W dniu wczorajszym (15.10.2018) złożyliśmy do Sądu Okręgowego  w Opolu wniosek o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym dotyczący:

Zobowiązania Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców Macieja Sonika do:

  • zakazu rozpowszechniania nieprawdziwej informacji jakoby Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka oraz Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Sonika tworzyły koalicję wyborczą lub też w inny sposób współpracowały w ramach kampanii wyborczej;
  • sprostowania nieprawdziwej informacji jakoby Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka oraz Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Sonika tworzyły koalicję wyborczą lub też w inny sposób współpracowały w ramach kampanii wyborczej na profilach mediów społecznościach (przede wszystkim Facebook, Twitter itd.) oraz w prasie w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe;
  • nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty 2.000,00 zł na rzecz Towarzystwa Dobroczynnego Niemców na Śląsku (KRS: 131551).

UZASADNIENIE

Rozpowszechniane i kolportowane w ramach trwającej kampanii wyborczej na terenie powiatu krapkowickiego przez Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Sonika w formie kalendarza/ulotki informacje są w części nieprawdziwe i w ocenie wnioskodawcy mogą wprowadzać potencjalnych wyborców w błąd. Na odwrocie przywołanego materiału wyborczego przedstawiono czterech kandydatów z terenu powiatu krapkowickiego, w tym odpowiednio kandydata na Wójta, kandydata do Rady Gminy, kandydata do Rady Powiatu oraz kandydata do Sejmiku Województwa. Co jednak szczególnie istotne w kontekście niniejszego wniosku, pośród przywołanych kandydatów KWW Macieja Sonika oraz KWW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska wskazano również kandydata KWW Mniejszość Niemiecka – Marek Śmiech. Konstrukcja przedmiotowej informacji, jej kontekst, lakoniczność, czy też forma budzi uzasadnione wątpliwości wnioskodawcy, wywołując, w jego ocenie, u odbiorcy przekonanie jakoby Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka oraz Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Sonika tworzyły koalicję wyborczą lub też w inny sposób współpracowały w ramach kampanii wyborczej. Niezależnie od powyższego, również wskazanie źródeł finansowania materiałów może wprowadzać potencjalnych wyborców w błąd co do rzekomej współpracy pomiędzy komitetami w ramach kampanii wyborczej, czy też istnienia rzekomej koalicji wyborczej. Nie jest prawdą jakoby Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Sonika oraz Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka współpracowały w jakikolwiek sposób w toku kampanii wyborczej. Nie polega również na prawdzie informacja, jakoby opisany materiał wyborczy sfinansowany został przez KWW Mniejszość Niemiecka. W związku z powyższym naruszony został w opisanym stanie faktycznym również art. 109 § 2 ustawy – Kodeks wyborczy, stanowiący, iż materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą.

Stosownie do treści art. 111 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. poz. 24, z późn. zm.12)), materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki i hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia: zakazu rozpowszechniania takich informacji; przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje; nakazania sprostowania takich informacji; nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste; nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone; nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 100 000 złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zgodnie z treścią analizowanego przepisu materiały wyborcze muszą być formą agitacji wyborczej, co bez wątpienia ma miejsce w realiach niniejszej sprawy. Jeżeli podane w nich zostaną informacje nieprawdziwe, odnoszące się do programu wyborczego bądź do osoby kandydata, mogące zdyskwalifikować go w oczach wyborców i temu służące, to takie zachowania wymagają ingerencji w trybie przepisów art. 111 ustawy – Kodeks wyborczy.

Wskazuję w tym miejscu, iż stosownie do treści art. 111 § 4 ustawy – Kodeks wyborczy publikacja sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin następuje najpóźniej w ciągu 48 godzin, na koszt zobowiązanego. W orzeczeniu sąd wskazuje prasę w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, w której nastąpić ma publikacja, oraz termin publikacji.

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Opolu wydał postanowienie, które zamieszczamy poniżej: