KLUB RADNYCH MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ
SEJMIK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Pani

Brygida Kolenda – Łabuś

Przewodnicząca Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji

Sejmiku Województwa Opolskiego

Stanowisko Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej Sejmiku Województwa Opolskiego po wnikliwej analizie jest przeciwny przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały w sprawie przyjęcia „Samorządowej Karty Praw Rodziny”.

Powodem takiego stanowiska jest fakt, iż Samorząd Województwa Opolskiego realizując swe zadania, od lat wspiera i propaguje politykę prorodzinną poprzez wdrożenie wielu programów na rzecz rodziny. Takie programy jak m.in. „Opolskie dla rodziny”, „Opolska Mama ma Moc” od wielu lat są realizowane przez Województwo Opolskie i cieszą się dużym zainteresowanie wśród mieszkańców województwa. Te innowacyjne projekty wspierające opolskie rodziny, niejednokrotnie były docenianie przez inne instytucje w regionie i w całym kraju. Fundusze europejskie przekazywane przez samorząd województwa na innowacyjne działania i wsparcie naszych rodzin stanowią kolejne potwierdzenie dowartościowania kwestii rodzin przez samorząd. Finansowe i rzeczowe wspieranie rodzin, udzielane Seniorom, najmłodszym mieszkańcom województwa i młodzieży to działania świadczące o trosce Samorządu Województwa Opolskiego na rzecz Rodziny.

Ponadto warto wskazać, iż w petycji Zjednoczenia Chrześcijański Rodzin pojawiają się odniesienia do zadań z zakresu oświaty i szkolnictwa, które to nie leżą w gestii Sejmiku Województwa Opolskiego. Samorząd Województwa nie ma bowiem wpływu na kształt podstaw programowych, które decydują o treściach przekazywanych dzieciom w szkołach. Te kwestie leżą w kompetencji Ministra ds. Oświaty. Dodatkowo należy wskazać, iż już dzisiaj na szczeblu krajowym istnieje szereg instytucji chroniących, ale i wspomagających rodziny z tzw. dysfunkcjami. Powoływanie w tym zakresie kolejnych organów, które nie posiadałyby przy tym odpowiednich uprawnień do podejmowania konkretnych działań uważamy za bezcelowe.

Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej wyraża stanowisko, że województwo opolskie stanowi wspólne miejsce do życia, pracy i wypoczynku wielokulturowych i wielopokoleniowych rodzin, które od wielu lat są doceniane i wspierane przez działania władz samorządowych i nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych uchwał. Jako ważne uważamy podejmowanie konkretnych działań na rzecz rodzin i o to jako radni Mniejszości Niemieckiej będziemy również w przyszłości zabiegać.

Z poważaniem

Edyta Gola

Przewodnicząca Klubu

Stanowisko do pobrania TUTAJ