze uregulowania kwestii majątkowych i prawnych po zmianie granic gminy przeprowadzanych na wniosek.

KOMISJA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH – WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI (15 LISTOPADA 2007 – DO DZIŚ)

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych to dla nas najważniejsza komisja w Sejmie. W jej ramach są bowiem rozpatrywane wszystkie sprawy, które odnoszą się do mniejszości narodowych i etnicznych, czyli także do nas, Niemców mieszkających w Polsce.

Dzięki staraniom posła Ryszarda Galli wstrzymano procedowanie projektu nowelizacji ustawy
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.  W jego ramach którego poprzez doprecyzowanie pojęcia „inny ustrój totalitarny” chciano dokonać jego rozszerzenia o kategorie związane z różnymi militaryzmami i nacjonalizmami. Wprowadzenie takich przepisów mogło doprowadzić do masowego niszczenia pomników i tablic upamiętniających, dotyczących szczególnie środowisk mniejszości narodowych i etnicznych, dla których te miejsca stanowią istotny element ich kultury, historii i tożsamości. Za sprawą naszych skutecznych działań uniknęliśmy wojny o pomniki!

Staraniem mniejszości niemieckiej ukazał się kolejny tom serii „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce” pt. „Niemcy”. Jest to materiał edukacyjny skierowany do różnych grup społecznych, środowisk i instytucji. Publikacja ta daje szerokie spojrzenie na działalność mniejszości niemieckiej w Polsce, w tym jej historię i kulturę.

Staraniem posła Galli Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych zawitała do województwa opolskiego. Przybyła do Opola 19 września 2017 r. i odbyła w naszym województwie dwudniowe posiedzenie. Dyskutowano m. in. o takich sprawach, jak brak odpowiedniej infrastruktury dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół stowarzyszeniowych, trudności związane z tworzeniem podręcznika do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, problemy z tworzeniem szkół, w których językiem wykładowym byłby język niemiecki, problem braku germanistów wykładających inne przedmioty poza językiem niemieckim, problem ze zdawaniem języka niemieckiego jako języka ojczystego na maturze czy też postulat zwiększenia liczby godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w przedszkolu. Kwestie te były następnie przedmiotem oficjalnych wystąpień tejże komisji do właściwych ministerstw i organów zajmujących się problematyką mniejszości narodowych i etnicznych. W ten sposób rządzący przekonywali się nieustannie, że mniejszość niemiecka pilnuje tych spraw i żąda zdecydowanych i stanowczych działań umożliwiających jej pielęgnowanie języka, kultury i tradycji.

Poseł Galla wraz ze strukturami mniejszości niemieckiej skutecznie wsparł projekt Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Minority SafePack ukierunkowany na lepszą ochronę praw mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w Europie. Między innymi dzięki staraniom posła i mniejszości niemieckiej – zarówno w regionie jak i w Warszawie –  w Polsce udało się zebrać 26.884 podpisy pod inicjatywą. Za sprawą posła MN poparcie dla inicjatywy zadeklarowało wielu znanych polskich polityków.

Dzięki staraniom mniejszości niemieckiej w roku szkolnym 2018/2019 nadal była możliwa jednoczesna nauka języka niemieckiego jako obcego i jako ojczystego.

Staraniem posła Ryszarda Galli udało się wesprzeć szkoły prowadzone przez stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae. Wsparcie kwotowe poszczególnych placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie wynosiło: Raszowa – 593 tys. zł, Gosławice – 100 tys. zł oraz Malina – 177 tys. zł.

KOMISJA FINANSÓW PUBLICZNYCH (POSEŁ RYSZARD GALLA JEST CZŁONKIEM TEJ KOMISJI, 9 LISTOPADA 2005 – NADAL)

W ramach prac Sejmowej Komisji Finansów Publicznych poseł mniejszości podejmował działania mające na celu utrzymanie dotychczasowego poziomu finansowania mniejszości narodowych i etnicznych. W rezultacie poziom finansowania pozostał na stałym, stabilnym poziomie. co umożliwiło nam realizację naszych celów. Poseł Galla był też inicjatorami poprawek mających na celu zwiększenie budżetu na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

Między innymi na skutek starań posła Galli Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała pozytywnie przyznanie kwoty 85 mln zł na realizację inwestycji stopnia wodnego na Odrze w Malczycach. Jest to część środków niezbędnych do zakończenia inwestycji realizowanej już ponad 20 lat. Poseł Galla zabiegał także o wsparcie finansowe oraz infrastrukturalne związane z Odrą. Ważnym elementem było wsparcie dla instytucji utrzymujących oraz zarządzających wodami i urządzeniami wodnymi.

Od samego początku poseł Galla wspierał pomysł budowy obwodnicy Myśliny. To m. in. na skutek jego wieloletnich starań ruszyła ta ważna dla mieszkańców budowa, która ma być zakończona w tym roku.

W roku 2018 Ryszard Galla działał w sprawie lepszej ochrony zabytków. Wskutek jego starań budżet dolnośląskiego konserwatora zabytków zwiększył się siedmiokrotnie. Dzięki temu będzie można odrestaurować 10 zabytków rocznie.

Poseł MN był także mocno zaangażowany w działania na rzecz zwiększania środków na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Środki na ten system w każdym roku mijającej kadencji rosły, a nasz głos przyczyniał się do wzrostu świadomości społecznej co do wagi tego tematu.

PARLAMENTARNY ZESPÓŁ PRZYJACIÓŁ ODRY (POSEŁ RYSZARD GALLA JEST PRZEWODNICZĄCYM TEGO ZESPOŁU)

Z uwagi na strategiczne znaczenie Odry dla naszego regionu, jak i dla innych województw (śląskie, dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie) poseł Galla był jednym z inicjatorów powstania zespołu. Funkcjonuje on już drugą kadencję w Sejmie i jest jednym z bardziej aktywnych. Zespół w swoich działaniach zajmuje się bezpieczeństwem przeciwpowodziowym mieszkańców Polski zachodniej, ekonomicznym, transportowym oraz turystycznym wykorzystaniem Odry, która była, jest i będzie ważnym elementem rozwoju gospodarczego regionów nadodrzańskich.

W roku 2017 poseł angażował się w działania ukierunkowane na promowanie Odry jako bardzo istotnego elementu budowania siły gospodarczej, turystycznej i społecznej zachodniej Polski. Ich owocem było zainaugurowanie w lutym 2018  roku w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Samorządowego Roku Rzeki Odry 2018 oraz powołanie Komitetu Honorowego, do udziału w którym został zaproszony poseł mniejszości niemieckiej.

Ryszard Galla angażował się na rzecz odbudowy portu rzecznego w Kędzierzynie-Koźlu. Występował wielokrotnie z interpelacjami do ministra infrastruktury w sprawie jego reaktywacji. Konkretnie chodziło o zawieszenie prac przy budowie terminali przeładunkowych w porcie. Wynika ono z braku porozumienia w kwestii dzierżawy części gruntów pomiędzy Kędzierzyn-Koźle Terminale a PKP SA Poseł Galla pytał przede wszystkim o to, dlaczego PKP SA, należąca do Skarbu Państwa, nie wyraża zgody na dzierżawę 500 metrów torów, które są nieodzowne dla dalszego biegu inwestycji w porcie w Kędzierzynie-Koźlu. Ministerstwo tłumaczyło swoje postępowanie rekonesansem projektu biznesowego. Sprawa jest w toku i będziemy ją nieustannie podnosić, gdyż w pełni funkcjonalny port w Kędzierzynie-Koźlu byłby motorem rozwojowym naszego regionu.

Z inicjatywy Ryszarda Galli w tym roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry w sprawie stanu bezpieczeństwa powodziowego na Odrze oraz planów dalszych działań w kierunku poprawy infrastruktury przeciwpowodziowej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.

Poseł Galla w ostatnich czterech latach był bardzo zaangażowany w spawy odrzańskie oraz sprawy związane z szeroko pojętą polityką wodną. Świadczą o tym jego liczne interpelacje dotyczące tych spraw. Warto tu chociażby wspomnieć o interwencji w sprawie ogólnokrajowego Programu Rozwoju Retencji czy też utrzymania obiektów inżynieryjnych na Odrze wybudowanych przy udziale środków unijnych.

PARLAMENTARNY ZESPÓŁ STRAŻAKÓW (POSEŁ RYSZARD GALLA JEST WICEPRZEWODNICZĄCYM TEGO ZESPOŁU)

W ramach prac tego zespołu poseł MN zajmuje się wnioskami oraz propozycjami dotyczącymi spraw ochrony przeciwpożarowej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Kładzie również duży nacisk na współpracę z jednostkami PSP i OSP.

Poseł Galla w mijającej kadencji był bardzo zaangażowany w procedowanie dodatku do emerytur dla strażaków ochotników. Mając świadomość ogromnej roli, jaką jednostki OSP odgrywają w działalności ratowniczo-gaśniczej, poseł wyrażał swojej mocne poparcie dla tego pomysłu.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO POLSKO-NIEMIECKIEJ GRUPY PARLAMENTARNEJ (POSEŁ RYSZARD GALLA JEST WICEPRZEWODNICZĄCYM TEJ GRUPY)

Poseł Galla jako wiceprzewodniczący uczestniczył w polsko-niemieckim dialogu parlamentarnym. Odbył też spotkanie z ambasadorem RFN Rolfem Nikelem, którego jednym z tematów był kryzys migracyjny, z jakim zmaga się Unia Europejska. Spotkał się również z delegacją deputowanych do Bundestagu z Klubu Parlamentarnego CDU/CSU z Saksonii. Wspólnie uczestniczył w debacie eksperckiej poświęconej stosunkom polsko-niemieckim zorganizowanej przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Jako wiceprzewodniczący grupy poseł Galla odbył spotkanie z reprezentantem Ambasady RFN w Warszawie Marco Gutekunstem oraz prezydentem RFN Frankiem-Walterem Steinmeierem. Jednym z tematów spotkania z prezydentem Niemiec była sytuacja mniejszości niemieckiej w Polsce oraz stosunki polsko-niemieckie.

DZIAŁALNOŚĆ PARLAMENTARNA

Oprócz prac w komisjach i zespołach sejmowych poseł Galla był bardzo zaangażowany w działalność parlamentarną. Zaangażowanie to wyrażało się w złożeniu przez niego licznych interpelacji, zapytań oraz wygłoszeniu wielu wystąpień sejmowych.

W ramach interpelacji i zapytań poseł interweniował m. in. w takich sprawach jak:

 • plany powiększenia miasta Opola oraz ich wdrażania, co bardzo negatywnie odbiło się na podopolskich gminach, których tereny zostały przyłączone do Opola;
 • pobieranie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób utrzymujących świadczenia emerytalne z Niemiec;
 • likwidacja podatku dochodowego od emerytur i rent;
 • skrzyżowanie linii kolejowych z drogami kołowymi;
 • budowa dużej obwodnicy Strzelec Opolskich;
 • wymóg posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego przez sędziów i asesorów sądowych;
 • poszerzenie opolskiego odcinka autostrady A4 oraz przebudowy jezdni południowej autostrady A18 na odcinku Olszyna – Golnice;
 • budowa radaru meteorologicznego na Górze św. Anny;
 • budowa zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny;
 • zwiększenie finansowania NFZ w Opolu;
 • powstanie bezpośrednich połączeń kolejowych na trasie Berlin – Wrocław – Opole – Katowice oraz modernizacji międzynarodowej infrastruktury kolejowej;
 • ogólnokrajowy Program Rozwoju Retencji;
 • wstrzymanie płatności w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”;
 • masowa wycinka świerków na Biskupiej Kopie;
 • zróżnicowanie cen paliw na terenie województwa śląskiego i opolskiego;
 • dokończenie budowy stopnia wodnego w Malczycach;
 • reaktywacja portu w Kędzierzynie-Koźlu;
 • utrzymanie obiektów inżynieryjnych na Odrze wybudowanych przy udziale środków unijnych;
 • stan torów kolejowych na terenie działalności ZLK Opole w związku z informacją o wynikach kontroli „Bezpieczeństwo Przewozów Kolejowych” przeprowadzonej przez NIK;
 • zwolnienie rolników z obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC ciągnika rolniczego na czas wykonywania prac polowych;
 • nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim a innymi regionami Polski.

PODCZAS OBRAD SEJMU RP POSEŁ GALLA WIELOKROTNIE ZABIERAŁ GŁOS NA TRYBUNIE SEJMOWEJ W SPRAWACH WAŻNYCH DLA NASZEGO REGIONU. SZCZEGÓLNIE ANGAŻOWAŁ SIĘ W TAKIE KWESTIE JAK:

 • powiększenie Opola kosztem sąsiednich gmin;
 • projekty ustaw budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem budżetów wojewódzkich konserwatorów zabytków;
 • zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 • sytuacja lekarzy rezydentów. W wystąpieniu sejmowym Poseł zwrócił uwagę na konieczność wzrostu wynagrodzeń w całym środowisku pracujących w ochronie zdrowia. Poruszył także problem migracji zarobkowej absolwentów uczelni medycznych;
 • nowe prawo wodne;
 • zmiana ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
 • zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym uderzająca w obywateli polskich posiadających obok obywatelstwa polskiego obywatelstwo innego kraju, którzy pełnią urząd sędziego lub chcieliby go pełnić. W sprawie tej Poseł występował na mównicy sejmowej kilkukrotnie, stając w obronie osób posiadających podwójne obywatelstwo;
 • szkolnictwo zawodowe;
 • fundusze unijne;
 • infrastruktura portowa w Kędzierzynie-Koźlu;
 • zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych;
 • stan polskiej kolei oraz planowanych inwestycji;
 • obywatelski projekt ustawy „Emerytura bez podatku oraz o zmianie niektórych innych ustaw”.

Ważną sprawą tej kadencji było wprowadzenie przez polski parlament wymogu posiadania przez sędziów i asesorów sądowych wyłącznie obywatelstwa polskiego. Poseł Galla i inni liderzy mniejszości niemieckiej w Polsce skierowali wiele pism i apeli do najważniejszych organów państwowych, ponieważ byliśmy świadomi problemu i jego skali. Nie udało nam się co prawda zmienić tych niekorzystnych przepisów, ale dzięki naszym działaniom sprawa została bardzo nagłośniona, a polski parlament przy nowelizacjach ustaw sądowych złagodził nieco bardzo rygorystyczne przepisy, dając możliwość sędziom i asesorom sądowym już pełniącym swoje funkcje, zwrócenia się do Krajowej Rady Sądownictwa o zgodę na dalsze orzekanie pomimo posiadania podwójnego obywatelstwa.

INTERWENCJE

Biuro poselskie mieszczące się przy ulicy Konopnickiej 6 w Opolu jest ważnym elementem komunikacji z  mieszkańcami województwa opolskiego i nie tylko. W przeciwieństwie do wielu innych biur poselskich biuro posła Ryszarda Galli jest otwarte przez pięć dni w tygodniu. Umożliwia to regularny kontakt z mieszkańcami, którzy mogą w dogodnej dla siebie porze przyjść do biura i zgłosić interwencję bądź też poprosić o pomoc w różnych sprawach.

Biuro na przestrzeni lat kilkunastu lat podjęło kilkadziesiąt interwencji w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców województwa. Sprawy te dotyczyły m. in. budowy infrastruktury kolejowej, drogowej oraz wodnej, elektrowni wiatrowych i wodnych, wsparcia seniorów, prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenia jednostek edukacyjnych, wsparcia aktywności społecznej środowiska mniejszości niemieckiej oraz strażaków.

Kilka ważnych interwencji biura w kadencji 2015-2019:

 • pomoc osobie, która po śmierci męża otrzymywała z Niemiec rentę jako zadośćuczynienie dla ofiar wojennych. Bank pobierał od tego świadczenia 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na skutek interwencji biura zadośćuczynienie to zostało zwolnione od obowiązku odprowadzania od niego składki zdrowotnej;
 • przygotowanie poprawek do ustawy o Sądzie Najwyższym, które miały na celu przywrócenie sędziom i asesorom sądowym, posiadającym podwójne obywatelstwo, możliwości pełnienia tych funkcji. Poprawki dotyczyły też kandydatów na sędziów i asesorów sądowych;
 • wystąpienia do ministerstw z prośbą o interpretację przepisów na prośbę samorządów. Jest to bardzo dobry instrument, który pozwala rozwiać wiele wątpliwości prawnych w zakresie właściwego stosowania prawa przez urzędników;
 • uzyskanie na wniosek biura poselskiego opinii prawnej BAS, w której jednoznacznie wskazano, że polskie prawo nie zabrania jednoczesnego nauczania języka niemieckiego jako obcego i ojczystego;
 • interwencje na rzecz sprawiedliwego podziału środków w ramach NFZ na poszczególne województwa ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego. Sprawa dotyczy niesprawiedliwego algorytmu podziału środków na regionalne oddziały wojewódzkie NFZ, na czym bardzo cierpi Opolszczyzna. Dzięki tym interwencjom sprawa ta została mocno nagłośniona i jest szansa, że niesprawiedliwy algorytm w kolejnych latach zostanie skorygowany z korzyścią dla naszego województwa;
 • przedstawienie propozycji zmiany przepisów ruchu drogowego w kwestii możliwości wyprzedzania rowerzystów z najechaniem lub przekroczeniem linii podwójnej ciągłej oraz propozycji w sprawie możliwości ustawiania przez rolników znaku informującego o zabrudzeniu nawierzchni drogi. Pierwszy pomysł odbił się szerokim echem w mediach ogólnokrajowych, a o drugim było głośno w naszym województwie;
 • na skutek naszej pomocy kościołowi św. Jana Chrzciciela w Przechodzie udało się pozyskać 57 tysięcy złotych z funduszu kościelnego na malowanie kościoła i uzupełnienie posadzki. W trosce o dziedzictwo kulturowe naszego regionu poseł Galla zaangażował się także w pomoc na rzecz pozyskania środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz Mauzoleum Schaffgotschów w Kopicach. Na ten cel udało się pozyskać 300 tysięcy złotych ze środków ministerstwa. Dzięki temu na początku września ubiegłego roku rozpoczęły się prace remontowo – budowlane (gruntowy remont dachu i usunięcie we wnętrzu skutków wielokrotnego zalewania);
 • skuteczne wsparcie dla mieszkańców Rozmierki, którzy protestowali przeciwko przeniesieniu klas 4-8 z Rozmierki do Suchej – zmiany zostały zablokowane przez kuratora oświaty;
 • skuteczna pomoc przy pozyskaniu środków na remont organów w kościele w Komprachcicach;
 • podjęcie przez posła MN interwencji w ramach Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych na rzecz przywrócenia finansowania Programowi Niwki przez województwo śląskie. Po interwencji finansowanie programu na rok 2019 zostało przywrócone;
 • poseł Galla wraz z innymi przedstawicielami mniejszości niemieckiej skutecznie interweniował u Prezesa Telewizji Polskiej na rzecz dalszej emisji programu „Schlesien Journal” na antenie TVP3 Opole, który przez jakiś czas był zdjęty z ramówki. Po tych interwencjach posła oraz interwencji innych przedstawicieli mniejszości niemieckiej emisja programu została przywrócona;
 • skuteczne działania na rzecz podniesienia bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym na trasie Komprachcice – Ochodze, w wyniku których przejazd niestrzeżony, niewyposażony w sygnalizację świetlną, stał się przejazdem kolejowym o najwyższym standardzie bezpieczeństwa, wyposażonym w rogatki i sygnalizację świetlną;
 • podjęcie interwencji w sprawie podniesienia kategorii przejazdu kolejowo-drogowego zlokalizowanego w Opolu-Chmielowicach, który nie był wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (na przejeździe tym w marcu 2018 r. śmierć poniosły 4 osoby). Po interwencji posła Galli kwestia tego przejazdu była szeroko omawiana w lokalnych mediach, a ministerstwo infrastruktury w odpowiedzi poinformowało opinię publiczną, że kategoria tego przejazdu zostanie podniesiona. Dziś przejazd ten jest wyposażony w samoczynną sygnalizację przejazdową, co czyni go dużo bezpieczniejszym;
 • wsparcie na rzecz infrastruktury drogowej w Opolu-Żerkowicach – skuteczna pomoc dla samorządowców przy staraniu się o środki finansowe na remont drogi wojewódzkiej wraz z chodnikiem;
 • udzielenie skutecznego wsparcia gminie Komprachcice przy budowie ciągu pieszo-rowerowego w Ochodzach;
 • udzielenie pomocy gminie Komprachcice przy staraniu się o dotację z samorządu województwa opolskiego – dzięki wsparciu posła gmina pozyskała milion złotych;
 • podjęcie przez Ryszarda Gallę starań na rzecz renowacji kościółka w Ochodzach oraz uzyskania środków na rozbudowę szkoły w Ochodzach;
 • pomoc w pozyskaniu środków z niemieckiego ministerstwa kultury na renowację kościoła w Dobrej.