Sprawdź, co zrobiliśmy dla Ciebie w mijającej kadencji

SPRAWDŹ, CO ZROBILIŚMY DLA CIEBIE i REGIONU W MIJAJĄCEJ KADENCJI

Opolskie – Wspólna Sprawa

W ostatnich czterech latach udowodniliśmy, że wysokie kompetencje wraz z ciężką pracą to pojęcia bardzo nam bliskie. Sukces nie jest bowiem możliwy bez ciężkiej pracy i kompetencji, które pozwalają dać tej pracy oczekiwane efekty. Dzięki temu, że nasza centrala nie jest w Warszawie ani w Berlinie, ale tutaj, w regionie, wiemy, co dla ludzi jest najważniejsze – i o to zabiegamy. Potrafimy też w sposób umiejętny wykorzystać nasze kontakty w stolicach obu ważnych europejskich krajów (Polski i Niemiec) na rzecz dalszego rozwoju regionu. To dzięki aktywności naszego posła na Sejm w Warszawie i naszych przedstawicieli biorących czynny udział w międzynarodowych organizacjach zrzeszających mniejszości, do regionu trafiają rokrocznie środki finansowe, dzięki którym dzieci mogą się uczyć języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach, odbywają się setki projektów, zajęć pozalekcyjnych, prowadzone są niemieckojęzyczne szkółki piłkarskie. Wymienione zadania, które znajdą Państwo poniżej, to jedynie ułamek tego, co udało się zrealizować naszym samorządowcom w mijającej kadencji.

RODZINA - wspólna sprawa

Dobra praca za godne wynagrodzenie oraz swój własny dom, to jedyna słuszna polityka, prowadząca nasz region ku prosperity.

Wielkim sukcesem okazała się rozpoczęta w 2014 roku Opolska Karta Rodziny i Seniora, będąca największą w skali kraju oddolną inicjatywą tego rodzaju, w którą zaangażowało się 90% gmin i prawie 200 przedsiębiorców. Z karty korzysta w naszym województwie około 60 000 mieszkańców. Jednocześnie poprzez konkurs „Opolskie dla Rodziny” umacniamy opolskie rodziny i pomagamy im godzić role społeczne i zawodowe.

Wykonanie wielu zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych samorządów oraz pozyskiwanych środków europejskich, dzięki którym poprawiono infrastrukturę szpitali powiatowych w powiatach, w których współrządzimy – w Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie-Koźlu, Oleśnie. Wsparcie ze środków samorządu województwa oraz funduszy europejskich pozwoliło na poprawę warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wyposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną wielu szpitali, w tym Opolskiego Centrum Onkologii, Szpitala Wojewódzkiego, Opolskiego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, Wojewódzkiego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu, Szpitala w Branicach. Odpowiedzialny nadzór właścicielski nad szpitalami, jaki jest sprawowany przez naszych przedstawicieli w samorzą­dach, pozwala na utrzymywanie bezpieczeństwa zdrowotnego i dobrej kondycji finansowej szpitali, co w sytuacji permanentnych zmian w polityce zdrowotnej, wobec znacznie ograniczonych możliwości wpływania na nią, jest godne podkreślenia. Dobrym przykładem na skuteczność naszych działań w zakresie opieki zdrowotnej jest natomiast zakup tomografu dla Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich oraz częściowy remont oddziałów tego szpitala.

Za sprawą koalicji, której byliśmy aktywnym członkiem, zmodernizowano m.in. Pracownię Histopatologiczną Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu. W ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 zakupiono również dla tego szpitala system do chłodzenia głowy wraz z modernizacją pomieszczenia. Działania koalicji umożliwiły także przebudowę i rozbudowę Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie za ponad 14 milionów złotych, dzięki czemu podniesiono standard warunków operacyjnych i bezpieczeństwo pacjentów poddawanych operacjom ortopedycznym. Województwo opolskie współfinansowało ponadto wkłady własne do projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i Ministerstwa Zdrowia. Celem współfinansowania projektów była pomoc w realizacji zadań w jednostkach ochrony zdrowia. W ten sposób koalicja wspierała m.in. Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, Szpital Wojewódzki oraz Opolskie Centrum Onkologii. W podobny sposób wspierano Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, gdzie zaangażowaliśmy się np. w poprawę efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont, a także w poprawę efektywności działania Oddziału Anestezjo­logii i Intensywnej Terapii w tymże szpitalu.

Dzięki przeznaczeniu ponad 100 mln zł ze środków europejskich na realizowane programy zdrowotne – między innymi program poprawy opieki nad matką i dzieckiem, przeciwdziałania otyłości i cukrzycy – udało się zapoczątkować działania, których celem jest nasze wspólne przyszłe zdrowie. Działania naszych przedstawicieli w opracowaniu tych inicjatyw miały znaczenie kluczowe. W skali kraju na tak dużą skalę regionalną są one unikatowe.

Dzięki działalności Niemieckiego Towarzystwa Dobroczynnego tylko w roku 2017 wsparciem w niżej wymienionym zakresie objętych zostało:

 • pomoc socjalna – 522 osób – 270 900 zł
 • wczasy rehabilitacyjne – 184 osoby – 163 760 zł
 • pomoc w zakupie leków – 110 osób – 22 000 zł
 • pomoc w trudnych sytuacjach losowych – 46 osób – 30 100 zł.

Mniejszość niemiecka wraz z partnerami zrealizowała w latach 2013–2015 projekt „Tranzytowe miejsca pracy – import modelu wsparcia dla szczególnie wrażliwych grup na rynku pracy”. Celem projektu była implementacja rozwiązań austriackich w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób w wieku 50+. W ramach projektu wykształcono 41 osób w wieku 50+, które pracując jako animatorzy osób starszych, działały na rzecz innych seniorów z województwa opolskiego w zakresie opieki oraz aktywizacji społecznej i obywatelskiej. Animatorzy zorganizowali szereg spotkań, warsztatów, wydarzeń kulturalnych i sportowych dla seniorów. Część z animatorów znalazła pracę, część z nich na własną rękę dalej prowadzi zajęcia dla seniorów, a także dzieci.

Gmina Polska Cerekiew uruchomiła na terenie GOSiR w Zakrzowie pierwszy w województwie opolskim specjalistyczny ośrodek geriatryczny „Pensjonat Seniora”. Gmina Komprachcice przeprowa­dziła modernizację Klubu Seniora w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach. Gmina Chrząstowice zaktywizowała działalność senioralną oraz stowarzyszeń działających na terenie gminy. Stowarzyszenia sięgają po środki zewnętrzne, a gmina udziela na ten cel nieoprocentowanej pożyczki.

Jednym z największych priorytetów perspektywy 2014–2018 były dla nas wartości rodzinne oraz dobro przyszłych pokoleń. Chcąc przekonać mieszkańców naszego regionu do pozostania na Śląsku, realizowaliśmy programy promujące budownictwo jednorodzinne. Programy te uwzględniały takie układanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, żeby znalazło się w nich miejsce dla jak największej liczby działek pod zabudowę jednorodzinną. Przykładem tej polityki jest gmina Jemielnica. Nawet osoby mieszkające wiele lat w Niemczech chcą właśnie tam budować swój dom, osiedlając się na stałe w miejscu, z którym czują się bardzo związani. Innym przykładem takiej polityki połączonej z przyciąganiem inwestorów jest gmina Gorzów Śląski. Zostały tam uchwalone i zatwierdzone zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, co doprowadziło do wyznaczenia nowych terenów pod lokalizację przemysłu, mieszkalnictwa i lokalizacji zbiornika retencyjnego z terenami rekreacyjnymi. Podobne działania były podejmowane w innych gminach zarządzanych przez włodarzy wybranych z list KWW MN.

W zakresie przeciwdziałania bezrobociu godny podkreślenia jest projekt „Powrót do zatrudnienia”, o wartości prawie 20 milionów złotych, który miał na celu aktywizację osób bezrobotnych z województwa opolskiego poprzez zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia pracy w charakterze opiekuna dziennego.

EDUKACJA - wspólna sprawa

Jako samorządowcy województwa wspieraliśmy programy realizowane przez Departament Edukacji i Rynku Pracy. Wśród nich warto wymienić projekt „Szlifujemy opolskie diamenty”, skierowany do najzdolniejszych uczniów z liceów ogólnokształcących woj. opolskiego, oraz projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, realizowany w partnerstwie z miastem Opole i dziewięcioma powiatami, mający na celu doposażenie i modernizację szkół kształcenia zawodowego. Dużym wsparciem był także projekt mający na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, który znacznie przyczynił się do przebudowy sieci opolskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dostosowując ich ofertę do potrzeb naszego rynku pracy.

To także udane inwestycje, np.:

 • remont byłej szkoły w Ładzy i jej adaptacja na Centrum Doświadczenia Świata
 • rozpoczęcie budowy hal sportowych w Turawie i Zagwiździu
 • budowa wielofunkcyjnego boiska przy szkole w Jełowej i w Luboszycach
 • budowa siłowni i placów zabaw w pięciu miejscowościach gminy Łubniany
 • rozbudowa przedszkola w Kępie
 • budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Tułowicach
 • remont części budynku internatu Zespołu Szkół w Tułowicach
 • remont części internatu Zespołu Szkół w Prószkowie
 • budowa skateparku w Polskiej Cerekwi
 • budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Polska Cerekiew
 • modernizacja boiska sportowego w Chrząstowicach
 • finansowe wsparcie utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim.

Realizujemy projekty podnoszące kompetencje kulturowe mieszkańców regionu, np. z zakresu historii, takie jak film „Gruss aus Oppeln”, Archiwum Historii Mówionej. To także liczne spotkania dyskusyjne, regularne wykłady w Bibliotece im. Eichendorffa w Opolu. Realizujemy też liczne wydawnictwa, np. „Sławni niemieccy Ślązacy”. Do takich działań można z całą pewnością zaliczyć realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu program „Opolskie bez tajemnic”. Projekt realizowany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim obejmował cykl 40 spotkań, 10 wycieczek, konkursów poświęconych historii lokalnej powiatów strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego. Kolejna edycja projektu będzie realizowana w powiecie oleskim, kluczborskim i namysłowskim jesienią 2018 roku.

Dbamy również o zabytki. Aby ocalić od zapomnienia przedmioty związane z przeszłością gminy Kolonowskie, przy drewnianym domu byłego biura huty powstał pawilon wystawienniczy mieszczący dawne maszyny rolnicze. Ponadto do profesjonalnej konserwacji została przekazana XVIII-wieczna łódź odnaleziona w okolicach Staniszcz Małych. W gminie Polska Cerekiew zagospodarowano ruiny zamku wraz z terenem do nich przyległym. W gminie Walce wyremontowano zabytkowy spichlerz w Brożcu.

Dzięki obecności w województwie opolskim mniejszości niemieckiej tylko w roku szkolnym 2017/ 2018 w 156 placówkach przedszkolnych, 237 szkołach podstawowych i 61 gimnazjach województwa łącznie 32 713 dzieci uczyło się niemieckiego jako języka mniejszości. Dodając do tego fakt, iż dzieci w regionie od przedszkola uczą się jako pierwszego języka obcego języka angielskiego, można śmiało stwierdzić, że jesteśmy regionem, w którym najintensywniej propaguje się naukę języków.

Dzięki samorządowi województwa we współpracy z Konsulatem Niemiec w Opolu kontynuowano program doradztwa metodycznego „Niwki” dla nauczycieli języka niemieckiego. W ramach tego działania odbywają się niezliczone seminaria i szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli.

Wielkim naszym sukcesem była realizacja idei Miro Deutsche Fußballschule, aktywizująca młodych kandydatów na gwiazdy futbolu. Inicjatywa ta wspiera aktywność fizyczną dzieci z woj. opolskiego, dając im możliwość sportowego rozwoju przy współpracy z najlepszymi fachowcami. Dzieci rozwi­jają tu swoje umiejętności piłkarskie, a jednocześnie kompetencje językowe w języku niemieckim, co umożliwia efektywne przenoszenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim jako jednym z żywych języków tego regionu na przyszłe pokolenia. Szkółki funkcjonują już w 13 miejscach województwa, a łącznie trenuje już, ucząc się przy tym języka, ponad pół tysiąca dzieci.

GOSPODARKA - wspólna sprawa

W tej kadencji wspólnie z partnerami koalicyjnymi zainicjowaliśmy zmianę planu zagospodarowania województwa opolskiego, przystosowując go do aktualnych wyzwań rozwoju przestrzennego. Zmiana planu ma zagwarantować Śląskowi Opolskiemu długoterminowy rozwój. Mając to na uwadze, zweryfikowaliśmy rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Ukierunkowanie naszego województwa na gospodarkę i przedsiębiorczość umożliwiło – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego do 2020 roku w obszarze Osi Strategicznej Interwencji Depopulacja – podpisanie ponad 200 umów na realizację kolejnych projektów, z których ponad 100 jest skierowanych do przedsiębiorców. Projekty te mają na celu wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, nawiązanie współpracy biznesowej oraz wdrażanie nowych produktów. Wartość zrealizowanych i rozpoczętych projektów wynosi prawie 900 milionów złotych.

Dzięki programowi pożyczkowemu Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2014–2017 udzielono pożyczek na 1041 projektów na łączna kwotę 192 183 992,55 zł.

Dzięki samorządowcom startującym z poparcia KWW MN w mijającej kadencji skutecznie przyciągaliśmy kolejnych inwestorów z niemieckim kapitałem. Znakomitym tego przykładem jest dynamiczny rozwój strefy gospodarczej znajdującej się przy autostradzie A4 w gminie Ujazd, która w minionych latach zamieniła się w wielki plac budowy, a przeprowadzone tam inwestycje dały nowe miejsca zatrudnienia setkom osób z regionu i nie tylko. Innym przykładem skutecznego przyciągania inwestorów do naszego regionu jest gmina Krapkowice. Odpowiedzialna i mądra polityka burmistrza przyciągnęła inwestorów do strefy gospodarczej przy autostradzie A4 w rejonie Dąbrówki Górnej, czego przykładem jest działająca w branży transportu i logistyki firma Piomar. Ponadto, co warto podkreślić, w samym Opolu pojawiło się kilka firm, których właściciele mówią wprost, iż powodem wyboru Opola jako siedziby ich biznesu były i są kompetencje językowe i kulturowe mieszkańców tego regionu i fakt zamieszkiwania tutaj mniejszości niemieckiej. Przyczyniło się to do znacznego spadku bezrobocia oraz do rozwoju gospodarczego całego województwa.

Aktywność w tym obszarze Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – jednostki samorządu województwa opolskiego – jest nie do przecenienia. Dzięki współodpowiedzialności za zarządzanie regionem współdziałamy w tej dziedzinie na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny.

Osoby reprezentujące mniejszość niemiecką na różnych szczeblach samorządów: gminnych, powiatowych, wojewódzkiego, a także samorządu rolniczego (Izby Rolniczej), Związku Śląskich Rolników (ZŚR), Związku Śląskich Kobiet Wiejskich (ZŚKW) oraz lokalnych grup działania były bezpośrednio lub pośrednio inicjatorami wielu cennych inicjatyw dla swojego środowiska o zasięgu lokalnym aż po zasięg krajowy. Wśród wielu działań integrowania mieszkańców były i są podejmowane działania o szerszym zasięgu, w tym m.in.:

 • Szkolenia i konkursy dla rolników i kobiet wiejskich organizowane przez ZŚR i ZŚKW.
 • Wyjazdy studyjne, szkoleniowe i wzajemnej wymiany z organizacjami partnerskimi z Nadrenii-Palatynatu organizowane przez Izbę Rolniczą w Opolu wraz z ZŚKW i ZŚR.
 • Organizacja wymiany młodzieży uczącej się w szkołach rolniczych i ich staży w krajach UE.
 • Wybudowanie własnej siedziby Izby Rolniczej w Opolu, której właścicielami są wszyscy opolscy rolnicy.
 • Inicjatywy ustawodawcze z pozycji Izby Rolniczej, w tym:
  • zmiana ustawy Prawo łowieckie (w trakcie procedowania);
  • zmiana ustawy o prawnej ochronie odmian – czego efektem jest zwolnienie (rolników indywidualnych do 300 ha) z obowiązku składania informacji o zasiewach i opłatach na rzecz Agencji Nasiennej;
  • zmiana ustawy o sprzedaży bezpośredniej przez rolników, jak i sprzedaży detalicznej umożliwiającej sprzedaż przetworzonych produktów przez producentów rolnych.
 • Udzielanie korzystnych kredytów i pożyczek dla rolników i mieszkańców wsi przez Fundację Rozwoju Śląska.
 • Wieloletnie skrupulatne korzystanie (przez wójtów i burmistrzów) ze środków urzędu marszałkowskiego na budowę dróg transportu rolnego ułatwiających dojazd do pól.
 • Zastosowanie innowacyjnych i tanich w eksploatacji metod oczyszczania zbiorników wodnych – najlepszym przykładem jest gmina Turawa – przyczyniające się nie tylko do czystości wód, ale przede wszystkim do rozwoju agroturystyki.

W tej kadencji ważna była dla nas turystyka – jeden z filarów rozwoju regionu. Świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności, podejmowaliśmy działania, które miały na celu zachowanie i uatrakcyjnienie najpiękniejszych zakątków Śląska Opolskiego. Najlepszym tego przykładem jest turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół jeziora średniego w Turawie, pozwalające przyciągnąć w ten region nowych turystów, a także skuteczne wykorzystywanie walorów turystycznych rzeki Mała Panew. Równie ważne były starania gminy Leśnica i powiatu strzeleckiego mające na celu rewitalizację Góry Świętej Anny. Dzięki wytężonej pracy naszych samorządowców udało się przygotować podwaliny pod tę inwestycję W wyniku tego gmina Leśnica wspólnie z powiatem strzeleckim przeprowadzi tę inwestycję wspólnie. Planowana jest m.in. rewitalizacja amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego. Przewidywany koszt tej inwestycji to 12 milionów złotych.

INFRASTRUKTURA - wspólna sprawa

Kontynuowaliśmy również dobrą robotę na polu infrastrukturalnym, modernizując i budując wiele kilometrów dróg powiatowych i gminnych. Dzięki naszym staraniom udało się m.in. przeprowadzić następujące projekty:

 • rozbudowa drogi powiatowej Strzelce Opolskie – Krasiejów wraz z budową mostu
 • budowa drogi łączącej sołectwa Suchy Bór i Chrząstowice
 • remonty i asfaltowanie dróg na terenie gminy Turawa (koszt ok. 5 mln zł), w tym budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada (491 tys. zł)
 • przebudowa drogi powiatowej Jaryszów – Zimna Wódka
 • modernizacja 12 ulic w mieście Gorzów Śląski
 • przebudowa dróg gminnych i dróg transportu rolnego w gminie Radłów
 • remonty dróg w Kolonowskiem i w Jemielnicy
 • inwestycje drogowe o wartości 5 milionów złotych w gminie Krapkowice
 • remont drogi powiatowej Wołczyn – Murów oraz odbudowa drogi powiatowej Stroszowice – Sarny małe – Gracze – Góra – Rogi w miejscowości Gracze
 • podjęcie działań w celu budowy ronda w Komprachcicach,
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Kup
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno – Łowoszów
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka – Zawadzkie
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury – Dobrodzień
 • remont drogi wojewódzkiej na odcinku Kielcza – Żędowice.

Naszym wielkim sukcesem było wybudowanie obwodnicy Czarnowąs. Obwodnica ta była najbardziej kapitałochłonnym zadaniem wykonanym przez województwo opolskie. Koszt inwestycji wynosił bowiem ponad 118 milionów złotych. Była ona jednak niezbędna, a od momentu otwarcia obwodnicy widać, że trud ten bardzo się opłacał, bo płynność ruchu na przejściu przez miejscowości Borki, Czarnowąsy, Dobrzeń Mały i Wróblin znacznie się poprawiła. Poprawiła się również dostępność do Elektrowni Opole, na czym korzystają firmy, które ulokowały swoje zakłady wokół elektrowni. Rozbudowaliśmy również drogę wojewódzką 463, z obiektem mostowym w Kolonowskiem, oraz czuwaliśmy nad budową wiaduktu nad linią PKP w Strzelcach Opolskich i budową odcinka drogi wojewódzkiej nr 426 w tym mieście. Obok inwestycji w drogi i infrastrukturę drogową inwestowaliśmy również w kolej. W tym kontekście w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 dzięki działaniom koalicji zamówiono pięć sztuk nowych trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla projektu pod nazwą „Opolskie mobilne! – Usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej”.

To zrealizowane inwestycje takie jak:

 • rozbudowa szatni na stadionie w Chróścicach
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego w Pokoju (wzdłuż parku)
 • rewitalizacja parku w Pokoju (jej dokończenie nastąpi w kolejnej kadencji)
 • wybudowanie kanalizacji sanitarnej: Masów, Kolanowice II etap – podłączenie 136 domostw, w Łubnianach III etap – podłączono 131 domostw oraz tranzyt Luboszyce – Kolanowice
 • utworzenie Domu Dziennego Pobytu w Biadaczu i Dziennego Domu Pomocy w Prószkowie
 • budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1742 O Ozimek – Krasiejów w m. Ozimek VII etap oraz drogi powiatowej nr 1703 O Opole – Łubniany w m. Masów IX etap
 • budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim etap I
 • rewitalizacja obiektów zabytkowych w Prószkowie i Tułowicach
 • zakup środków transportu (busów) dla domów dziecka i domu pomocy społecznej współfinansowanych z PFRON
 • oddanie do użytku placu rekreacyjnego w gminie Chrząstowice
 • budowa kompleksu sportowego w miejscowości Zdziechowice (boisko, szatnia, boisko wielofunkcyjne)
 • utworzenie mieszkania chronionego w Turawie dla młodzieży opuszczającej dom dziecka.

Po wielu latach przerwy wznowiono żeglugę transportową na Odrze, o co od lat zabiegaliśmy. Przystąpiono do wykonania dokumentacji na przebudowę śluz Krapkowic i Januszkowice. Prywatny inwestor rozpoczął przebudowę Portu Koźle, będącego na początku XX wieku jednym z największych portów śródlądowych Europy. Wzrosło zaawansowanie budowy zbiornika Racibórz, który ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego naszego regionu.

W 2014 roku zakończono modernizację czterech używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych za łączną kwotę ok. 35,5 mln zł.

W ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020 województwo opolskie zamówiło siedem nowych trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla projektu „Opolskie mobilne! – Usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” za łączną kwotę 88,3 mln zł.

We współpracy z partnerami koalicyjnymi przeprowadziliśmy w mijającej kadencji wiele inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Udało nam się np. rozbudować wał przeciwpowodziowy rzeki Mała Panew w miejscowości Kolonowskie. Zainicjowaliśmy także modernizację prawego wału rzeki Odry w gminie Bierawa, gdzie wykonano m.in. prawostronny wał na długości 118 metrów. Ponadto dokończyliśmy przebudowę wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki.

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE - wspólna sprawa

Jako sejmikowcy z wieloletnim doświadczeniem staraliśmy się oddać jak najwięcej władzy w ręce zwykłych obywateli. To właśnie ta idea przyświecała nam przy tworzeniu podstaw pod Marszałkowski Budżet Obywatelski, który ruszył w 2017 roku. Dzięki niemu mieszkańcy Śląska Opolskiego mogli się włączyć w proces decyzyjny w kwestii podziału środków z budżetu województwa. W 2017 roku, podobnie jak w roku 2018, wysokość tego budżetu wynosiła 3 miliony złotych. Opolszczyzna jest jednym z pierwszych regionów Polski, który dał mieszkańcom możliwość aktywnego uczestnictwa w planowaniu wydatków województwa.

Nasi samorządowcy integrowali lokalne społeczności poprzez efektywne i celowe wykorzystywanie funduszy sołeckich.

W gminach zarządzanych przez wójtów i burmistrzów wybranych z KWW MN rokrocznie realizowane są konkursy ofert z zakresu m.in. upowszechniania sportu, wsparcia mniejszości narodowych, realizacji zadań kulturalnych.

EKOLOGIA - wspólna sprawa

W zakresie ochrony środowiska w ostatnich czterech latach na przykład nasi samorządowcy z powiatu opolskiego uruchomili dotacje na wymianę węglowych kotłów c.o. na kotły ekologiczne, co niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego. Stworzyli w ten sposób podwaliny pod jakże istotny program umożliwiający wymianę kotłów węglowych na systemy ogrzewania bardziej przyjazne dla środowiska. Temat ten jest niezwykle ważny dla wszystkich mieszkańców regionu, ponieważ jego istotą jest zdrowie, będące jednym z najcenniejszych dóbr każdego człowieka.

W minionej kadencji nasi samorządowcy byli zaangażowani w tworzenie regulacji prawnych i uczestniczyli aktywnie w pracach nad uchwałą antysmogową oraz zwracali uwagę stronie rządowej na potrzebę podjęcia regulacji na poziomie krajowym. Nie czekając na nowe regulacje, nasi reprezentanci w gminach i powiatach wspierali mieszkańców w podejmowaniu inicjatyw ograniczających emisję do atmosfery szkodliwego dymu.

Na poziomie gmin nasi samorządowcy również byli bardzo aktywni w walce ze smogiem. W tym zakresie warto wskazać na przykład gminy Bierawa, która od wielu lat z własnych środków udziela dotacji na realizację programów dotyczących wymiany instalacji grzewczych oraz montażu baterii solarnych. Dzięki współpracy z Zakładem Gazowniczym w Opolu naszym samorządowcom z gminy Chrząstowice udało się zgazyfikować sołectwo Dąbrowice, Dębie i Dębską Kuźnię. Ponadto stawialiśmy konsekwentnie na termomodernizację budynków publicznych, czego przykładem jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Piotrówce oraz remizy OSP w Staniszczach Wielkich.

Powiat opolski doprowadził do ograniczenia niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych powiatu poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i solarów.