Na wniosek posła Ryszarda Galli, w dniu dzisiejszym (25.09.2015) Sejm przyjął nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. W głosowaniu 258 posłów było za nowelizacją, przeciw było 161 osób.

Nad projektem nowelizacji pracowali członkowie komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości oraz Komisja sejmowa mniejszości narodowych i etnicznych. Nowelizacja jest szczególnie ważna w tym roku, kiedy obchodzimy 10-lecie funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych.

Najważniejsze zmiany jakie wprowadzono, z punktu widzenia mniejszości niemieckiej to:

– W art. 9-11, 14 i 15, rozszerzenie na powiaty możliwości posługiwania się językami mniejszości narodowych i etnicznych oraz (w związku z art. 19 ust. 2) językiem regionalnym, jako językami pomocniczymi. Dzięki temu językiem pomocniczym można się będzie posługiwać nie tylko w urzędach gminy i podległych im jednostkach, ale także w urzędach powiatowych i jednostkach podległych.

– Kolejne rozszerzenie możliwości posługiwania się językiem pomocniczym, przewidziane w nowym art. 9 ust. 4a, polega na umożliwieniu posługiwania się językiem pomocniczym przez obywateli innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

– Rozszerzenie zakresu posługiwania się językiem pomocniczym. Dzięki dodaniu w art. 9 ust. 3 nowego pkt 3 możliwe będzie uzyskiwanie dwujęzycznych zaświadczeń. Ponadto, dodanie nowego ust. 4b umożliwi organom gminy i powiatu używanie dwujęzycznego papieru firmowego oraz zwracanie się do organizacji mniejszości narodowych i etnicznych z pismami dwujęzycznymi.

– Projektowana zmiana przewiduje wprowadzenie w art. 12 nowego ust. 7a, zgodnie z którym przyjęcie lub odrzucenie wniosku w sprawie ustalenia nazwy miejscowości i nazw 10 ulic oraz przeprowadzenia konsultacji musi nastąpić w drodze uchwały rady gminy. Dzięki takiemu rozstrzygnięciu w przypadku odrzucenia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy albo przeprowadzenie konsultacji, od uchwały rady gminy można się będzie odwołać. Obecnie, w przypadku kiedy wniosek jest odrzucany bez podjęcia uchwały, nie istnieje możliwość odwołania się od decyzji rady gminy.

– Zmiana zakłada wprowadzenie nowego art. 22a, przewidującego możliwość powołania pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych i etnicznych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę i marszałka województwa oraz określającego jego podstawowe zadania.

Z wszystkimi wprowadzonymi zmianami można się zapoznać na poniższej stornie internetowej.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/4A2C12A5D1A8AFC2C1257E6D003E6652/%24File/3545.pdf