Szanowni Państwo,

21 października zdecydujemy o tym kto będzie naszym Wójtem/Burmistrzem czy Prezydentem, jak również o tym kto nas będzie reprezentował w Radach gmin, Powiatu czy w końcu w Sejmiku Województwa. W tegoroczną kampanię wyborczą wszyscy wspólnie włożyliśmy wiele wysiłku. Efektem tego wysiłku jest fakt, iż śmiało możemy dzisiaj powiedzieć, że nikt nie ma tak szeroko konsultowanych i tak demokratycznie „od dołu” wskazanych kandydatów jak my. Wiem, kosztowało Was to wiele pracy, wielu rozmów, dyskusji i czasami trudnych kompromisów. Dzięki temu waszemu wielkiemu zaangażowaniu mamy konkretny – regionalny a nie centralny program. Dzięki temu wysiłkowi mamy ludzi, którzy za tym programem stoją. I nie są to ludzie z przypadku – tylko fachowcy. Reprezentują różne branże, wszystkich łączy jedno- znają się na swojej robocie i potrafią zaangażować się społecznie. W tegorocznych wyborach z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Mniejszość Niemiecka wystawiamy 31 Kandydatów do Sejmiku Województwa Opolskiego,  154 kandydatów na radnych 7 powiatów województwa opolskiego, 397 kandydatów na radnych 36 Gmin województwa opolskiego i w końcu 23 kandydatów na Wójtów/Burmistrzów  miast i gmin województwa opolskiego. Ponadto 8 Kandydatów na Wójta/Burmistrza uzyskało oficjalne poparcie Mniejszości Niemieckiej.

Pamiętajmy, że o swój DOM musimy zadbać sami idąc 21 października 2018r. na wybory  i że mamy po 1 głosie na kandydatów do rady gminy, do rady powiatu, do Sejmiku województwa i na Wójta/Burmistrza.

Nasz program i kandydatów możecie Państwo sprawdzić na www.mniejszoscniemiecka.eu

Z wyrazami szacunku

Rafał Bartek

Pełnomocnik wyborczy

Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehrte Vorsitzende und DFK Mitglieder,

schon am 21 Oktober werden wir darüber entscheiden wer unser Bürgermeister, Ratsmitglied in der Gemeinde, im Kreis oder in der Woiwodschaft sein wird. In die diesjährige Wahlkampagne haben wir alle viel Arbeit reingesteckt, dank der wir heute ruhig sagen können, dass unsere Listen breit konsultiert und demokratisch „von unten“ aufgebaut wurden. Ich weiß, dass es sie viel Arbeit gekostet hatte, viele Gespräche und manchmal auch schwierige Kompromisse geschlossen werden mussten. Dank eurem Engagement haben wir ein gutes regionales und nicht zentrales Programm für die Woiwodschaft, sowie Menschen die hinter diesem Programm stehen. Bei den diesjährigen Wahlen stellt das Wahlkomitee der Deutschen Minderheit 31 Kandidaten zum Oppelner Sejmik, 154 Kandidaten für die Kreisräte in 7 Kreisen der Woiwodschaft Oppeln, 397 Kandidaten in 36 Gemeinden der Woiwodschaft Oppeln und 23 Kandidaten für die Bürgermeisterposten. Außerdem erhielten weitere 8 Kandidaten unsere offizielle Unterstützung.

Denken wir daran, dass wir uns um unser HAUS selber kümmern müssen indem wir am 21. Oktober zu den Wahlen gehen. Jeder Wähler hat je 1 Stimme für die Wahl des Bürgermeisters, des Mitglieds des Gemeinde-, Kreis- und Woiwodschafstrates.  Unser Programm und Kandidaten können sie unter www.mniejszoscniemiecka.eu prüfen

Mit freundlichen Grüßen

Rafał Bartek