Program wyborczy

Program Wyborczy KWW Mniejszość Niemiecka © 2018

Opolskie – Wspólna Sprawa

Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka (KWW MN) jako nadrzędny cel stawia sobie dbałość o rozwój województwa opolskiego jako regionu otwartego, zamieszkanego przez ludzi z szerokimi kompetencjami.

KWW MN tworzą ludzie zakorzenieni w tradycji i wierze chrześcijańskiej, europejskiej kulturze rozumienia, stanowienia i respektowania prawa. Wartości chrześcijańskie są źródłem naszych działań. Jesteśmy otwarci na każdego, kto szanuje godność i wolność wszystkich ludzi i zgadza się z podstawowymi celami naszej działalności. Bazując na politycznych doświadczeniach i silnych podstawach regionalnej kultury, w tym zarówno niemieckiej, jak i polskiej, oraz hołdując zasadom poszanowania prawa i porządku demokratycznego, poczuwamy się do odpowiedzialności wobec społeczeństwa regionu za doskonalenie prawa i współpracę demokratyczną oraz budowę trwałych więzi w naszej małej ojczyźnie.

KWW MN poprzez swą aktywność opartą na chrześcijańskich wartościach demokracji pragnie doprowadzić do wzmocnienia takich podstawowych wartości jak wolność, solidaryzm społeczny i sprawiedliwość.

Śląska unikalność wynika ze wspólnoty, która od wieków budowana jest przez osoby o różnym pochodzeniu. Tworzymy „śląską wspólnotę”, czerpiąc swoje bogactwo właśnie z tej wielokultu­rowości i różnorodności. Jej kluczowym elementem są zamieszkujące ten region osoby narodowości niemieckiej. Przywiązanie do śląskich tradycji pracowitości i pragmatyzmu w połączeniu z charak­teryzującą współcześnie region kreatywnością mieszkańców stanowi o jego wyjątkowości. Śląsk Opolski jest zamieszkiwany przez ludzi o wyjątkowych kompetencjach kulturowych i językowych, dzięki czemu został on w ostatnich latach odkryty na nowo przez gałęzie gospodarki światowej poszukujące właśnie takich kompetencji.

Przez ostatnie lata uczestniczyliśmy aktywnie i odpowiedzialnie we współrządzeniu naszym regionem. Udało nam się z powodzeniem zrealizować wiele ważnych zadań dla całej opolskiej wspólnoty. Można o tym przeczytać na końcu tego dokumentu. Jednocześnie mamy świadomość, że stale jest wiele zadań do odrobienia i w pokorze będziemy się starali nad nimi pracować dla dobra wspólnego. Szanowna Wyborczyni, Szanowny Wyborco, zapraszamy do zapoznania się z zadaniami, jakie stawiamy sobie jako Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka i które pragniemy zrealizować w kadencji 2018–2022.

RODZINA - wspólna sprawa

Dobra praca za godne wynagrodzenie oraz swój własny dom, to jedyna słuszna polityka, prowadząca nasz region ku prosperity.

W nadchodzącej kadencji będziemy realizować politykę ukierunkowaną na dbałość o sprawy rodzin. Będziemy dążyć do tego, aby to właśnie one były największym beneficjentem rozwoju gospodarczego naszego regionu. Dlatego będziemy zabiegać o wspieranie inwestorów oferujących dobrze płatne miejsca pracy i godne warunki pracy. Jako samorządowcy reprezentujący mniejszość niemiecką wiemy doskonale, że nasz region posiada ogromny potencjał rozwojowy. W związku z tym prowadzenie mądrej polityki rozwojowej, bazującej na naszym wieloletnim doświadczeniu w samorządzie, może doprowadzić do dalszego rozwoju tego regionu jako regionu o unikatowych w skali kraju kompetencjach.

Uważamy, że służba zdrowia powinna być tematem ponadpartyjnym, bo tylko w ten sposób mamy szansę na utworzenie w Polsce systemu, który przynajmniej w połowie będzie dorównywał zachodnim standardom. Jesteśmy to winni naszym rodzinom!

Od lat uważamy, że samorządy powinny otrzymać więcej kompetencji w zakresie sposobu wydatkowania środków publicznych na służbę zdrowia. Dotychczasowe prowadzenie polityki centralnego zarządzania jest nieefektywne i nieskuteczne, ponieważ perspektywa ta nie uwzględnia specyfiki regionalnej. Polska służba zdrowia od lat jest niedofinansowana oraz brakuje jej lekarzy, pielęgniarek i innych profesjonalistów medycznych. Na te niedobory nakłada się niewystarczające gospodarowanie posiadanymi zasobami. Dlatego dalej będziemy apelować do rządzących o dialog w tej sprawie, na który my jesteśmy zawsze otwarci. Każda z rządzących opcji politycznych w Polsce koncentrowała się dotychczas w polityce zdrowotnej na „gaszeniu pożarów”. Uważamy, że planowane i potrzebne zmiany w tym obszarze powinny być podejmowane we współpracy ze środowiskami pacjentów i reprezentantami zawodów medycznych. Ma to szczególne znaczenie wobec bardzo ograniczonych zasobów kadrowych i dużych oczekiwań społecznych. Będziemy wspierać i inicjować działania w zakresie zdrowia publicznego nakierowane na profilaktykę i promocję zdrowia, kontynuując realizowane projekty regionalne finansowane ze środków europejskich oraz poszukując szans na wspólne działania naszych samorządów gminnych i powiatowych. Kontynuacja regionalnego programu przeciwdziałania nadwadze i otyłości oraz cukrzycy u dzieci i starszych – to szansa na zmniejszenie w przyszłości skali zachorowalności na wiele chorób układu sercowo-naczyniowego (między innymi choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, udarów mózgu), chorób metabolicznych i ich powikłań skutkujących poważnymi następstwami. Bardzo ważna jest także kontynuacja regionalnego programu poprawy opieki nad matką i dzieckiem, dzięki któremu wspieramy kobiety w ciąży oraz rodziny i dzieci w uzyskiwaniu dobrej jakościowo opieki, co staje się wyróżnikiem opiekuńczości naszego regionu i dbałości o młode pokolenie. W działaniach prozdrowotnych zadbamy także o poprawę dostępności i będziemy promować skuteczną i potrzebną rehabilitację medyczną, szczególnie dla osób po udarach mózgu (i uszkodzeniach układu nerwowego) oraz po zawale serca. W zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób nowotworowych będziemy zwiększać skuteczność rozpoznawania, a tym samym leczenia raka szyjki macicy poprzez realizację regionalnego programu wykrywania HPV DNA, który dzięki uproszczeniu procedury wykonywania badania pozwoli na zainteresowanie badaniem większej grupy kobiet aniżeli w dotychczas realizowanych programach krajowych. W ramach dostępnych nam narzędzi i środków będziemy dbać o nasze placówki oraz wyposażać je w nowy sprzęt.

Zgodnie z przyjętymi priorytetami regionalnymi w ochronie zdrowia będziemy wspierać tworzenie bazy dydaktycznej i klinicznej dla kształcenia kadr medycznych w naszym regionie. Realizując zadania własne gmin, będziemy poprawiać jakość opieki nad seniorami w miejscu ich zamieszkania, doprowadzając do skutecznego współdziałania opieki społecznej i zdrowotnej. Obserwując rosnącą liczbę pacjentów z demencją, widzimy potrzebę sprofilowania działalności kilku domów opieki w kierunku tych zaburzeń. Wspieranie opieki środowiskowej, którą we współpracy z gminami prowadzą Stacje Opieki Caritas – to także bardzo ważny kierunek naszego działania.

Będziemy wspierać wszelkie inicjatywy zwiększające zaangażowanie społeczności lokalnych w aktywność ruchową.

Opieka nad osobami starszymi i samotnymi staje się jednym z największych wyzwań dzisiejszych czasów. W związku z tym będziemy tworzyć narzędzia oraz programy, które zagwarantują jak najlepszą opiekę osobom starszym. Będziemy bazować na już dostępnych mechanizmach w ramach systemu opieki społecznej. Oprócz tego chcemy także ułatwić działalność wszystkim tym prywatnym placówkom oraz osobom przedsiębiorczym, które w naszym regionie chcą zakładać domy opieki dla seniorów. Realizując politykę wspierającą osoby starsze, będziemy czynili te osoby oraz ich rodziny aktywnymi uczestnikami procesów stanowienia prawa w tej dziedzinie. Chcemy wsłuchiwać się w ich głos, bo to oni wiedzą najlepiej, jakie są ich potrzeby. Proponujemy tworzenie przez powiaty domów dziennego pobytu na wzór Domu Dziennego Pobytu utworzonego przez powiat opolski w Prószkowie, które w swojej ofercie proponują konsultacje z lekarzami specjalistami oraz różne formy spędzania wolnego czasu, jak np. podnoszenie kompetencji manualnych i rozwijanie zainteresowań, rozmowy, aktywność fizyczna czy spotkania integracyjne. Model opracowany przez powiat opolski będzie przenoszony na następne zakątki naszego regionu. Będziemy kontynuować i wspierać działania Towarzystwa Dobroczynnego Niemców, planujemy również nowe działania w tym zakresie polegające na wsparciu osób zaangażowanych w tzw. pomoc sąsiedzką.

Będziemy wspierać inicjatywy, które prowadzą do powstania nowych domów spokojnej starości, będących inwestycjami prywatnych przedsiębiorców. Widzimy potrzebę utworzenia miejsc „opieki wytchnieniowej” dedykowanej pacjentom w ciężkim stanie, którzy mogliby czasowo przebywać w placówkach opieki całodobowej, dając szansę na chwilowy odpoczynek rodzinie, która sprawuje opiekę nad tymi pacjentami w domu.

Naszą politykę przyciągającą do województwa opolskiego solidnych inwestorów zagranicznych chcemy dalej łączyć ze wspieraniem programów rozwoju budownictwa jednorodzinnego, zabiegając przy tym o bieżącą aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz poszukując nowych terenów pod inwestycje mieszkaniowe. Co więcej, chcąc zapewnić jak najwyższą atrakcyjność tych terenów, mając równocześnie na uwadze komfort mieszkańców, będziemy dążyć do doprowadzenia internetu z szybką transmisją danych do jak największej liczby domostw.

EDUKACJA - wspólna sprawa

W dalszym ciągu będziemy dążyć do uporządkowania spraw związanych z funkcjonowaniem oświaty po wprowadzeniu nowego prawa. Wiąże się to z kontynuacją dotychczasowej polityki oświatowej, tzn. zapewnienia dzieciom od 2,5 roku życia miejsca w przedszkolu, rozwojem opieki nad dziećmi w tym wieku oraz utrzymaniem istniejącej sieci szkół z nauczaniem języka niemieckiego. Będziemy także dalej inwestować w sieć szkół i przedszkoli, place zabaw i infrastrukturę do ćwiczeń, boiska sportowe i sale gimnastyczne. Nasze dzieci zasługują bowiem na to, aby móc się uczyć, a także dbać o kondycję fizyczną w dobrze wyposażonych obiektach, w których pracuje wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczna. Dlatego też nadal będziemy apelowali do rządu, aby został utworzony rządowy program wsparcia budowy obiektów szkolnych.

Wzmocnienie działań w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli – dobry, zaangażowany i zmotywowany nauczyciel to gwarancja dobrego rozwoju naszych dzieci.

Obok rozwoju gospodarczego i troski o rodzinę naszym głównym celem jest pielęgnowanie i dalszy rozwój kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców regionu. Na pierwszym miejscu stawiamy tutaj język niemiecki jako język, którego znajomość stała się atutem i motorem rozwojowym regionu w ostatnich latach, a którego znajomości zaczyna brakować wśród kolejnych pokoleń mieszkańców. Kompetencją regionalną, którą chcemy pielęgnować i rozwijać, jest kompetencja kulturalna, tzn. zakotwiczenie w śląskiej, polskiej i niemieckiej kulturze i tradycji jednocześnie. Województwo opolskie, jako część historycznego Górnego Śląska, to od wieków region przenikających się kultur, a mieszkańcy świetnie odnajdują się w każdej z nich. Ten atut stanowi wyróżnik i jest kompetencją, która do tej pory nie była wystarczająco dostrzegana i doceniana. W tym zakresie konieczne jest podejmowanie konkretnych działań, które z jednej strony porządkowałyby tę wiedzę i kompetencje (kursy, szkolenia), a z drugiej strony promowały je poprzez włączenie w strategię rozwoju regionu, powiatu i poszczególnych gmin. Działania na tej płaszczyźnie będą kierowane do wszystkich mieszkańców regionu niezależnie od pochodzenia i narodowości. W nowej kadencji będziemy dążyć do rozszerzenia na poziomie samorządu oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej we wszystkich grupach wiekowych, współpracując przy tym z organizacjami pozarządowymi. Taka polityka będzie elementem uzupełniającym i wspierającym podstawowe założenie naszej działalności, jakim jest pielęgnowanie tożsamości wśród dzieci i młodzieży oraz lokalnego patriotyzmu. Będziemy także troszczyć się o szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych dla naszych dzieci.

Nasze województwo wyróżnia się w kraju, jeśli chodzi o zasoby dziedzictwa kulturowego. Wspieranie tego dziedzictwa tak materialnego (m.in. obiekty zabytkowej architektury sakralnej i świeckiej – liczne świątynie, zespoły klasztorne, zespoły pałacowo-parkowe, zamki, zabytki techniki i rzemiosła), jak i niematerialnego (tradycje kultury niemieckiej, śląskiej) będzie w dalszym ciągu istotnym czynnikiem rozwoju regionu. Poprzez atrakcyjną, wielokulturową ofertę będziemy dążyć do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców regionu w kulturze. Dalej będziemy zacieśniać współpracę mniejszości z wojewódzkimi instytucjami kultury i zwiększać dostępność ich obiektów do naszych potrzeb. Zamierzamy w najbliższej kadencji doprowadzić do uruchomienia w Opolu stałej ekspozycji poświęconej historii Niemców w naszym regionie.

Ważną kompetencją napędzającą rozwój gospodarczy regionu pozostaje znajomość języków, w tym szczególnie niemieckiego. Dlatego też dalej będziemy zabiegać o podnoszenie jakości nauczania tego języka. Nie zapominamy jednak również o innych kompetencjach językowych – szczególnie o tych, które wynikają ze znajomości języka angielskiego. Żaden inny region w Polsce nie ma tak szerokich możliwości nauczania obu języków jednocześnie, i to od najmłodszych lat. Dzisiaj należy zadbać o podnoszenie jakości tego nauczania, tak aby ten atut regionalny mógł w przyszłości być motorem napędowym regionu.

Język niemiecki jest trzonem naszej tożsamości. Jest on głównym elementem decydującym o naszej przyszłości i przyszłości naszych dzieci. Jako mniejszość niemiecka musimy stale inwestować w język niemiecki. Najważniejsza jest w tym względzie edukacja młodego pokolenia w przedszkolach i szkołach. Na tym polu będziemy podejmowali wszelkie działania, które umożliwią jak najefektyw­niejsze finansowanie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowych w ramach subwencji oświatowej. Będziemy również proponowali rozwiązania, które uczynią to nauczanie bardziej skutecznym i przede wszystkim bardziej praktycznym. Będziemy zabiegać o to, aby nasze dzieci, uczące się częstokroć od przedszkola dwóch języków (niemieckiego i angielskiego), uczyły się ich w sposób jak najbardziej atrakcyjny i efektywny. Będziemy dążyć do tego, by nasze dzieci miały możliwość nauki języka niemieckiego w całym ciągu edukacyjnym.

GOSPODARKA - wspólna sprawa

Szczególną troską chcemy objąć firmy rodzinne i firmy lokalne. Chcemy im wychodzić naprzeciw, wprowadzając zwolnienia z podatków lokalnych w początkowych etapach ich działalności. Zamierzamy także wprowadzać w życie inicjatywy upowszechniające wiedzę na temat zakładania działalności gospodarczej. Uważamy, że wiedza ta powinna stać się bardziej dostępna, bo jej brak jest częstą przyczyną zaniechania przez młodych ludzi marzeń o usamodzielnieniu się. Pomożemy im w realizacji marzeń!

Gospodarka zapewnia ludziom pracę, pozwalając planować przyszłość i dając szanse na rozwój.

Naszym najważniejszym celem w nadchodzącej kadencji będzie podjęcie kroków skutkujących odwróceniem bardzo negatywnego trendu, jakim jest depopulacja regionu. W tym celu chcemy bazować na naszym doświadczeniu przy pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych, otwierających u nas swoje zakłady i fabryki. Dobra praca za godną zapłatę jest bowiem tym elementem, który zachęci jak największe rzesze ludzi do pozostania na Śląsku. Dlatego też nasi samorządowcy planują w nowej kadencji podjąć bardzo konkretne działania zachęcające zagranicznych inwestorów do osiedlenia się w naszym regionie. W tym kontekście warto wskazać na partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych, które w przyszłej kadencji będzie realizowane na terenie gminy Ujazd, oraz na planowane przez gminę Krapkowice uzbrojenie infrastrukturalne terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – węzeł autostrady Opole Południe warte dziesiątki milionów złotych.

Obraz opolskiej wsi stanowi wyróżnik na tle całego kraju. Ogromny wpływ na ten wizerunek mają tradycje, wartości, ale i modele oraz wzorce przejmowane współcześnie z Zachodu. Nasze regionalne gospodarstwa produkują zdrową żywność najwyższej jakości. Istotne w tym zakresie jest stwarzanie warunków do tego, aby opolska wieś w dalszym ciągu mogła dynamicznie się rozwijać. Dlatego też jako mniejszość niemiecka będziemy dbać, aby wsparcie dotacyjne było ukierunkowane przede wszystkim na nowoczesne rolnictwo. Będziemy zabiegać o to, aby infrastruktura wsi była na bieżąco modernizowana. Szczególnie zależy nam na tym, aby opolscy rolnicy mieli takie same szanse rozwojowe jak rolnicy z innych krajów Unii Europejskiej, zaś ich rozwój nie był blokowany przez niespójne przepisy czy złe decyzje polityczne. Podejmujemy działania mające na celu promocję rodzimej wytwórczości (przykład kołacza śląskiego), lokalnego przetwórstwa płodów rolnych i przedsiębiorczości na wsi (np. poprzez budowanie sieci lokalnych przetwórni rolnych, wprowadzanie ułatwień w przetwórstwie i handlu lokalnymi produktami). Inną formą wspierania przez mniejszość niemiecką aktywności rolniczej są atrakcyjne oferty pożyczkowe oferowane za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Śląska.

Śląsk jest bogactwem samym w sobie. By móc wykorzystać w pełni to bogactwo, samorząd musi stawiać na turystykę. Rachunek ekonomiczny jest bowiem prosty – im więcej turystów, tym bogatsze stają się nasze samorządy. Z tej racji będziemy uatrakcyjniać nasze zabytki przyrody oraz promować piękne zakątki Śląska poprzez wszechstronne akcje promocyjne w internecie, w tym przede wszystkim w mediach społecznościowych, przyciągając do nas nowych turystów i inwestorów. Elementem przyciągającym turystów będą też kolejne kilometry ścieżek rowerowych w najatrakcyj­niejszych zakątkach Opolszczyzny. Dzięki ścieżkom rowerowym turyści dotrą w najpiękniejsze miejsca regionu i będą mieli możliwość ich dokładnego zwiedzenia.

INFRASTRUKTURA - wspólna sprawa

W poprzednich latach dzięki ciężkiej pracy naszych samorządowców udało się zbudować oraz wyremontować wiele kilometrów dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz obwodnic miast. W nowej kadencji z równą determinacją chcemy poprawiać infrastrukturę drogową. W tym zakresie wyróżnia nas kompleksowe podejście do modernizacji dróg: zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, zarówno kierowcom, jak i rowerzystom oraz pieszym, zadbanie o elementy małej infrastruktury, dostęp do kanalizacji, a także troska o środowisko. W tym celu będziemy modernizowali oświetlenie uliczne na LED-owe oraz zwiększali liczbę punktów świetlnych. Zadbamy o to, by poszczególne miejscowości zostały najpierw skanalizowane, a dopiero potem, na końcu procesu inwestycyjnego budowano chodniki wraz ze ścieżką rowerową. Budując obiekty małej infrastruktury, będziemy dbać o tereny zielone, drzewa, przystanki i kosze na śmieci znajdujące się przy naszych drogach.

Podobnie jak w mijającej kadencji, będziemy podejmowali starania na rzecz rozbudowy sieci wodociągowych i budowy kanalizacji oraz remontów dróg po budowie kanalizacji.

W nadchodzącej kadencji będziemy budowali kolejne obiekty rekreacyjne oraz rewitalizowali budynki ważne dla mieszkańców gmin. Będziemy również tworzyli nowe miejsca służące mieszkańcom naszych gmin, jak np. domy pomocy społecznej.

Jesteśmy zwolennikami budowy hal sportowych oraz boisk z jak najszerszymi możliwościami ich wykorzystywania na inne potrzeby. Stąd też chcemy budować te obiekty, umieszczając w ich okolicy ścieżki rowerowe, ławeczki, odpowiednie oświetlenie, siłownie na otwartym powietrzu oraz pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Przywrócenie pełnej żeglowności Odry jest naszym priorytetem. Oznacza to przede wszystkim tworzenie odpowiedniej infrastruktury dla firm polskich i zagranicznych, które chciałyby korzystać z dobrodziejstw Odry, oraz przeprowadzenie inwestycji przystosowujących Odrę do zwiększonego transportu rzecznego. Będziemy dalej inwestowali w porty i ich odpowiednie skomunikowanie z infrastrukturą drogową, co umożliwiłoby odciążenie transportu drogowego i szynowego. Równie istotne jest dla nas prowadzenie rozmów na poziomie województwa z przygranicznymi i partnerskimi regionami Niemiec, mających na celu „umiędzynarodowienie Odry”.

Za poprawą infrastruktury musi iść poprawa dostępności środków komunikacji publicznej, zwłaszcza dla osób mieszkających w małych miejscowościach. Samorządowcy z mniejszości niemieckiej cały czas poszukują optymalnych rozwiązań, które ułatwią zwłaszcza osobom starszym swobodną komunikację w naszym regionie, dotarcie za pośrednictwem komunikacji publicznej i kolei regionalnej do największych miejscowości naszego regionu. Bazując na dostępnych środkach finansowych, będziemy na bieżąco monitorować sytuację, stale lokalizując potrzeby oraz proponując takie programy, jak np. utworzony na terenie powiatu strzeleckiego Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z Nami” (powiat strzelecki zajmuje pod tym względem pierwsze miejsce w Polsce). Wiemy doskonale, że planowane w 2019 roku przejęcie przez samorządy lokalne organizacji transportu szkolnego i publicznego musi być dobrze przygotowane. Nasze doświadczenie oraz pomysłowość umożliwią zarządzanym przez nas gminom i powiatom wkomponowanie się w nowy system.

Ważną sprawą jest rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego, by kupując jeden bilet, mieszkańcy mogli korzystać z transportu różnych przewoźników.

Naszym celem jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej mieszkańcom naszych gmin poprzez identyfikację zagrożeń oraz inwestycje zabezpieczające nasze miejscowości przed powodzią.

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE - wspólna sprawa

Budżet obywatelski ułatwia identyfikację najistotniejszych potrzeb największej części mieszkańców i włączanie obywateli w proces sprawowania władzy w samorządach. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, jak bardzo ważne jest realizowanie w samorządach zadań, w które zaangażowała się cała społeczność lokalna. Będziemy kontynuować ideę budżetu obywatelskiego, bo dobro regionu i mieszkańców to nasza wspólna sprawa!

Będziemy kontynuowali nasze dotychczasowe działania polegające na uwzględnieniu w budżecie środków finansowych na dotacje dla działających na terenie gmin i powiatów stowarzyszeń chcących wspierać różne inicjatywy lokalne.

O tym, że dobrze gospodarzymy w regionie, świadczy fakt, że nasze województwo jest liderem w wydawaniu pieniędzy unijnych. Dalej będziemy pomnażać zasoby jednostek samorządu terytorialnego poprzez liczne programy unijne.

W nowej kadencji, podobnie jak wcześniej, będziemy się starali maksymalnie wesprzeć mieszkańców wsi i małych miejscowości, aktywizując ich na płaszczyźnie społecznej. W związku z tym niezwykle ważne jest dla nas wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych oraz wszelkiej aktywności społecznej, jak np. Ochotnicze Straże Pożarne. OSP są dla nas szczególnie istotne, ponieważ jednoczą one w sobie najlepsze cechy naszych mieszkańców, które są wykorzystywane z korzyścią dla całych społeczności. Z tej też przyczyny nieustannie w nie inwestujemy i rozwijamy je. Oprócz tego w nowej kadencji chcemy dalej kłaść duży nacisk na środki finansowe dla sołectw i dzielnic, zapewniając mieszkańcom możliwość realizacji potrzeb ich miejscowości i okolic. Istotne są dla nas świetlice wiejskie traktowane jako miejsca spotkań lokalnych społeczności, integrujące je oraz zachęcające do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Naszym celem jest rozwijanie współpracy z partnerskimi gminami, powiatami i regionami w konkretnych dziedzinach. Także w zakresie organizacji wymian, wyjazdów, szkoleń za granicą. Partnerstwa to także budowanie pozytywnych relacji z organizacjami pozarządowymi, które rozwijają nasze społeczeństwo. To również dobra współpraca z przedsiębiorstwami, dzięki której nasz region może się rozwijać.

EKOLOGIA - wspólna sprawa

Jednym z naszych największych priorytetów w nadchodzącej kadencji jest dbałość o środowisko naturalne. Wspólnie zatroszczymy się o czyste powietrze, czyste rzeki i jeziora. Będziemy dążyć do zwiększania finansowania na szeroko rozumiane odnawialne źródła energii. Będziemy zachęcać mieszkańców do przyłączenia się do sieci ciepłowniczej tam, gdzie jest to możliwe, do wymiany pieców na ekologiczne oraz do stosowania innych systemów ogrzewania, które są przyjazne dla środowiska; będziemy dążyć do zwiększenia dostępności gazu, jako lepszego, bardziej ekologicznego źródła ogrzewania.

Skuteczna polityka antysmogowa oznacza także modernizację energetyczną budynków, która uczyni system ogrzewania bardziej efektywnym i wydajnym. W tym celu chcemy przeprowadzać projekty inwestycyjne zwiększające efektywność energetyczną w budynkach gminnych, co dotyczy również termomodernizacji szkół. Będziemy się ubiegać o dofinansowanie zakupów bardziej ekologicznych samochodów i autobusów z funduszy unijnych. Zwiększając nakłady finansowe na walkę ze smogiem, chcemy przede wszystkim zapewnić kolejnym pokoleniom możliwość dorastania w zdrowym otoczeniu.

Z naszych doświadczeń wynika, że dobra infrastruktura dla rowerzystów jest bardzo dobrym argumentem na rzecz rezygnacji z samochodu, co odciąża nasze lokalne drogi i promuje zdrowy tryb życia nie tylko wśród dorosłych, ale przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Mając na uwadze ich dobro, będziemy realizować programy ukierunkowane na dalszy rozwój infrastruktury rowerowej w naszych gminach i powiatach.

Dbając o zdrowie rodziny, chcemy dbać o czyste środowisko naturalne, głównie poprzez wspieranie modernizacji ogrzewania w instytucjach i gospodarstwach domowych, co ma na celu eliminację emisji pyłów zawieszonych do powietrza. Popieramy także ideę energetyki prosumenckiej, wykorzystującej odnawialne źródła energii. Będziemy dążyć do zwiększania dofinansowania zarówno w postaci dotacji, jak i nisko oprocentowanych kredytów na szeroko rozumiane odnawialne źródła energii.

Bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu to podstawa. Dalej będziemy wspierać jednostki OSP, które służą społecznościom lokalnym, inwestując w sprzęt i wozy strażackie. Będziemy dążyć do zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej na terenach zagrożonych. Wzmocnimy współpracę z policją i zadbamy o monitorowanie przestrzeni publicznej.