W dniu dzisiejszym (21.10.) odbyła się konferencja prasowa z udziałem kandydatów KWW Mniejszość Niemiecka – Ryszardem Gallą, Zuzanną Donath-Kasiurą, Romanem Kolkiem, Rózą Malik, Hubertem Kołodziejem. W konferencji brali udział również seniorzy, którzy ćwiczyli z marszałkiem udzielanie pierwszej pomocy, a następni przemaszerowali się wzdłuż Odry nordic -walking i ostatecznie trafili do naszej siedziby na herbatę.

Nasz program mówi wyraźnie:

Aktywne społeczeństwo – zdrowi mieszkańcy
Dzięki swej niezależności Mniejszość Niemiecka może bezpośrednio reprezentować społeczność regionu w formułowaniu potrzeb, wskazywaniu kierunków rozwoju i poprawy dostępu do świadczeń zdrowotnych. Wysoki poziom naszych oczekiwań w zakresie polityki zdrowotnej wynika z wieloletnich doświadczeń i obserwacji sprawdzonych modeli funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i polityki społecznej, w tym zwłaszcza modelu niemieckiego. Jako Mniejszość Niemiecka preferujemy w polityce zdrowotnej rozwiązania regionalne, propagujemy zwłaszcza koncepcję przeniesienia decyzji o strukturze ponoszonych wydatków ze środków publicznych na poziom samorządów lokalnych. Tym samym pokazujemy, iż to właśnie region jest właściwym miejscem na kreowanie polityki zdrowotnej. Niezbędnych, do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, środków finansowych należy poszukiwać (poza oszczędnościami) w budżecie państwa, wprowadzając m.in. rozwiązania ograniczające wydatki w sferze administracyjnej. Naszym zdaniem dodatkowy fundusz na działalność sektora świadczeń zdrowotnych pozyskać można także poprzez koncentrację działalności ZUS i NFZ lub też w wyniku regulacji zasad wprowadzania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, w tym także ubezpieczeń komunikacyjnych. Postulujemy także o wyrównanie szans regionalnych podmiotów gospodarczych działających w sektorze ochrony zdrowia w sięganiu po środki za świadczenia komercyjne, proporcjonalnie do ciągle podnoszonych kosztów świadczeń udzielanych poza granicami kraju, a refundowanych ze środków publicznych. Organizacja opieki nad pacjentami wymaga coraz większych nakładów finansowych, które są warunkiem naszego bezpieczeństwa, stąd też wzorem innych krajów europejskich należy uznać, iż koszty leczenia poszkodowanych w wypadkach należy pokrywać właśnie z ubezpieczeń komunikacyjnych.
Warunkiem skuteczniejszej opieki medycznej jest doprowadzenie do zwiększenia zatrudnienia i poprawy warunków płacowych pracowników ochrony zdrowia, w tym pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów, farmaceutów oraz pozostałych grup zawodowych związanych ze służbą zdrowia. Postulujemy, aby cel ten osiągnąć poprzez wzmocnienie kompetencji korporacji zawodów medycznych.