Kultura, język i prawa kobiet. Obok rozwoju gospodarczego i troski o rodzinę naszym głównym celem jest pielęgnowanie i dalszy rozwój kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców regionu. Tak na konferencji w piątek 12 października mówili kandydaci KWW Mniejszości Niemieckiej.

Kompetencją regionalną, którą chcemy pielęgnować i rozwijać, jest kompetencja kulturalna, tzn. zakotwiczenie w śląskiej, polskiej i niemieckiej kulturze i tradycji jednocześnie. Województwo opolskie, jako część historycznego Górnego Śląska, to od wieków region przenikających się kultur, a mieszkańcy świetnie odnajdują się w każdej z nich” mówił lider KWW Mniejszość Niemiecka Rafał Bartek. To dzięki wielokulturowości nauczyliśmy się wzajemnego szacunku, tolerancji i otwartości. Tę otwartość i rozwój gwarantuje nam między innymi znajomość języków. „Na pierwszym miejscu stawiamy tutaj język niemiecki jako język, którego znajomość stała się atutem i motorem rozwojowym regionu
w ostatnich latach, a którego znajomości zaczyna brakować wśród kolejnych pokoleń mieszkańców
”.

Kandydaci do Sejmiku podkreślali, że wielokulturowość, która jest niewątpliwym atutem naszego regionu, wymaga większego upowszechniania. Należy włączyć ją między innymi w strategię rozwoju regionu oraz poszczególnych gmin. Działania na tej płaszczyźnie będą kierowane do wszystkich mieszkańców regionu niezależnie od pochodzenia i narodowości.

Kandydaci w nowej kadencji chcą także zwiększenia dostępności do oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej w naszym regionie oraz bogatszego wachlarza zajęć pozalekcyjnych oferowanych naszym dzieciom.

Istotnym punktem dla Mniejszości jest także wspieranie dziedzictwa kulturowego. Kandydaci podkreślali, że to właśnie dziedzictwo, zarówno materialne, jak i niematerialne stanowi istotny czynnik rozwoju naszego regionu. „Poprzez atrakcyjną, wielokulturową ofertę będziemy dążyć do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców regionu w kulturze. Dalej będziemy zacieśniać współpracę mniejszości z wojewódzkimi instytucjami kultury i zwiększać dostępność ich obiektów do naszych potrzeb” mówiła Aneta Lissy-Kluczny.

Konferencja odbyła się przy Pomniku Poległych w I Wojnie Światowej dłuta Thomasa Myrtka. Miejsce to nie zostało wybrane przypadkowo. Pomnik ten jest nie tylko pamiątką po krwawej historii. To właśnie w 1918 roku kobiety uzyskały prawa wyborcze. Dlatego też Mniejszość chce w przyszłym roku zwrócić uwagę na historie górnośląskich kobiet. Na ich życie, dokonania i osiągnięcia. O tym, że działania w tym kierunku już się rozpoczęły mówiła Beata Kubica. „Pierwszym z nich jest opracowana przeze mnie trasa Opolskiego Szlaku Kobiet, którą poprowadziłam po raz pierwszy
w ostatnią niedzielę”.
Kandydatka do Sejmiku mówiła także o inicjatywie powołania Społecznego Komitetu Renowacji Starego Cmentarza Miejskiego przy ulicy Wrocławskiej i wpisania go do wojewódzkiego rejestru zabytków. Konieczne jest także „uregulowanie statusu prawnego i wykonanie remontu rozpadającej się na naszych oczach kaplicy na tym cmentarzu”, tak, by kolejny element dziedzictwa w naszym regionie nie przeszedł do historii.