Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne

Procedura głosowania korespondencyjnego, tj. bez konieczności stawienia się w lokalu wyborczym:

 1. Na początku należy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego

Termin: do 15. dnia przed wyznaczonym terminem wyborów;

Organ, do którego należy skierować zgłoszenie: w kraju – właściwy według miejsca zamieszkania wójt (burmistrz/prezydent miasta); za granicą – konsul;

Forma zgłoszenia: ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, przy czym musi być dokonane osobiście.

 

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
 • adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo oświadczenie, że pakiet odbierze się osobiście,
 • w przypadku głosowania w kraju: dodatkowo należy dołączyć oświadczenie wyborcy, że jest wpisany do rejestru wyborców w danej gminie,
 • w przypadku glosowania za granicą: należy wskazać miejsce pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu (natomiast w przypadku obywatela polskiego czasowo przebywającego za granicą – oznaczenie miejsca wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce).
 1. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wymaganych informacji i danych, organ wezwie wyborcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia wyborcy wezwania. Zgłoszenie, którego braki nie zostaną uzupełnione w tym terminie, pozostawia się bez rozpoznania – wówczas głosowanie korespondencyjne nie będzie możliwe.
 2. Otrzymanie pakietu wyborczego:

Głosowanie w kraju: nie później niż 7 dni przed dniem wyborów wyborca otrzyma pakiet wyborczy (pocztą lub przez pracownika urzędu) lub będzie mógł odebrać go osobiście w urzędzie, jeśli taką wolę zadeklarował w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia (nie później niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia).

 

Głosowanie za granicą: konsul wysyła pakiet wyborczy do wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, niezwłocznie, jednak nie później niż na 10 dni przed dniem wyborów. Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w konsulacie, jeżeli zadeklarował taką wolę w zgłoszeniu.

 

 1. Pakiet wyborczy powinien zawierać:
 • odpowiednio zaadresowaną kopertę zwrotną;
 • kartę lub karty do głosowania;
 • kopertę na kartę lub karty do głosowania;
 • instrukcję głosowania korespondencyjnego;
 • nakładkę lub nakładki na kartę lub karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania;
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

 

 1. Wypełnienie karty do głosowania

 

 1. Odesłanie karty do glosowania:

Wypełnioną kartę do glosowania należy umieścić w kopercie na karty do głosowania, którą następnie się zakleja. Tą kopertę oraz podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy umieścić w kopercie zwrotnej, którą należy wysłać najpóźniej w przeddzień głosowania (liczy się data nadania na poczcie):

w przypadku glosowania w kraju – do właściwej obwodowej komisji wyborczej (adres powinien znajdować się na kopercie, a przesyłka zwolniona jest z opłat pocztowych);

w przypadku głosowania za granicą – do właściwego konsula, na własny koszt.

 1. Wyborca może ponadto przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (głosowanie w kraju) lub do właściwego konsula (głosowanie za granicą) lub w godzinach głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.