Nasi reprezentanci

Udział w wyborach samorządowych 2014

Przemiany społeczno – ustrojowe, które rozpoczęły się po roku 1989 wpłynęły również na podjęcie aktywności politycznej przez mniejszości. Mniejszość niemiecka również aktywnie stara się wpływać na kreowanie polityki, szczególnie tej lokalnej.

DSC_0548W regionie, gdzie mniejszość niemiecka występuje najliczniej, tj. w województwie opolskim, na poziomie gmin, miast i powiatów radni, burmistrzowie i wójtowie z ramienia mniejszości wykazują dużą aktywność w życiu politycznym.

Mniejszość niemiecka, reprezentowana przez wybranych z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców reprezentantów ma względnie stabilną pozycję na opolskiej scenie politycznej i jest grupą współrządzącą zarówno na poziomie województwa opolskiego jak również stanowi stały człon kolejnych koalicji rządzących na poziomach powiatów czy gmin. Przedstawiciele mniejszości mają dzięki temu realny wpływ na kształt polityki regionalnej, w tym na konstruowane strategie rozwoju województwa, nie uwzględniając jedynie dobra swoich członków, ale również pozostałych mieszkańców regionu.

Warte przypomnienia jest również uczestnictwo mniejszości niemieckiej w obronie województwa opolskiego w 1998 r. Świadczy to o trosce mniejszości względem całego regionu i jego mieszkańców. Oficjalnie przyznaje się, że przy ostatecznych rozstrzygnięciach dotyczących reformy podziału administracyjnego Polski, w tym utrzymania województwa opolskiego, rząd wziął także pod uwagę opinię mniejszości niemieckiej, co wskazuje na jej realną siłę oddziaływania w działalności politycznej.

Przedstawiciele mniejszości uczestniczyli również w innych, ważnych dla całego regionu, akcjach i zorganizowanych działaniach. Przykładem jest ratowanie i odbudowa infrastruktury regionu po powodzi z 1997 r., kampanie na rzecz wejścia Polski do Unii Europejskiej.

W programach wyborczych formułowanych przez mniejszość znajdują się nie tylko kwestie ważne z punktu widzenia interesów i potrzeb tej grupy, lecz także te istotne dla całej społeczności regionu opolskiego. Dzięki temu program ma szansę trafić do szerszego kręgu elektoratu.

Również w wyborach samorządowych w 2014 nie zabrakło kandydatów wskazanych przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka (KWW MN). KWW MNDSC_0569 był największym w regionie obywatelskim komitetem niepartyjnym startujący w wyborach samorządowych – z jego list startowało łącznie ponad 790 kandydatów. Jego działalność oparta została na zaangażowaniu społecznym wolontariuszy i osób aktywnych w strukturach TSKN na Śląsku Opolskim, oraz innych organizacji mniejszości niemieckiej.

Proces wyłaniania kandydatów do wyborów samorządowych oparty został na systemie prawyborów odbywających się od najniższych struktur Mniejszości Niemieckiej (DFK), aż po zjazd roczny TSKN na Śląsku Opolskim. Dzięki temu procesowi, kandydaci popierani przez struktury mniejszości, również zostali wybrani za pomocą demokratycznych procedur.

W wyborach samorządowych z 2014 roku wystartowało:

– 46 kandydatów do Sejmiku w czterech z pięciu okręgów wyborczych,

– 266 kandydatów do siedmiu rad powiatów i Rady Miasta Opola (miasto na prawach powiatu),

– 450 kandydatów do 38 rad gmin,

– 28 kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydenta Opola (po raz pierwszy), z czego aż 6 jest jedynymi kandydatami w swojej gminie (Zębowice, Leśnica, Walce, Izbicko, Dobrzeń Wielkie, Prószków).

Ponadto z poparciem KWW Mniejszość Niemiecka wystartowało 6 kandydatów na wójtów i burmistrzów kandydujących z własnych komitetów.

Zgodnie z zasadami, w wyborach do sejmików i rad powiatów obowiązywały parytety płci, według których min. 35% kandydatów na każdej z list musi reprezentować jedną z płci.

KWW Mniejszość Niemiecka wypełniła ten warunek z nawiązką, gdyż aż 43% kandydatów do Sejmiku Województwa Opolskiego i aż 46% kandydatów do rad powiatów to kobiety. Również wśród kandydatów do rad gmin i miast aż 35% kandydatów stanowiły kobiety, co w tym przypadku nie było obowiązkowe. Również w 5 gminach na stanowisko wójta lub burmistrza startowały kobiety.

Sztab wyborczy opracował specjalny program wyborczy, który oparty został na 5 podstawowych akcentach:

  1. Wsparcie inwestycji i przedsiębiorczości, w szczególności osób młodych
  2. Nowoczesne, dwujęzyczne szkolnictwo przyszłością naszych dzieci
  3. Potencjał seniorów + zdrowe społeczeństwo
  4. Rozwój lokalny – większa samorządność
  5. Nasza kultura i dziedzictwo

Cały program wyborczy znajdą Państwo w linku poniżej.

W trakcie kampanii odbyło się pięć programowych konferencji prasowych prezentujących kolejne akcenty programu wyborczego, oraz liczne konferencje prasowe kandydatów w terenie. Na potrzebę kampanii wyprodukowano 6 spotów telewizyjnych oraz 25 spotów radiowych emitowanych w darmowym paśmie wyborczym mediów publicznych oraz w Internecie.

Do rąk wyborców trafiło 120.000 ulotek wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, oraz 110.000 ulotek „gminnych” kolportowanych przez kandydatów. Rozwieszono również 3.250 plakatów z kandydatami na wójtów, burmistrzów oraz do sejmiku oraz 2.500 plakatów zachęcających do udziału w wyborach. Ponadto wielu kandydatów za pośrednictwem Komitetu zamawiało swoje indywidualne materiały wyborcze. Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców regionu rozdano ponadto 10.000 opasek odblaskowych, a podtrzymując tradycje lokalne rozdano 10 października 1.000 rogalików z okazji Dnia Św. Marcina (Martinstag).

Aby w jak najlepszy sposób zaprezentować swój program wyborczy i kandydatów, KWW zorganizował 53 zebrania, na terenie całego województwa, aby jak najliczniej dotrzeć do wyborców. W celu lepszej komunikacji między komitetem a kandydatami zostali powołani również koordynatorzy gminni (39) i powiatowi (7).

Ostatecznie w wyborach z dnia 16 listopada 2014 i uzupełniających w dniu 30 listopada 2014 roku, KWW Mniejszość Niemiecka osiągnęła następujące wyniki:

– 7 radnych sejmiku województwa opolskiego,

– 45 radnych powiatowych,

– 259 radnych gminnych,

– 26 wójtów/ burmistrzów, w tym 7 startujących z własnych komitetów, ale popieranych przez KWW Mniejszość Niemiecką.