Ozimek2020

Strona internetowa Krzysztofa Koźlika, kandydata na burmistrza Ozimka

Ozimek 2020 Wybory
Krzysztof Koźlik Kandydat na burmistrza

Zapraszam do oddania głosu na mnie oraz do zapoznania się ze szczegółowym programem, który zamierzam realizować dla Państwa!

Nazywam się Krzysztof Koźlik, mam 48 lat. Urodziłem się w Ozimku, a przez całe życie mieszkam w Krasiejowie. Żonaty, szczęśliwy ojciec dwóch synów.

Ukończyłem studia z tytułem magistra ochrony środowiska na Uniwersytecie Opolskim. Swoje wykształcenie uzupełniłem o studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej jako urzędnik Urzędu Gminy i Miasta Ozimek oraz radny Powiatu Opolskiego w dwóch kadencjach, gdzie w latach 2006-2010 pełniłem funkcję przewodniczącego komisji gospodarczej, a od 2018 – przewodniczącego komisji rewizyjnej. Jestem także nieprzerwanie od 1998 roku przewodniczącym Rady Sołeckiej w Krasiejowie.

Angażuję się aktywnie w życie naszej lokalnej społeczności przez pracę w Stowarzyszeniu Miłośników Krasiejowa, którego jestem współzałożycielem oraz od 2000 roku prezesem. Od 2006 roku jestem członkiem zarządu Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów. Byłem także wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Dinopark oraz gminnym koordynatorem programu Odnowa Wsi. W latach 2006-2014 pełniłem funkcję członka zarządu klubu sportowego KS Krasiejów, gdzie aktualnie jestem członkiem komisji rewizyjnej. Jestem współzałożycielem Uczniowskiego Klubu Sportowego Athletic Ozimek.

Cieszę się szacunkiem i zaufaniem swojego otoczenia, czego wyrazem może być powierzenie mi w 2005r. funkcji Przewodniczącego NSZZ pracowników samorządowych Gminy Ozimek, którą to funkcję pełnię do dziś.

Kandyduję na stanowisko Burmistrza Ozimka, aby zapewnić gminie, z którą jestem związany całe życie, rozwój i stabilizację, na którą zasługuje!

Gmina Ozimek za mojej kadencji ma się stać przyjazna dla:
✔ Mieszkańców
✔ Przedsiębiorców
✔ Środowiska
✔ Seniorów
✔ Młodzieży i dzieci
✔ Organizacji pozarządowych

Uważam, że naszą Gminę stać na więcej!

Program Wyborczy kandydata na burmistrza Ozimka Krzysztofa Koźlika © 2020

Jako Burmistrz Ozimka chcę z dużą dozą determinacji poprawiać infrastrukturę w Gminie Ozimek. Poprzez kompleksowe podejście do modernizacji dróg: zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, zarówno kierowcom, jak i rowerzystom oraz pieszym, zadbanie o elementy małej infrastruktury, dostęp do kanalizacji, a także troskę o środowisko. W tym celu planuję modernizować oświetlenie uliczne na LED-owe oraz zwiększyć liczbę punktów świetlnych. Budując obiekty małej infrastruktury, będę dbać o tereny zielone, drzewa, przystanki i kosze na śmieci znajdujące się przy naszych drogach. Jestem zwolennikiem budowy nowej hali sportowej z jak najszerszymi możliwościami jej wykorzystywania na inne potrzeby. Za poprawą infrastruktury musi iść poprawa dostępności środków komunikacji publicznej. Chcę przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu w naszej gminie i poprawić skomunikowanie miejscowości naszej gminy z miastem Ozimek. Chcę przez rozszerzenie programu budżetu obywatelskiego na wszystkie miejscowości naszej gminy ułatwić identyfikację najistotniejszych potrzeb największej części mieszkańców i włączanie obywateli w proces sprawowania władzy w naszym samorządzie.

 • Rozwój infrastruktury i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
  • Budowa chodników, traktów pieszo-rowerowych oraz zapewnienie miejsc parkingowych na terenie gminy.
  • Budowa oraz renowacja dróg gminnych.
  • Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych.
  • Organizacja centrum przesiadkowego z wypożyczalnią rowerów, miejscami parkingowymi przy dworcach PKP (poprawa skomunikowania z JuraParkiem)
 • Zwalczenie wykluczenia komunikacyjnego na terenie gminy Ozimek
  • Wykorzystanie bazy autobusów szkolnych (floty PGKiM) do zapewnienia podstawowej komunikacji na terenie gminy.
  • Stworzenie portalu oraz aplikacji mobilnej, które pomogłoby w lepszym organizowaniu wspólnych dojazdów dla mieszkańców gminy.
 • Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego oraz terenów rekreacyjnych.
 • Zwiększenie wpływu mieszkańców na inwestycje gminne w swoich miejscowościach.
  • Rozszerzenie programu budżetu obywatelskiego na teren całej gminy.
 • Przyjazny urząd
  • Wprowadzenie wsparcia petenta/klienta, które sprawnie i w przystępny sposób wyjaśni jak i gdzie załatwić sprawy.
  • Stworzenie aplikacji mobilnej, która będzie informowała o wszystkich istotnych wydarzeniach w Gminie Ozimek.
 • Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Ozimku, której brakuje w naszej gminie.

Wybory Ozimek 2020 na burmistrz

Jako Burmistrz Ozimka chcę wyjść przedsiębiorcom naprzeciw, wprowadzając zwolnienia z podatków lokalnych w początkowych etapach ich działalności. Będę zachęcać inwestorów do otwierania u nas swoich zakładów i fabryk. Dobra praca za godną zapłatę jest bowiem tym elementem, który zachęci  jak największe rzesze ludzi do pozostania w Gminie Ozimek.

 • Wychodzenie naprzeciw inwestorom oraz przedsiębiorcom.
  • Skojarzenie potencjalnych inwestorów z właścicielami gruntów pod inwestycje.
   • Wytyczenie strefy na terenie gminy dedykowanej pod inwestycje.
  • Ulgi dla firm tworzących nowe miejsca pracy
   • Stworzenie efektu zachęty dla młodych przedsiębiorców na pierwszy rok działalności.
   • Zwolnienie z podatku od nieruchomości na pierwsze lata działalności.
  • Stworzenie powierzchni coworkingowej z pełnym wyposażeniem biurowym i szybkim Internetem dla przedstawicieli wolnych zawodów oraz branży IT.
 • Stworzenie Forum Przedsiębiorców przy Urzędzie Gminy.

Wybory Ozimek 2020 na burmistrz

Dzieci i młodzież, to cenny i przyszłościowy element naszego społeczeństwa. Zadbajmy wspólnie o ich rozwój fizyczny, emocjonalny i naukowy. Chcę, aby już w szkole podstawowej opanowały naukę pływania, nauczyły się aktywnie spędzać wolny czas w różnych kołach zainteresowań, klubach i organizacjach oraz doceniały wartość swego zdrowia i nabytych umiejętności (np. językowych), które pomogą im odnaleźć się we współczesnym świecie.

 • Wspieranie inicjatyw adresowanych dla młodzieży i dzieci.
  • Promowanie i organizacja nauki pływania.
  • Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu młodzieży przez wparcie działających na terenie gminy klubów sportowych i organizacji młodzieżowych.
  • Promowanie i wsparcie cyklicznych imprez sportowych.
 • Promowanie wysokiego poziomu nauki języków obcych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ozimek.
 • Utworzenie młodzieżowej rady miejskiej.

Wybory Ozimek 2020 na burmistrz

Opieka nad osobami starszymi i samotnymi staje się jednym z największych wyzwań dzisiejszych czasów. W związku z tym będę tworzyć narzędzia oraz programy, które zagwarantują jak najlepszą opiekę osobom starszym.

 • Stworzenie oferty zajęć dla seniorów.
 • Powołanie rady seniorów.
 • Utworzenie dziennego domu seniora.

Wybory Ozimek 2020 na burmistrz

Jednym z moich największych priorytetów jest dbałość o środowisko naturalne. Zatroszczę się o czyste powietrze. Będę dążyć do promowania szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii. Będę zachęcać mieszkańców do wymiany pieców na ekologiczne oraz do stosowania innych systemów ogrzewania, które są przyjazne dla środowiska; będę dążyć do zwiększenia dostępności gazu, jako lepszego, bardziej ekologicznego źródła ogrzewania. Chcę kompleksowo zakończyć temat budowy kanalizacji w Gminie Ozimek oraz zaproponować mieszkańcom dobre rozwiązanie tam, gdzie sieć kanalizacji nie dotarła.

 • Wsparcie programu „Czyste powietrze”
  • Zapewnienie kompleksowego doradztwa oraz pomocy przy wypełnieniu wniosku, i rozliczeniu projektu.
  • Dotacja do wymiany kotłów.
  • Wsparcie rozwoju gazyfikacji gminy.
  • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej.
 • Wymianę oświetlenia ulicznego na LED
  • Byśmy wszyscy byli widoczni, by było taniej i bezpieczniej.
 • Podniesienie jakości usług komunalnych
  • Obniżenie opłat za wywóz ścieków, tam gdzie nie ma kanalizacji i nie jest możliwa budowa innej infrastruktury.
  • Wprowadzenie dopłat do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
  • Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków.

Wybory Ozimek 2020 na burmistrz

Jako Burmistrz Ozimka będę się starał maksymalnie wesprzeć mieszkańców wsi i małych miejscowości, aktywizując ich na płaszczyźnie społecznej. W związku z tym niezwykle ważne jest dla nas wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych oraz wszelkiej aktywności społecznej. Chcę kłaść duży nacisk na środki finansowe dla sołectw i wszystkich organizacji działających na terenie gminy, zapewniając mieszkańcom możliwość realizacji potrzeb ich miejscowości i okolic.

 • Utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji ubiegających się o dotacje zewnętrzne
  • Zapewnienie często wymaganego wkładu własnego na realizację projektów.
 • Wsparcie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ozimek.

Wybory Ozimek 2020 na burmistrz

Obok rozwoju gospodarczego i troski o rodzinę,  moim głównym celem będzie pielęgnowanie i dalszy rozwój kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców naszej gminy. Na pierwszym miejscu stawiamy tutaj na naukę języków niemieckiego i angielskiego. Znajomość obu języków, a szczególnie niemieckiego jest atutem i motorem rozwojowym całego regionu opolskiego w ostatnich latach. Tej znajomości języka zaczyna brakować wśród kolejnych pokoleń mieszkańców. Kompetencją regionalną, którą także chcę pielęgnować i rozwijać, jest kompetencja kulturalna, tzn. zakotwiczenie w śląskiej, polskiej i niemieckiej kulturze i tradycji jednocześnie.

 • Wspieranie wielokulturowości.
 • Wsparcie lokalnych twórców i grup kulturalnych.
 • Dbałość o dziedzictwo kulturowe.
 • Powoływanie animatorów kultury, ożywiających miejsca spotkań na wsiach

Strona internetowa sfinansowana ze środków KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA