O zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym pozwalającej samorządom na większą niezależność finansową wraz z odpowiednim dofinansowaniem zadań zlecanych przez rząd oraz decentralizację władzy postulują kandydaci KWW Mniejszość Niemiecka.

Podczas konferencji poseł Ryszard Galla mówił o propozycjach programowych KWW Mniejszość Niemiecka: “Istnieje pilna potrzeba nowego zdefiniowania relacji na linii samorząd-rząd. Chodzi przede wszystkim o sposób finansowania samorządów. Dlatego w nowej kadencji będziemy chcieli wprowadzić takie zmiany do ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dzięki którym samorządy terytorialne stałyby się bardziej niezależne finansowo. Nie może być bowiem tak, że wójtowie i burmistrzowie ciągle muszą zabiegać o pieniądze w Warszawie. To tworzy niezdrowe układy i powiązania. Trzeba zadać temu kres i my jako KWW Mniejszość Niemiecka chcemy to zrobić!”

Poseł Ryszard Galla poruszył temat roli samorządów w polskim życiu publicznych, podkreślając, że bez ich pomocy realizacja wielu zadań ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb wszystkich mieszkańców byłaby niemożliwa: „Samorządy to element władzy publicznej, który jest najbliżej ludzi. To samorządy potrafią najtrafniej zdiagnozować potrzeby mieszkańców, bo tworzą go ludzie, którzy są właśnie stąd. Z perspektywy rządu w Warszawie nie jest to możliwe. Dlatego tak ważna jest dobra współpraca na linii samorząd-rząd”. Ryszard Galla ubolewa nad tym, że w ostatnich latach rola i znaczenie samorządów ulegały dalszej dewaluacji: „Przykładem tego była sprawa powiększonego Opola, która bardzo dotknęła mieszkańców gmin Dobrzeń Wielki, Komprachcice,  Prószków, Dąbrowa. Bez zgody mieszkańców te gminy zostały pozbawione części swoich terenów na rzecz miasta Opola. Była to rzecz absolutnie nie do zaakceptowania przez nas. Pomimo naszych protestów została ona jednak przeforsowana”. W kontekście sprawy powiększonego Opola Ryszard Galla wskazał na przygotowany przez siebie w tej kadencji parlamentu projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym, którego założeniem było uniemożliwienie powtórzenia się podobnych sytuacji w przyszłości: „Przygotowany przeze mnie projekt miał przywrócić społecznościom lokalnym prawo głosu w przypadku zmiany granic gminy na wniosek rady gminy. Niestety nie znalazł on poparcia w obozie rządzącym i nie został przyjęty w tej kadencji. Na pewno jednak wniosę go do laski marszałkowskiej zaraz na początku nowej kadencji i zaangażuję szerokie grono samorządowców promujących ten projekt”.

Obecni na konferencji prasowej samorządowcy mówili o najbardziej palących problemach ich gmin i powiatów. Największym z nich jest obecnie ciągłe dokładanie nowych zadań samorządom przez rząd bez zagwarantowania źródeł ich finasowania. Samorządowcy podawali w tym kontekście przykład podwyżek dla nauczycieli, do których będą musieli dopłacić z własnych środków. Wątpliwości budzi także obniżką podatku PIT z 18 na 17 procent. Samorządowcy obawiają się, że ten krok może znacznie osłabić finance ich gmin, co może zagrozić realizacji podstawowych zadań: „Obniżki podatków są rzeczą społecznie oczekiwaną. Niestety przy obecnym systemie finansowania samorządów mogą one mieć na nie bardzo negatywny wpływ i dlatego tak pilnie musimy zreformować system finansowania samorządów!” Samorządowcy wskazali także na potrzebę przyznania gminom i powiatom większych kompetencji i decentralizację pewnych zadań państwa na ich rzecz. Byli też zgodni co do tego, że najważniejsze jest zmienienie podejścia w tworzeniu prawa w Warszawie: „Nie możemy być ciągle zaskakiwani przez zmiany prawa czy też nagłe zmiany jego interpretacji, jak to było w przypadku nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej”. Samorządowcy wyrazili chęć ścisłej współpracy z reprezentantami KWW Mniejszości Niemieckiej w polskim parlamencie na rzecz zmian w ustawodawstwie wzmacniających samorządy.