Dla mieszkańców naszego województwa najważniejsza jest jakość życia. Jakość życia to oczywiście drogi, chodniki, kanalizacja, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa dobrej pracy, ale i dobrej opieki, przede wszystkim opieki zdrowotnej.

Od wielu lat na każdym szczeblu samorządu budujemy tę jakość. Dla uczciwego
i sprawiedliwego rozwoju naszego Regionu potrzeba nam współpracy, a nie odbierania kompetencji samorządom i zarządzania z perspektywy odległej Warszawy.

Ochrona zdrowia powinna być tematem priorytetowym i ponadpartyjnym. Mimo szczytnych deklaracji, wielokrotnie powtarzanych przez wszystkie ugrupowania polityczne, niestety nic się nie zmienia! Inicjatywy podejmowane w ostatnim czasie w obszarze zdrowia są próbą narzucania wizji systemu przez władzę. Wcale nie wynikają z wypracowanego porozumienia pomiędzy odpowiedzialnymi właścicielami i zarządzającymi szpitalami, przedstawicielami zawodów medycznych oraz pacjentami. To się nie może sprawdzić! … że już nie wspomnę o olbrzymim niedofinansowaniu systemu i niesprawiedliwym dla naszego Regionu podziale środków. Ta niesprawiedliwość przekłada się na ograniczony i niestety, pogarszający się dostęp do świadczeń zdrowotnych, co potwierdzają kolejne opracowania międzynarodowe, lokujące nasz kraj w ogonku Europy.

W naszym Regionie od wielu lat dajemy przykład, że można podejmować działania, które zadowolą wiele różnych grup i przyniosą korzyści jak największej liczbie mieszkańców. Tak postrzegamy naszą rolę, jako samorządu województwa!

Doskonałym przykładem naszej aktywności w obszarze zdrowia jest opracowanie w mijającej kadencji kompleksowych programów zdrowotnych nakierowanych na dobrze zdiagnozowane cele, jak na przykład:

  1. Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem,
  2. Program przeciwdziałania nadwadze i otyłości oraz cukrzycy.

Te programy są bardzo ważne, bo z jednej strony wyrównują lukę w dostępie do świadczeń dla naszych mieszkańców, a z drugiej pokazują naszą dbałość o zdrowie i życie ludzkie, które przecież są najważniejsze.

W działaniach prozdrowotnych promujemy i finansujemy skuteczną i potrzebną rehabilitację medyczną, szczególnie dla osób po udarach mózgu (i uszkodzeniach układu nerwowego) oraz po zawale serca. Kolejnym obszarem, już podjętych działań jest profilaktyka zdrowotna chorób nowotworowych w zakresie edukacji, diagnostyki i zwiększenia wykrywalności  …. A co najważniejsze realizowane w tym zakresie  projekty mają zapewnić równy dostęp. Większość zaplanowanych usług ma charakter mobilny, aby dotrzeć z nimi na nasze tereny wiejskie – „pod strzechy” naszych mieszkańców. Nasze propozycje nie zawsze są łatwe, bo wymagają zmiany trybu życia, a ich skutki będą widoczne dopiero po jakimś czasie, ale są potrzebne i innowacyjne… i już dziś są nagradzane jako rozwiązania modelowe.

Jako odpowiedzialni współgospodarze Regionu, dbamy o sprawiedliwe traktowanie wszystkich placówek medycznych w regionie. Będąc reprezentantami społeczeństwa, czujemy się odpowiedzialni za dostęp do usług zdrowotnych w szpitalach, z których korzystają pacjenci. Stąd wsparcia inwestycji w szpitalach powiatowych- tych najbliżej obywatela, jak również w szpitalach specjalistycznych, a najważniejszym kryterium podziału środków europejskich jest wydatkowanie ich na projekty wpisujące się w przyjęte na poziomie Regionu priorytety zdrowotne. Wspierać będziemy kształcenie kadr medycznych w naszym Regionie, bowiem istniejące dziś niedobory są coraz dotkliwiej odczuwane przez naszych mieszkańców.

Tylko w ten sposób mamy szansę na utworzenie systemu ochrony zdrowia, który przynajmniej w części będzie dorównywał zachodnim standardom. Jesteśmy to winni naszym rodzinom!

Bo rodzinę stawiamy w centrum uwagi. Nie odżegnując się od naszych chrześcijańskich korzeni, od lat tworzymy dobre warunki do zawiązywania rodzin i do podejmowania decyzji o zakładaniu TU rodziny. Jako samorząd województwa dbamy o kobiety w ciąży, w trakcie połogu i po urodzeniu dziecka, tworzymy warunki do tworzenia nowych punktów żłobkowo-przedszkolnych, a tam gdzie to niemożliwe proponujemy zatrudnienie opiekunek, umożliwiając w ten sposób godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Wspieramy rozwój naszych dzieci poprzez dodatkowe zajęcia i projekty edukacyjne, wreszcie wspieramy naszych seniorów i osoby niepełnosprawne oferując im usługi opiekuńcze i wspieramy tworzenie infrastruktury, która pomoże w jeszcze lepszym stopniu realizację wielu potrzeb naszych mieszkańców.

Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienie!

Nadal będziemy dbać o lepsze finansowanie placówek medycznych w Regionie i walczyć o pieniądze na więcej świadczeń zdrowotnych na Opolszczyźnie, zobowiązując naszych reprezentantów w Parlamencie do aktywnego i skutecznego wsparcia!

W nadchodzącej kadencji będziemy kontynuować te działania, które są ważne i potrzebne dla rozwoju naszego Regionu. Będziemy także wspierać inicjatywy, które prowadzą do powstania nowych, dotąd niedostępnych,  form wsparcia dla naszych rodzin – widzimy na przykład potrzebę tworzenia miejsc „opieki wytchnieniowej”.

Dbałość o środowisko naturalne jest jednym z naszych największych priorytetów w nadchodzącej kadencji. Wspólnie zatroszczymy się o czyste powietrze, czyste rzeki i jeziora. Będziemy dążyć do zwiększania finansowania na szeroko rozumiane odnawialne źródła energii. Będziemy zachęcać mieszkańców do przyłączenia się do sieci ciepłowniczej tam, gdzie jest to możliwe, do wymiany pieców na ekologiczne oraz do stosowania innych systemów ogrzewania, które są przyjazne dla środowiska.

Nadchodząca kadencja to też dalsze wysiłki w kierunku rozwoju regionu, zwiększenia ilości i jakości miejsc pracy, ale przede wszystkim wsparcie dla naszych przedsiębiorców po to aby istniejące firmy rozwijały się jeszcze szybciej. Będziemy tworzyć warunki do powstawania nowych firm.

Słuchamy głosu naszych wyborców. Nasze długie doświadczenie pracy w samorządzie – to nasz atut. Mamy też jasno sprecyzowane pomysły i wizję przyszłości, które mam nadzieję będziemy wspólnie realizować w kolejnej kadencji.

Budowanie rozwoju regionalnego jest jak niekończący się maraton. Większość z Was zapewne wie, że ja dużo biegam. Kto z Was jeszcze biega to wie, że im więcej się trenuje tym osiąga się lepsze wyniki! Wiem, jest to wysiłek, mozolna praca! Ale ile daje satysfakcji!

My mamy siłę by ten maraton przebiec, by przebiec go wspólnie, na rzecz regionu i cieszyć się szczęściem jego mieszkańców.

Bo jakość życia mieszkańców woj. opolskiego to nasza wspólna sprawa!!!